Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kino menas (anglų k. - Film Art)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Kinas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

1.6

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-03-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai): bakalauro studijų programos tikslas yra parengti kino meno profesionalus, gebančius atsakyti už kino ir televizijos projekto meninę vertę, jo sukūrimą ir įgyvendinimą, pritaikant kino teorijos, režisūros, dramaturgijos, filmavimo ir garso supratimo žinias, gebančius savarankiškai dirbti kino pramonėje, reklamos ir medijos srityse Lietuvos ir tarptautinėje rinkoje, kūrybiškai realizuoti savo sumanymus.
Studijų rezultatai: gebėjimas analitiškai ir kritiškai mąstyti; gebėjimas efektyviai panaudoti teorines ir istorines žinias, atskleidžiančias meno raidos dėsningumus ir stilistinę įvairovę; gebėjimas ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją apdoroti, analizuoti, sisteminti ir originaliai interpretuoti;
gebėjimas dirbti, mokytis ir tobulėti savarankiškai, atsižvelgiant į nuolatinius pokyčius audiovizualinio meno srityje; gebėjimas profesionaliai kurti skirtingų žanrų, stilių bei formų kino kūrinius; gebėjimas naudotis naujomis technologijomis kino projektų kūrime; gebėjimas dirbti nacionalinėje ir tarptautinėje filmavimo grupėje.
Mokymo ir mokymosi veiklos: Teorinė paskaita, seminarai, individualus darbas su studentu, praktikumai, kūrybinės pratybos, aiškinimas, demonstravimas, diskusijos, studentų asmeninės patirties panaudojimas, probleminis dėstymas, atvejo analizė, praktinis kūrybinių įgūdžių lavinimas, savarankiškas darbas, uždavinių sprendimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: peržiūra, perklausa, kūrybinio projekto pristatymas, apklausa žodžiu, raštu, testavimas, pristatymas, bibliografijos sąrašo sudarymas, literatūros ir kt. informacijos šaltinių apžvalga, aplanko metodas, projektai (individualūs ir grupiniai), pranešimas. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba įskaita. Dalyko studijų rezultatai gali būti vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų programa baigiama absolvento kompetencijos įvertinimu per baigiamojo darbo (projekto) gynimą.
Studijų dalykai (moduliai), praktika: studijų krypties dalykai, bendrieji universitetiniai dalykai, laisvai pasirenkami dalykai, profesijos praktika.

Specializacijos:
Dramaturgija
Garso dizainas
Montažas
Prodiusavimas
Vaizdo operatorius
Vaizdo režisūra

Studijų programos skiriamieji bruožai: tai vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio studijų programa, skirta parengti profesionalius kino meno specifiką išmanančius garso ir vaizdo režisierius, vaizdo operatorius ir dramaturgus.
Profesinės veiklos galimybės: baigę pirmosios pakopos Kino meno studijas, asmenys gali dirbti kino, televizijos ir renginių studijose, reklamos ir viešųjų ryšių agentūrose, žiniasklaidoje. Taip pat gali savarankiškai plėtoti kūrybinę meninę veiklą.
Tolesnių studijų galimybės: baigę pirmosios pakopos studijų programą Kino menas absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas menų krypčių grupėje arba kt., jeigu tai numatoma pasirinktos studijų programos priėmimo reikalavimuose.