Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kineziterapija (anglų k. - Physical therapy)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Reabilitacija

Studijų krypties šaka

Kineziterapija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Terapija ir reabilitacija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų bakalauras
Kineziterapeutas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121GX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450915

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kineziterapijos specialistus, gebančius išsaugoti, gerinti bei atgauti maksimalias asmens fizines ir funkcines judėjimo galimybes, teikti rekomendacijas apie fizinio aktyvumo svarbą asmens sveikatai ir prisiimančius atsakomybę už profesinės veiklos plėtrą atliekant taikomuosius tyrimus bei generuojant inovatyvias idėjas dirbant reabilitacijos komandoje ir savarankiškai.
Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs Kineziterapijos programą, geba analizuoti žmogaus organizmo struktūras ir funkcijas, normalius ir patologinius žmogaus vystymosi ir judėjimo procesus; kaupti, analizuoti ir kritiškai vertinti su paciento/kliento būkle susijusią informaciją; atlikti asmens funkcinės būklės ir fizinio pajėgumo vertinimą akcentuojant holistinį požiūrį; nustatyti ir suformuluoti kineziterapinę diagnozę ir kineziterapijos tikslus; sudaryti individualią kineziterapijos programą ir ją vykdyti; kritiškai vertinti ir analizuoti kineziterapijos programos efektyvumą, atlikti pakeitimus; laikytis profesinės etikos ir moralės principų, bendraujant su pacientais/klientais, jų šeimos nariais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais; dirbti profesionaliai nuolatos mokantis ir tobulėjant atsižvelgiant į mokslo pažangą; mokyti pacientus/klientus būti atsakingiems už sveiką gyvenimo būdą ir vykdys ligų bei traumų prevenciją; suprasti sveikatos apsaugos struktūrą ir funkcijas, susijusias su kineziterapija; rinkti, analizuoti ir sisteminti informaciją iš skirtingų šaltinių; tinkamai pasirinkti tyrimo objektą ir metodus, planuoti tyrimą atsižvelgiant į naujausius mokslo pasiekimus; atlikti tyrimą, analizuoti ir interpretuoti tyrimo duomenis, gautus rezultatus taikyti praktikoje; taikyti įrodymais grįsto fundamentalaus ir taikomojo mokslo pasiekimus ir metodus profesinėje veikloje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi studijų metodai, skirti plėtoti bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas ir paremti probleminio mokymosi principais: įtraukiamoji paskaita, grupės diskusija, atvejo analizė, savirefleksija, vaidmenų atlikimas, situacijų modeliavimas, literatūros paieška ir jos nagrinėjimas, pranešimo rengimas ir pristatymas, praktikos dienoraštis.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Universitetinių Kineziterapijos pagrindinių studijų trukmė keturi metai, jų apimtį sudaro 240 kreditų. Kreditai išdėstyti po 30 viename semestre.
Kineziterapijos studijų programoje profesinei praktikai skirta 55 kreditai
Studijuojami biomedicinos mokslų (Funkcinė anatomija, Žmogaus fiziologija ir biochemija, Kineziologija, Reabilitacijos pagrindai, Judesių biomechanika, Kineziterapijos priemonės ir metodai, Judesių fiziologija ir valdymas, Kaulų raumenų sistemos ligos ir kineziterapija, Sportas ir kineziterapija, Vidaus ligos ir kineziterapija, Nervų ligos ir kineziterapija ir kt.), socialinių mokslų (Psichologijos pagrindai, Ugdymas, komunikacija ir etika ir kt.), humanitarinių mokslų (Užsienio k.) studijų sričių dalykai.
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti papildomus tos pačios krypties studijų dalykus (10 kreditų) ir pasirinkti iš Studijų programos plano Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus (15 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota į tyrimais grįstų kineziterapijos žinių ir įgūdžių taikymą praktikoje.
Kineziterapijos studijų programos dėstytojai yra baigę tarptautinius dėstytojų rengimo kursus, kuriuos vykdė danų specialistai. Pagrindinė praktikos bazė (VšĮ VUL Santaros klinikų, Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centras) ir joje vykdomos 4 reabilitacijos programos akredituotos Europos Sąjungoje. Nuo 2010 m. VU yra Europos kineziterapijos aukštųjų mokyklų tinklo (ENPHE) narys.
Profesinės veiklos galimybės:
Kineziterapijos studijų programos absolventai gali dirbti visų sveikatos priežiūros lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, ugdymo ir mokymo įstaigose, socialinės reabilitacijos įstaigose, sveikatingumo įstaigose, ortopedijos įmonėse, socialinės rūpybos, globos ir slaugos įstaigose, privačiose gydymo įstaigose.
Lietuvos medicinos norma MN 124:2016 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė"
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas, baigęs kineziterapijos pirmosios pakopos studijų programą, studijas gali tęsti antrosios pakopos Reabilitacijos studijų programoje bei kitų krypčių magistro studijose.