Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonomikos inžinerija (anglų k. - Economics Engineering)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 4, Metais
Ištęstinė, 5,5, Metais
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX051

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450311

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2024-02-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Parengti ekonomikos magistrus, gebančius pritaikyti naujausių ekonomikos teorijų, ekonominio proceso valdymo ir ekonomikos inžinerijos mokslo žinias; formuoti, vertinti ir savarankiškai priimti sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu paremtus efektyvius ekonominius sprendimus; kurti ir (ar) adaptuoti šiuolaikinius ekonominio prognozavimo modelius ir tyrimo metodus praktikoje; vertinti ekonominius reiškinius rizikos ir neapibrėžtumo sąlygomis, pasitelkiant mokslo bei technologijų naujoves, vadovaujantis darnios plėtros principais; savarankiškai tobulėti mokantis visą gyvenimą. Studijų rezultatai: Žinios ir jų taikymas: - Socialinių ir taikomųjų mokslų žinios, kurias gebės taikyti kompleksiškai analizuojant ir vertinant ekonomikos inžinerijos teorinius ir profesinės veiklos procesus esant neapibrėžtumo sąlygoms, sudarant pagrindą kurti ir (arba) taikyti originalias idėjas ekonomikos mokslinių tyrimų kontekste. - Klasikinės ir modernios ekonomikos teorijų, modelių, tarpdalykinių tyrimų ir inžinerijos mokslų taikymo žinios, kurias gebės taikyti efektyviai sprendžiant šalies ir tarptautinės ekonomikos veikimo, verslo valdymo funkcinių sričių ir problemas dinamiškoje aplinkoje. - Naujausių ekonomikos modelių ir tarpdalykinių tyrimo metodų, jų

galimybių bei ribotumų žinios ir jų taikymas. Mokymo ir mokymosi veiklos: Plėtojamos tokios dėstymo ir mokymo(si) formos kaip probleminis dėstymas, probleminės diskusijos pagal situaciją, atvejo studijos, problema pagrįstos užduotys, interaktyvios (kompiuterizuotos) užduotys, kritinės diskusijos, prezentacijų pristatymai, rašto darbų rengimas, kursinių darbų, kompleksinių projektų rengimas, individualus ir grupinis darbas (komandinis darbas), minčių lietus („smegenų šturmas“), minčių, sąvokų ir žinių žemėlapiai, ekspertų metodas ir kt. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Žodiniai tikrinimo metodai (individuali, frontalinė apklausa), tikrinimo raštu metodai (apklausa raštu, testas, kontroliniai darbai, kompiuterizuotos vertinimo užduotys ir kita), praktiniai tikrinimo metodai (egzaminai, ataskaitos, kursiniai projektai/darbai, kompleksiniai projektai ir kita) taikomi siekiant patikrinti, ar studentai pasiekė numatytus rezultatus. Problemų sprendimų vertinimui taikomi įvairūs vertinimo metodai: grupės ir individualių pristatymų stebėjimas, pokalbis, ataskaitų analizė, testavimas pagal pusiau arba pilnai atvirus klausimus ir kita. Sandara: Universitetinių antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą sudaro trys tikslinės dalys: studijų krypties dalykai, universiteto nustatyti ir studento pasirenkami dalykai ir baigiamasis magistro darbas. Krūvio pasiskirstymas semestrais nuolatinėse studijose yra tolygus, t. y. 5 studijuojami dalykai, kurių bendra apimtis yra 30 kreditų per semestrą. Privalomus dalykus sudaro studijų krypties dalykai, būtini praktinėje veikloje, pabaigus studijas. Pasirenkamus dalykus sudaro alternatyvos, kurios suteikia gilesnes atitinkamų dalykų žinias, naudingas vykdant profesinę veiklą. Mokslinės veiklos praktika yra studijų programos specializacijoje numatyto studijų

proceso sudėtinė dalis, kuri atliekama Lietuvos ir užsienio organizacijose. Specializacijos: Ekonomikos ir verslo analitika Globali ekonomika Studento pasirinkimai: Studentai pasirinkę Ekonomikos ir verslo analitiką gali gilintis į tokius dalykus: Ekonominė elgsena; Taikomoji ekonomika; Didžiųjų duomenų technologijos; Operacijų tyrimai; Šiuolaikinės ekonomikos; Ekonominių sprendimų inžinerija. Studentai pasirinkę Globalią ekonomiką gali gilintis į tokius dalykus: Ekonominė elgsena; Globali ekonomika; Socialinė ekonomika; Tarptautinė ekonomika ir geopolitika; Šiuolaikinės ekonomikos; Regionų lyginamoji ekonomika. Studijų programos skiriamieji bruožai: Siekiant pristatyti naujausius mokslo ir technologijų srities pokyčius, studijų programoje kviečiami dėstytojai iš įvairių pasaulio šalių. Studijų programa Ekonomikos inžinerija pagal savo struktūrą ir turinį yra unikali ir orientuota į naujausius verslo institucijų veiklos ir plėtros reikalavimus. Kiekybinių sprendimo metodų, duomenų bazių ir inovatyvių kompiuterinių programų taikymas studijų procese leidžia įgyti išskirtinių ekonomikos valdymo ir prognozavimo žinių bei gebėjimų. Studentai turi galimybes išvykti studijoms ir praktikai į užsienį pagal Erazmus+ programą. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Magistras gali dirbti tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose ekonomikos specialistu, geba savarankiškai atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, juos taikyti, formuoti ir priimti pagrįstus ekonominius sprendimus įmonių,

organizacijų veikloje, globalios ekonomikos srityse, taip pat gali tęsti studijas doktorantūroje. Galimybė įsidarbinti tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose (pavyzdžiui, tokiose kaip Cognizant; Technopolis; Euromonitor International; Mars Lietuva; Bentley Systems; Adform; Thermo Fisher Scientific; Circle K Lietuva; LIDL Lietuva; Maxima LT; Rimi Lietuva; UAB Rivona; paslaugų centrai: Western Union Processing Lithuania; Danske Bank, NASDAQ, bankai: SwedBank, SEB Bank, Luminor; valstybinės ir viešosios institucijos: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Lietuvos verslo paramos agentūra, Investuok Lietuvoje; INVEGA; Ekonomikos ir inovacijų, Finansų ministerijos; ambasados; Europos Sąjungos institucijos ir kt.) Tolesnių studijų galimybės: Pabaigus studijas absolventai turi galimybę atlikti praktiką pasirinktoje įmonėje Europos Sąjungoje pagal Erazmus+ programą. Baigus Ekonomikos inžinerijos antros pakopos studijų programą, studijas galima tęsti doktorantūroje.