Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Muzikos atlikimas (anglų k. - Music Performance)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Muzika

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

1.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-03-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas: Muzikos atlikimo bakalauro studijų programos tikslas yra parengti profesionalius pasirinktos specializacijos muzikos atlikėjus, gebančius parengti ir viešai atlikti įvairių stilių ir žanrų kūrinius solo, įvairios sudėties ansambliuose ir/ar orkestruose, išmanančius muzikinį pasirinktos specializacijos repertuarą istoriniu ir teoriniu požiūriais, gebančius savarankiškai dirbti ir tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti, plėtoti koncertinę veiklą.
Studijų rezultatai: baigęs studijų programą studentas gebės parengti ir profesionaliai atlikti skirtingų stilių, žanrų ir formų muzikos kūrinius; perteikti ir plėtoti muzikinę mintį; turės muzikos kalbos ir istorijos žinių, išmanys kultūros kontekstus; gebės viešai atlikti muzikos kūrinius, plėtoti viešų pasirodymų patirtį; gebės komunikuoti, bendrauti ir bendradarbiauti; gebės kritiškai ir savikritiškai mąstyti; gebės dirbti ir tobulėti savarankiškai; gebės prisitaikyti prie naujų, kintančių situacijų, spręsti problemas.
Mokymo ir mokymosi veiklos: Informacijos šaltinių apžvalga, garso ir vaizdo medžiagos, muzikinio teksto analizė, individualios ir grupinės pratybos, repeticijos, praktikumai, seminarai, diskusija, atvejo studija, aplanko metodas, darbas mažose grupėse (ansambliuose), individualus darbas, stebėjimas, projektinė veikla, meno tyrimas, rašto darbo, pranešimo, pasiekimų aplanko, meno projekto rengimas ir gynimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: Techninių / meninių atlikimo įgūdžių pristatymas, perklausa, techninė įskaita, rečitalis, koncertas, apklausa žodžiu / raštu, testas, ataskaita, koliokviumas, referatas, pranešimas, pasiekimų aplankas, gynimas. Egzaminai ir baigiamųjų darbų gynimai vertinami 10 balų sistema. Įskaita vertinama išlaikyta arba neišlaikyta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika: studijų krypties dalykai, bendrieji universitetiniai dalykai, laisvai pasirenkami arba gretutinės krypties dalykai, profesijos praktika, baigiamieji darbai.
Specializacijos:
akordeonas,
choro dirigavimas,
chorvedyba ir varginininkavimas,
dainavimas (baritonas, bosas, mecosopranas, sopranas, tenoras),
dirigavimas pučiamųjų orkestrui,
dirigavimas simfoniniam orkestrui,
džiazas (akordeonas, dainavimas, fortepijonas, gitara, bosinė gitara, kontrabosas, fleita, klarnetas, saksofonas, trimitas,
trombonas, mušamieji instrumentai),
džiazo ir populiarioji muzika,
fortepijonas,
klavesinas,
liaudies instrumentai (birbynė, kanklės),
miuziklas,
mušamieji instrumentai,
pučiamieji instrumentai (fleita, obojus, klarnetas, fagotas, saksofonas, trimitas, trombonas, valtorna, eufoniumas, baritonas, tūba),
styginiai instrumentai (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, arfa, gitara),
vargonai
Studento pasirinkimai: galima pasirinkti Meno pedagogikos gretutinių studijų programą ir įgyti pedagogo kvalifikaciją.
Studijų programos skiriamieji bruožai: skatinama įgyti tarptautinės patirties renkantis dalines studijas užsienyje pagal mainų programas. Skatinamas dalykinių kompetencijų tobulinimas neformaliuoju būdu (dalyvavimas meistriškumo kursuose, koncertinėje veikloje, konkursuose). Skatinamas bendradarbiavimas su kitų sričių menininkais, dalyvavimas tarpdalykiniuose meno industrijų projektuose ir tarptautinėje veikloje. Yra galimybė studijuoti gretutinės krypties studijų programą Meno pedagogika.
Profesinės veiklos galimybės: Muzikos atlikimo studijų programoje įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis suteikia galimybę dirbti muzikos atlikėjais (solistais ir / arba ansamblio, orkestro artistais, koncertmeisteriais, iliustratoriais, repetitoriais) meno kolektyvuose, kultūros ir švietimo įstaigose, taip pat savarankiškai plėtoti kūrybinę veiklą. Paklausos darbo rinkoje ir darbdavių interesų požiūriu profesionalūs muzikos meno atlikėjai reikalingi ir įvairiose kultūros ir kūrybinių industrijų srityse, muzikinio švietimo bei ugdymo įstaigose. Pasirinkę gretutinės krypties Meno pedagogikos studijas ir įgiję pedagogo kvalifikaciją absolventai gali dirbti mokytojais vaikų muzikos bei meno mokyklose, konservatorijose.
Tolesnių studijų galimybės: Muzikos atlikimo studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas menų studijų srities muzikos krypties magistrantūroje, tobulindami bakalauro studijose įgytas muzikos atlikėjo kompetencijas ir derindami meno praktikos studijas su meno tyrimais.