Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Muzikos atlikimas (anglų k. - Music Performance)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Muzika

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras
Atlikėjas arba dirigentas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-31

Akreditavimo vertinimo išvados

LMTA_Isvados_muzikos kryptis_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121PX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

1.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti profesionalų pasirinktos specializacijos muzikos atlikėją, gebantį parengti ir viešai atlikti įvairių stilių ir žanrų kūrinius solo, įvairios sudėties ansambliuose ir (ar) orkestruose, išmanantį muzikinį pasirinktos specializacijos repertuarą istoriniu ir teoriniu požiūriais, gebantį savarankiškai dirbti ir tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti, plėtoti koncertinę veiklą.

Studijų rezultatai:
Žinos ir gebės apibūdinti svarbiausius muzikos kalbos elementus ir struktūrinius muzikos darinius, supranta jų sąveiką, gebės laisvai skaityti muzikos raštą ir metodiškai analizuoti muzikos kūrinių struktūrą, komponavimo techniką ir stilistiką, detalizuoti specifinius pasirinktos specializacijos muzikos kalbos, stiliaus ir atlikimo technikos elementus.
Žinos pagrindinius muzikos istorijos faktus ir ryškiausius muzikos kūrinius, pagrindinių muzikos epochų stilistines ypatybes, pasirinktos specializacijos muzikos interpretacijos tradicijas ir tarptautinius atlikimo standartus.
Gebės numatyti teorinėmis žiniomis ir atlikimo praktika grįstą muzikos kūrinio (-ių) interpretacijos koncepciją, artistiškai ir meniškai įtaigiai perteikti muzikinę mintį pasirinktomis atlikimo meno priemonėmis.
Gebės improvizuoti, aranžuoti ir adaptuoti muzikos kūrinius, naudotis kitomis muzikos kūrybi-nėmis priemonėmis kiek ir kaip reikalauja pasirinktos atlikimo meno specializacijos specifika.
Gebės naudotis rašytiniais ir garsiniais informacijos šaltiniais, tikslingai atrinkti informaciją, ją analizuoti ir panaudoti meninių idėjų pagrindimui ir plėtojimui.
Gebės atlikti muzikos kūrinius solo ir įvairios sudėties ansambliuose demonstruodamas pasirinktos specializacijos atlikimo reikalavimų ir konkretaus muzikos kūrinio konteksto suvokimą, atskleis šiuos gebėjimus atlikdamas baigiamojo meno projekto programą (-as).
Gebės pasirinkti ir panaudoti efektyviausią instrumento / vokalo ir (ar) kūno valdymo ir atlikimo techniką bei (esant poreikiui) technines ir technologines priemones pasirinktos specializacijos muzikos programų rengimui ir atlikimui.
Bus sukaupęs reprezentatyvų, pasirinktos specializacijos bakalauro programos reikalavimus atitinkančios apimties koncertinį repertuarą ir viešo jo atlikimo ne mažiau kaip dviejuose skirtinguose (kultūriniuose, socialiniuose) kontekstuose patirtį.
Gebės plėtoti studijų metu įgytą patirtį orientuodamasis į muzikos meno ir profesinės veiklos perspektyvas, pristatyti numatomas profesinės ir kūrybinės veiklos gaires pasiekimų aplanke (portfolio) kartu su baigiamuoju (-aisiais) meno projektu (-ais).
Gebės efektyviai ir etiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kitais muzikantais ir (ar) kitų sričių menininkais, rengdamas ir įgyvendindamas mažiausiai du pasirinktus muzikinius ir(ar) tarpdisciplininius projektus.
Gebės sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu, pristatydamas menines idėjas, aptardamas įvairius muzikos komponavimo, atlikimo, suvokimo aspektus ir kitus su muziko profesija susijusius klausimus.
Siekdamas užsibrėžtų tikslų bus motyvuotas, gebės savarankiškai numatyti tikslus, planuoti ir organizuoti savo veiklą studijų kontekste, pasirinkti tinkamas menines, organizacines ir metodines priemones tikslui pasiekti.
Gebės efektyviai taikyti įvairiose situacijose savo vaizduotę, intuiciją, emocinį suvokimą, gebėjimą greitai mąstyti ir dirbti kūrybiškai, spręsdamas problemas, susijusias su mažiausiai dviejų pasirinktų skirtingų projektų (muzikinių, tarpdisciplininių, socialinių ar kt.) įgyvendinimu.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Pagrindiniai mokymo ir mokymosi metodai: Informacijos šaltinių apžvalga, garso ir vaizdo medžiagos, mu¬zi¬kinio teksto analizė, individualūs ir grupiniai užsiėmimai, repeti¬ci¬jos, seminarai, diskusija, atvejo studija, aplanko me¬todas, darbas mažose grupėse (ansambliuose), individualus (savarankiškas) dar¬bas, stebėjimas, projektinė veikla, rašto darbo, pra¬nešimo, pasiekimų aplanko, meno projekto rengimas ir gynimas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimų vertinimui taikoma kaupiamojo balo sistema, kurioje galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymius.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: formuojamasis (darbas grupinių ir individualių užsiėmimų metu), kaupiamasis (sumuojamasis) vertinimas: techninių / meninių atlikimo įgūdžių pristatymas, perklausa, techninė įskaita, rečitalis, koncertas, apklausa žodžiu / raštu, testas, ataskaita, koliokviumas, referatas, pranešimas, pasieki¬mų aplankas, gynimas.
Egzaminai ir baigiamųjų darbų gynimai vertinami 10 balų sistema. Įskaita vertinama išlaikyta arba neišlaikyta.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai, bendrieji universitetiniai dalykai, laisvai pasirenkami arba gretu¬tinės krypties dalykai, profesijos praktika, baigiamieji darbai

Specializacijos:
Vilniuje vykdomos specializacijos – Akordeonas, Choro dirigavimas, Dainavimas, Džiazas, Dirigavimas pučiamųjų orkestrui, Dirigavimas simfoniniam orkestrui, Fortepijonas, Klavesinas, Liaudies instrumentai, Styginiai instrumentai, Pučiamieji ir mušamieji instrumentai, Vargonai.
Klaipėdoje vykdomos specializacijos – Chorvedyba ir vargonininkavimas, Džiazo ir populiarioji muzika, Miuziklas, Styginiai instrumentai (gitara).

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Skatinama įgyti tarptautinės patirties renkantis dalines studijas užsienyje pagal mainų programas. Skatinamas dalykinių kompeten¬cijų tobulinimas neformaliuoju būdu (dalyvavimas meistriškumo kursuose, koncertinėje veikloje, konkursuose). Skatinamas bendra¬darbiavimas su kitų sričių menininkais, dalyvavimas tarpdalyki¬niuose meno industrijų projektuose ir tarptautinėje veikloje. Yra galimybė studijuoti gretutinės pedagogikos krypties studijas ir gauti pedagogo kvalifikaciją.

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti muzikos atlikėjais (solistais ir (arba) ansamblio, orkestro artistais, koncertmeisteriais, iliustratoriais, repetitoriais) meno kolektyvuose, kultūros ir švietimo įstaigose, taip pat savarankiškai plėtoti kūrybinę veiklą.
Pasirinkę gretutinės pedagogikos krypties studijas ir įgiję pedagogo kvalifikaciją, absolventai gali dirbti mokytojais vaikų muzikos (meno) mokyklose, konservatorijose.

Tolesnių studijų galimybės:
Muzikos atlikimo studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas menų studijų srities muzikos krypties magistrantūroje, tobulindami bakalauro studijose įgytas muzikos atlikėjo kompetencijas ir derindami meno praktikos studijas su meno tyrimais.