Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė ir valdymas (anglų k. - Law and management)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-48

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121KX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450421

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Teisės ir valdymo bakalauro studijų programos tikslas - rengti teisininkus, gebančius dirbti visose teisėsaugos institucijose, t.y. būti teisėju, atlikti advokato, prokuroro, notaro, antstolio ir kitas teisines funkcijas, o taip pat turinčius papildomų vadybos mokslų teorinių žinių ir dėl to galinčius atlikti ne tik teisininko funkcijas, bet ir veiksmingai dirbti įvairaus lygio vadovais valstybės viešame ir privačiame sektoriuose. Apibrėžtas teisės ir valdymo bakalauro studijų programos tikslas realizuojamas tik Mykolo Romerio universitete. Ši programa yra originali, nes sėkmingai integruoja dvi mokslų sritis: teisę ir vadybą. Studijų programos apimtis 210, ji trunka 3,5 metų nuolatinėse studijose ir 5 metus ištęstinėse studijose.
Pirmųjų bakalauro studijų metu dėstoma daug disciplinų, sudarančių aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo pagrindą (filosofija, logika, psichologija, lotynų ir užsienio kalba), taip pat įvadines teises disciplinos, tokios kaip teisės teorija ir teisės istorija, konstitucinė teisė, administracinė teisė bei specialaus lavinimo dalykus - viešojo administravimo pagrindus ir vadybą. Nuo antro kurso studentai studijuoja pagrindines materialinės ir proceso teisės disciplinas - civilinę teisę, civilinį procesą, baudžiamąją teisę, baudžiamąjį procesą, Administracinę teisę ir administracinį procesą, darbo teisę, finansų teisę, organizacinę elgseną, strateginį valdymą, taip pat visą eilę disciplinų, kurias gali pasirinkti iš siūlomo sąrašo - socialinės saugos teisė, korupcijos kontrolę ir prevenciją, šeimos teisę, kriminologiją, autorių teisę, konstitucinių ginčių teisę, žinių visuomenės plėtrą, socialinę statistiką, konflikto studijų pagrindus ir t.t. Šešto ir septinto semestro metu studentai be kita ko gilinasi į Tarptautinės teisės bei Europos Sąjungos teisės principus ir normas, taip pat atlieka teisinio pobūdžio praktiką. Studijos pasibaigia baigiamojo darbo gynimu ir baigiamuoju egzaminu. Baigiamąjį darbą studentai rašo remdamiesi bakalauro studijų metu studijuotų dalykų programomis, o baigiamasis egzaminas yra pasirenkamas iš siūlomų pagrindinių studijų dalykų sąrašo: Teisės teorijos, Konstitucinės teisės, Civilinės teisės ir civilinio proceso, Administracinės teisės ir administracinio proceso, Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso, Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės. Sėkmingai baigusiems studijas studentams suteikiamas teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis, leidžiantis dirbti teisinį darbą, pretenduoti užimti įvairaus lygio vadovo pareigas ar tęsti studijas magistrantūroje.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju ir baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas teisės bakalauro laipsnis.
Šią studijų programą taip pat galima studijuoti kaip pagrindinę kryptį (šaką) dvigubo laipsnio studijose. Pasirinkus programą kaip pagrindinę kryptį (šaką), greta jos galima studijuoti bet kurios kitos Universitete vykdomos I pakopos studijų programos gretutinių studijų variantą: viešojo administravimo, verslo informatikos, psichologijos, socialinio darbo, finansų ekonomikos ar įgyti socialinio pedagogo kvalifikaciją. Baigus dvigubo laipsnio studijas suteikiamas dvigubas - pagrindinės ir pasirinktos gretutinės krypties (šakos) bakalauro laipsnis. Dvigubo laipsnio studijos sudaro sąlygas įgyti platesnį išsilavinimą ir sėkmingiau konkuruoti darbo rinkoje. Derinti pagrindines ir gretutines studijas pareiškus tokį pageidavimą galima jau nuo pirmojo semestro.
Baigus teisės ir valdymo studijų programą studijas galima tęsti teisės, viešojo administravimo ir kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.