Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mados technologijos ir verslas (anglų k. - Fashion Technologies and Business)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Polimerų ir tekstilės technologijos

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Gamyba ir perdirbimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Technologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, -, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531FX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550720

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aprangos gamybos profesinį bakalaurą, gebantį tirti mados produktų (aprangos, aksesuarų ir kt.) rinkos poreikius; parinkti paklausius mados produktų modelius gamybai; konstruoti aprangą tipinėms figūroms; optimaliais kaštais gaminti mados produktus iš įvairių medžiagų; pritaikyti aprangos gamybos technologiją; analizuoti gamybinės veiklos rezultatus; planuoti veiklos plėtrą; kurti savo verslą.
Studijų rezultatai:
1. Žinios ir jų taikymas
• Derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant technologines problemas.
• Įvertinti siuvinių medžiagų savybes ir taikyti kuriant drabužių modelius.
2. Gebėjimai atlikti tyrimus
• Ieškoti, analizuoti ir sisteminti informaciją, valdant informacines technologijas.
• Atlikti aprangos asortimento rinkos tyrimus ir įvertinti rezultatus.
3. Specialieji gebėjimai
• Planuoti, organizuoti ir įgyvendinti pavestas užduotis technologinės veiklos lygmeniu taikyti verslo kūrimo tvarką ir parengti aprangos verslo planą.
• Analizuoti aprangos mados tendencijas.
• Nagrinėti ir įvertinti žmogaus kūno formų ypatumus.
• Parinkti ir nupiešti drabužių eskizus.
• Konstruoti įvairaus asortimento drabužių bazinius brėžinius.
• Atlikti konstrukcijų modeliavimą.
• Organizuoti medžiagų užsakymą ir kokybės patikrinimą.
• Parengti gamybos paruošimo dokumentaciją.
• Numatyti racionalius aprangos gamybos metodus.
• Parinkti technologinius aprangos gamybos įrenginius.
• Taikyti įvairias aprangos gamybos technologijas.
• Planuoti ir organizuoti imitacinės įmonės (padalinio) gamybinius procesus.
• Vykdyti gamybos kokybės kontrolę.
4. Socialiniai gebėjimai
• Bendrauti taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
• Sugebėti prisitaikyti aprangos rinkos situacijose.
• Dirbti tarpdalykinėje komandoje ir daugiakultūrinėje aplinkoje.
• Numatyti ir įvertinti technologinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai bei laikytis profesinės etikos normų.
5. Asmeniniai gebėjimai
• Bendrauti taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
• Sugebėti prisitaikyti aprangos rinkos situacijose.
• Dirbti tarpdalykinėje komandoje ir daugiakultūrinėje aplinkoje.
• Numatyti ir įvertinti technologinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai bei laikytis profesinės etikos normų.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir profesinių kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, profesinės praktikos, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, diskusijos, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu, taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami tarpinių atsiskaitymų metu: kontrolinis darbas, projektas, projekto viešas pristatymas ir gynimas, savarankiškos kūrybinės užduotys, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai ir baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis-210 kreditų.
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų):
Studijų įvadas
Darbo teisė
Profesinė užsienio kalba
Taikomosios kompiuterinės programos
Specialybės kalba
Studijų krypties dalykai (117 kreditų):
Mados istorija
Specialioji kompozicija
Kompiuterinė grafika
Mados gaminių medžiagos
Aprangos medžiagotyra
Siuvimo technologijos pagrindai
Drabužių modeliavimas
Drabužių bazinės konstrukcijos
Aprangos technologiniai įrenginiai
Mados ženklodara
Siuvinių konstravimas
Siuvinių automatizuotas projektavimas
Aprangos gamybos technologijos
Aprangos gamybos metodai ir apskaita
Sudėtingų konstrukcijų modeliavimas
Mados rinkodara
Aprangos projektavimas
Aprangos gamybos vadyba
Kompiuterinis aprangos modeliavimas
Technologinių procesų projektavimas
Verslo pagrindai
Virtualūs ir išmanūs mados gaminiai
Produkto kokybės valdymas
Produkto gamybos paruošimo dokumentacija
Praktikos (51 kreditai):
Įgūdžių praktika
Mokomoji praktika1
Mokomoji praktika 2
Gamybinė praktika
Kūrybinė praktika
Verslumo praktika
Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas (15 kreditų).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamieji dalykai (12 kreditų):
Mados verslo inovacijos
Drabužių techninio piešimo pagrindai
Įvaizdžio formavimas
Fotografijos pagrindai
Tekstilės drabužių dekoravimas
Nuo idėjos iki sijono
Ugdomasis vadovavimas (Koučingas).
Taip pat studentas gali pasirinkti iš Kolegijos siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į technologinės krypties studijas, kurių pagrindą sudaro mados produkto (aprangos, aksesuarų ir kt.) kūrimas, projektavimas, įgyvendinimas bei verslo proceso organizavimas. Studentai gali studijuoti bei atlikti praktiką užsienyje, pasinaudojant įvairių fondų lėšomis, dvišaliais susitarimais, dalyvauti tarptautinėse mokymo programose, simuliuoti verslo įmonės veiklą imitacinėje kompiuterinėje programoje „Kietas riešutas“.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti mados produktų (aprangos, aksesuarų ir kt.) gamybos ir paslaugų įmonėse technologu, konstruktoriumi, padalinio vadovu, technologu vadybininku, mados produktų konsultantu prekybos ir paslaugų įmonėse; kurti individualų mados produktų gamybos verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio šalių universitetuose technologinės (Aprangos mados inžinerija, Mados inžinerija, Tekstilės inžinerija ir apdaila), menų (Aprangos dizainas) ir socialinių (Verslo ir vadybos) mokslų studijų krypčių programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-26