Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vaidyba (anglų k. - Acting)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Teatras

Studijų krypties šaka

Teatras

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX047

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

1.6

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Vaidybos teatro bakalauro studijų programa skirta parengti aktorius:
• žinančius aktorinės kūrybos ir dramos kūrinių veiksminės analizės metodus;
• mokančius taikyti įgytas žinias vaidmens kūrimo procese; kultūrinėje, projektinėje veikloje;
• galinčius savarankiškai ir kvalifikuotai sukurti vaidmenis teatre; kūrybingai ir atsakingai organizuoti savo darbą ir bendradarbiauti kūrėjų komandoje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
1 Žino teatrinės kūrybos ypatumus
2 Žino dramos kūrinių veiksminės analizės metodą
3 Žino aktorinės kūrybos komponentų – sceninio kalbėjimo, ritmikos, teatrinio dainavimo, kūno plastikos dermę.
4 Žino ir supranta teatro, dailės ir muzikos istorinę raidą.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
1 Geba apibendrinti faktus ir reiškinius, daryti išvadas, teikti rekomendacijas.
2 Geba analizuoti literatūros kūrinius
3 Geba kaupti, analizuoti ir apibendrinti šaltinius
Specialieji gebėjimai:
1 Geba rengti kultūros ir meno projektų paraiškas
2 Geba kurti ir realizuoti kultūrinius projektus
3 Geba planuoti, organizuoti ir realizuoti spektaklių rodymą
4 Geba įtaigiai papasakoti grožinės literatūros kūrinį.
5 Geba sudaryti ir vesti balso bei kūno lavinimo pratybas teatriniuose kolektyvuose.
Socialiniai gebėjimai:
1 Moka taikyti įgytas žinias vaidmens kūrimo procese;
2 Geba dalyvauti kultūrinėje, projektinėje veikloje;
3 Geba suprantamai, aiškiai ir paveikiai reikšti savo
Asmeniniai gebėjimai:
1 Geba savarankiškai ir kvalifikuotai sukurti vaidmenis;
2 Geba kūrybingai ir atsakingai organizuoti savo darbą;
3 Geba dirbti individualiai ir komandoje, dalintis idėjomis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Darbas grupėse, grupinis projektas, individualios konsultacijos, praktinės užduotys, pratybos, kūrybinės dirbtuvės, literatūros apžvalgos pristatymas, diskusija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas, grupinis projektas, individualus projektas, kolegų įvertinimas, savęs įsivertinimas, portfolio, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Vaidybos studijų programos absolventas įgyja vaidybos, scenos kalbos, scenos judesio, dramos istorijos, sceninio šokio, sceninės ritmikos, teatrinio dainavimo, dailės ir kostiumo istorijos, kultūros edukologijos, kultūros projektų valdymo, specialybės kalbos žinių, lanko pasirenkamus universitetinius bendrojo lavinimo dalykus; rašo kursinį darbą.
Vaidybos praktikai skiriama 15 kreditų
Specializacijos:
Studento pasirinkimai:
Vaidybos laboratorija
Renginių režisūra
Lėlių teatro režisūra
Teatro režisūra
Studijų programos skiriamieji bruožai:
1.Ypatingas dėmesys skiriamas Vaidybos praktikai: 6,7, 8 semestrai
2. Studentai turi galimybę du semestrus papildomai gilintis į Renginių režisūrą, Lėlių teatro režisūrą, Teatro režisūrą arba dirbti su vizituojančiais teatro pedagogais Vaidybos laboratorijoje.
3.Studentai turi Kultūros projektų valdymą, kur mokosi rengti projektus įvairiems fondams ir gauti finansavimą teatrinei – kultūrinei veiklai
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję teatro bakalauro, aktoriaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti teatro ir kino aktoriais, televizijos ir radijo diktoriais, koncertų ir renginių vedėjais, meninių programų skaitovais; gali inicijuoti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius kultūros projektus valstybinėse ir privačiose kultūros įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Vaidybos , teatro bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų meno srities, teatro ir kino krypties magistrantūros programose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.