Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ortopedijos technologija (anglų k. - Orthopaedycs Technology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Medicinos technologijos

Studijų krypties šaka

Biomechanika, biomedžiagos ir protezavimas

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6633

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-49

Akreditavimo vertinimo išvados

Šv. Ignaco Lojolos kolegijos medicinos technologijų krypties vertinimo išvados 2022.pdf

Valstybinis kodas

6531GX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550914

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
suteikti studentams šiuolaikinį išsilavinimą ir kompetencijas, būtinas ortopedo technologo profesinei veiklai. Studijų programa studentui sudaro galimybes susipažinti su dabartinėmis Lietuvos ir užsienio šalių ortopedijos technikos sektoriaus galimybėmis, kaitos dėsningumais ir perspektyvomis.
Studijų rezultatai:
Pritaiko įgytas bendrąsias kolegines žinias profesinės veiklos srityse.
Vertina paciento sveikatą ir ortopedinės technikos poreikius.
Analizuoja sveikatos teisės ir profesinės etikos dokumentus.
Naudoja įvairius duomenų rinkimo metodus.
Vertina ir taiko naujas technologijas.
Vertina šalies ir užsienio ortopedinės technikos gaminių analogus.
Įvertina asmens poreikį ir galimybes ortopedijos technikos priemonių pasirinkimo srityje.
Projektuoja ortopedijos technikos priemonę.
Parenka tinkamus ortopedijos technikos gamybos technologijos būdus ir juos taiko
atlikant pacientų aptarnavimo procedūras.
Taiko saugos reikalavimus dirbant su klientu, aparatūra ir įranga.
Įvertina ortopedinės technikos priemonių kokybę.
Planuoja ir organizuoja nenutrūkstamą darbo procesą ortopedinės technikos verslo įmonėje ar jos padaliniuose.
Įvertina individo grėsmes sveikatai ir į jas reaguoja.
Bendrauja ir perteikia informaciją,
skleidža profesinę patirtį ir moko visuomenę.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos vykdomos 3 metus (6 semestrus). Studijų dalykai kiekviename semestre išdėstyti tolygiai (po 6-7 dalykus kiekviename semestre). Egzaminai išdėstyti tolygiai visuose semestruose. VI semestre pateikiamas ir ginamas baigiamasis darbas. Programoje numatytos 3 praktikos ir 3 laisvai pasirenkami dalykai. Ortopedijos technologijos studijų programoje numatyta taikyti įvairias užsiėmimų formas (paskaitas, pratybas, seminarus, individualų dėstytojo darbą su studentu, savarankišką studento darbą) ir metodus (diskusijas, darbą grupėse, projektinius darbus, atvejų studijas, testus ir kt.), kurie sudarys sąlygas studentams pasiekti studijų rezultatų.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai vertinami dešimties balų sistemoje pagal patvirtintą Studijų pasiekimų vertinimo tvarką. Studentų atsiskaitymams taikomas suminio (kaupiamojo) vertinimo sistema. Studijų rezultatai vertinami: SP + KP + EP, kur SP = savarankiško darbo pažymys (20 proc. galutinio pažymio); KP = kontrolinių užduočių pažymių vidurkis (20 proc. galutinio pažymio); EP – egzamino pažymys (60 proc. galutinio pažymio).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Ortopedijos technologijos studijų programoje laisvai pasirenkamiems dalykams skirti 9 kreditai iš Kolegijos ar kitos aukštosios mokyklos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
nė viena aukštoji mokykla Lietuvoje nevykdo šios programos, galimybė praktikas atlikti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos sąjungos valstybėse.
Tarptautinė patirtis: ERASMUS+ studijos ir praktika.