Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vaidyba (anglų k. - Acting)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Teatras

Studijų krypties šaka

Teatras

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX047

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

1.6

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aktorių, žinantį aktorinės kūrybos ir dramos kūrinių veiksminės analizės metodus, mokantį taikyti įgytas žinias vaidmens kūrimo procese, kultūrinėje, projektinėje veikloje, galintį savarankiškai ir kvalifikuotai sukurti vaidmenis teatre, kūrybingai ir atsakingai organizuoti savo darbą ir bendradarbiauti kūrėjų komandoje.

Studijų rezultatai:
Žinos svarbiausius Lietuvos ir pasaulio teatro kūrinius, kūrėjus ir teatro raidos etapus, išmanys skirtingų stilių ir formų teatro meno tradicijas, gebės įgytas žinias panaudoti praktiniame kūrybiniame darbe.
Supras teorinius ir praktinius vaidmens kūrimo ir atlikimo principus ir gebės juos tarpusavyje sieti.
Suvoks teatro meno procesus ir reikšmę bendrame kultūros, meno, mokslo ir socialinių aktualijų kontekste.
Gebės sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu, pristatydamas kūrybinius sumanymus ir pagrįsdamas jų meninę ir idėjinę reikšmę.
Gebės savarankiškai kaupti, analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti informacijos šaltinius, identifikuoti teatrinių reiškinių ypatumus, sisteminti įgytas žinias ir daryti išvadas.
Įgis meninio projekto analizės ir rengimo įgūdžių, leidžiančių sukurti ir pristatyti (apsiginti) šiuolaikines Europos teatro meno tendencijas atitinkantį scenos meno kūrinį.
Įsisavins pagrindinius dramaturginės medžiagos analizės, interpretacijos ir vaidmens kūrimo principus ir gebės profesionaliai juos taikyti meno projektuose.
Įgis vadybos ir projekto valdymo žinių, padėsiančių aktyviai veikti šiuolaikinėje meno rinkoje.
Įgis muzikinės raiškos žinių ir praktinių gebėjimų, padėsiančių kurti ir atlikti miuziklo aktoriaus vaidmenis įvairiuose teatro žanruose ir formose.
Gebės profesionaliai bendrauti ir bendradarbiauti su meno ir kitų sričių specialistais, kūrybiškai dirbti įvairiose socialinėse grupėse ir daugiakultūrinėse aplinkose.
Gebės atsakyti už savo kūrybos meninę kokybę, ją vertinti ir tobulinti.
Gebės panaudoti įgytas žinias komunikacijai su publika.
Gebės dirbti ir tobulėti savarankiškai, planuoti ir tobulinti savo profesines kompetencijas, kurti konkurencingoje aplinkoje;
Gebės analizuoti ir vertinti savo ir kitų kūrybą, konstruktyviai išsakyti ir priimti kritiką, atsakyti už savo ir komandos darbo kokybę.
Gebės taisyklingai, įtaigiai, profesionaliai bendrauti, perteikdamas informaciją meno bendruomenės ir kitiems visuomenės nariams.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Pagrindiniai mokymo ir mokymosi metodai: dėstymas (aiškinimas, pasakojimas, iliustravimas, demonstravimas), literatūros, garso, vaizdo ir kitų informacijos šaltinių studijos (demonstravimas, apžvalga, analizė, interpretacija), aktyvus klausymasis, studentų asmeninės patirties panaudojimas, duomenų rinkimas, projektų rengimas, darbas grupėse, grupės diskusija, praktinių užduočių atlikimas, kūrybinės pratybos (minčių lietus, idėjų žemėlapis), rašto darbų (pranešimų) rengimas ir pristatymas, studijų aplankas (portfolio), stebėjimas, asmeninės patirties pristatymas ir reflektavimas, grįžtamojo ryšio teikimas;
Baigiamojo darbo (kūrybinio projekto) rengimas.
Pagrindinės kontaktinio darbo formos: individualūs ir grupiniai teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, repeticijos, savarankiškas darbas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų vertinimas yra sudėtinė mokomojo proceso dalis, todėl atliekamas nuolatos: vertinamas studentų savarankiškas darbas, pristatymai, individualios užduotys, studentų žinios vertinamos egzaminų rezultatus.
Studentų pasiekimų vertinimui taikoma kaupiamojo balo sistema, kurioje galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymius.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: formuojamasis (darbas grupinių ir individualių užsiėmimų metu), kaupiamasis (sumuojamasis) vertinimas: tarpinis atsiskaitymas, apklausa žodžiu ir raštu, projektų, pranešimų pristatymas; baigiamojo darbo (projekto) pristatymas ir gynimas.
Egzaminai ir baigiamųjų darbų gynimai vertinami 10 balų sistema. Įskaita vertinama išlaikyta arba neišlaikyta.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai (moduliai), bendrojo universitetinio lavinimo dalykai, pasirenkamieji dalykai, praktika, baigiamasis meno projektas.

Specializacijos:
nėra

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programos išskirtinumas – studijų proceso metu taikomas kompleksinio mokymo modelis, kur šalia pagrindinės (teatro) studijų krypties studijuojami ir kitų krypčių (muzikos, šokio, kino, dailės ir vadybos) dalykai, yra sustiprintos muzikinės raiškos dalykų studijos.
Studentus ugdo žymūs Lietuvos teatro menininkai ir mokslininkai.

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti įvairiuose Lietuvos teatruose ir jų trupėse, kultūros ir švietimo įstaigose, inicijuoti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius kultūros projektus, taip pat gali savarankiškai reikštis kūrybinėje, meninėje profesinėje veikloje.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę pirmosios pakopos studijų programą Vaidyba absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos teatro ir kitų studijų krypčių programas, jeigu tai numatoma pasirinktos studijų programos priėmimo reikalavimuose.