Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kino menas (anglų k. - Film Art)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Kinas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras
Režisierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

LMTA_Film_final report_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121PX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

1.6

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kino meno specialistą, gebantį atsakyti už kino, televizijos ar kito ekrano meno projekto (ar jo dalies) sukūrimą, įgyvendinimą ir meninę vertę, taikant kino teorijos, režisūros, dramaturgijos, filmavimo, montažo, prodiusavimo ir garso dizaino žinias ir gebėjimus, gebantį dirbti savarankiškai ir komandoje ir atsakyti už savo veiklos rezultatus.

Studijų rezultatai:
Išmanys, gebės lyginti ir vertinti svarbiausius Lietuvos ir pasaulio kino meno reiškinius ir kryptis.
Išmanys teorinius ir praktinius kino kūrimo principus ir gebės juos sieti tarpusavyje.
Suvoks kino meno procesus ir reikšmę bendrame kultūros, meno kontekste.
Žinos pagrindinius teisinius, meno vadybos, sveikatos ir saugos reikalavimus ir laikysis jų įgyvendindamas kūrybines kino meno veiklas.
Gebės sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu, laisvai naudotis profesine terminija.
Gebės savarankiškai kaupti, analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti informacijos šaltinius, reikalingus kūrybos problemoms spręsti, remdamasis kino meno praktika ir tyrimais.
Gebės pristatyti savo kūrybinės veiklos sumanymus ir rezultatus, analizuoti ir argumentuotai pagrįsti jų meninę ir idėjinę reikšmę socialiniame ir kultūriniame kontekste.
Gebės kelti probleminius klausimus, identifikuoti kino meno reiškinių ypatumus, sisteminti įgytas žinias ir daryti išvadas.
Išmanys kino kūrinio parengimo pakopas, gebės savarankiškai planuoti, organizuoti ir įgyvendinti kino kūrinius arba jų dalis.
Gebės inicijuoti ir įgyvendinti inovatyvias idėjas kūrybiniuose kino meno projektuose, efektyviai taikydamas naujausius metodus ir technikas.
Bus įvaldęs tradicinius ir šiuolaikinius kino meno kūrybos metodus ir technologijas, gebės savarankiškai juos pasirinkti ir taikyti kūrybiniuose kino projektuose.
Gebės eksperimentuoti meninėje ir kūrybinėje veikloje, pasitelkdamas asmeninę kūrybinę praktiką ir (arba) apibendrindamas kitų kino menininkų kūrybos rezultatus.
Gebės profesionaliai, efektyviai ir etiškai bendrauti ir bendradarbiauti valstybine ir užsienio kalba su kitais kino srities specialistais, spręsdamas profesinės veiklos ar studijų srities uždavinius.
Gebės dirbti individualiai, burti komandą ir dirbti joje, įgyvendindamas meninės veiklos uždavinius gebės atsakyti už savo ir kūrybinės komandos veiklos kokybę ir imtis iniciatyvos, sprendžiant kylančias problemas, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
Pasirinkdamas efektyviausius komunikacijos būdus ir formas, gebės pristatyti kino meno kūrinius viešojoje erdvėje, juos kritiškai vertindamas nacionalinės ir tarptautinės kultūros kontekstuose.
Suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą, gebės sistemingai tobulinti savo profesines kompetencijas, naudotis asmeniniais organizaciniais gebėjimais, savarankiškai išskirti veiklos prioritetus ir jų laikytis, prisitaikyti prie naujų situacijų, kurti konkurencingoje aplinkoje.
Naudodamas vaizduotę, intuiciją, emocinį intelektą ir kūrybinį mąstymą, gebės analizuoti ir vertinti savo ir kitų kūrybą, konstruktyviai išsakyti ir priimti kritiką.
Suvokdamas savo kūrybos socialinį, kultūrinį ir ekonominį poveikį, gebės prisiimti moralinę atsakomybę už savo kūrinio idėjinę ir meninę kokybę, ją vertinti ir tobulinti.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, seminarai, konsultacijos, vaizdo ir garso įrašų demonstravimas, „svečio paskaita“, diskusija, ataskaitos ar pranešimo rengimas, praktiniai užsiėmimai, problemų analizės ir sprendimų užsiėmimai, projektinė veikla, profesinė praktika, savarankiškas individualių ar komandinių užduočių atlikimas ir pristatymas, vaidmenų žaidimai, aplanko rengimas, reflektavimo dienoraščiai, esė rašymas, pažintinės išvykos, ilgalaikis ar trumpalaikis tarptautinis atvykstamasis ar išvykstamasis mobilumas, kūrybinis seminaras, repeticija, kūrybinių darbų pristatymas, tarpinės, semestro ir baigiamųjų kūrybinių darbų peržiūros, ekrano meno kūrinių analizė, profesinių atvejų analizė, peržiūros, filmų lankymas ir analizavimas, dalyvavimas festivaliuose, kūrybinės meistriškumo dirbtuvės, meno projektai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų vertinimas yra sudėtinė mokomojo proceso dalis, todėl atliekamas nuolatos: vertinamas studentų savarankiškas darbas, pristatymai, individualios užduotys.
Studentų pasiekimų vertinimui taikoma kaupiamojo balo sistema, kurioje galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymius.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: formuojamasis (darbas grupinių ir individualių užsiėmimų metu), kaupiamasis (sumuojamasis) vertinimas: tarpinis atsiskaitymas, testavimas, apklausa žodžiu ir raštu, projektų, pranešimų pristatymas; baigiamojo darbo (projekto) pristatymas ir gynimas.
Egzaminai ir baigiamųjų darbų gynimai vertinami 10 balų sistema. Įskaita vertinama išlaikyta arba neišlaikyta.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai (moduliai), bendrojo universitetinio lavinimo dalykai, pasirenkamieji dalykai, praktika, baigiamasis kūrybinis projektas.

Specializacijos:
Dramaturgija
Garso dizainas
Montažas
Prodiusavimas
Vaizdo operatorius
Vaizdo režisūra

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai – vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio studijų programa, rengianti vaizdo režisūros, vaizdo operatoriaus, garso dizaino, montažo, kino dramaturgijos ir kino prodiusavimo specialistus, išmanančius kino, televizijos ir kitų ekrano menų specifiką, gebančius individualiai ir komandoje sukurti ir realizuoti įvairaus pobūdžio kino projektus, dirbti šalies ir tarptautinėje kino rinkoje.
Studijų proceso metu ypatingas dėmesys skiriamas komandiniam darbui, kuomet visų specializacijų studentai atlieka bendras kūrybines užduotis.
Studentus ugdo pripažinti Lietuvos kino menininkai ir mokslininkai, nuolat kviečiami atvykstantys dėstytojai iš užsienio, glaudžiai bendradarbiaujama su šalies kino industrijos atstovais.

Profesinės veiklos galimybės:
Baigę pirmosios pakopos studijų programos Kino menas studijas absolventai gali dirbti kino pramonėje, televizijoje, reklamos ir medijos srityse Lietuvos ir tarptautinėje rinkoje, taip pat gali savarankiškai reikštis kūrybinėje meninėje veikloje.

Tolesnių studijų galimybės:
Menų bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali tęsti studijas antrojoje pakopoje (magistrantūroje).