Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Šokio subkultūros (anglų k. - Dance Subcultures)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Šokis

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

KU_Šokio menas_BA_2017.pdf

Valstybinis kodas

6121PX040

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

1.6

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos šokio meno specialistą, turintį profesinei veiklai būtinas kompetencijas (bendrakultūrinę, profesinę, dalykinę), įgijusį šokio meno istorijos, teorijos žinių sistemą, įsisavinusį įvairių šokio stilių metodikas ir gebantį jas taikyti praktikoje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
1. Turės specialiųjų šokio meno dalykų
žinių sistemą, gebės jas taikyti asmeninėje ir
profesinėje veikloje.
2. Žinos skirtingų stilių, žanrų šokių
interpretacijos tradicijas bei atlikimo
standartus.
3. Žinos šokio meno veiklos nacionalinį
ir tarptautinį kontekstus, išmanys
meninės veiklos vadybos principus ir
gebės žinias taikyti kuriant darbo bei
profesinės karjeros galimybes.
4. Turės pedagoginių, psichologinių žinių apie vaikų ir jaunimo bendrąjį ir šokio ugdymą, fizinių, pažintinių, psichosocialinių, muzikinių gebėjimų raidą. Gebės žinias taikyti pedagoginėje veikloje ir atliekant tyrimus (pasirinkusiems gretutines studijas).
Gebėjimai atlikti tyrimus:
1. Gebės rinkti ir analizuoti duomenis,
reikalingus svarbioms profesinės veiklos
problemoms spręsti.
2. Gebės analizuoti ir kritiškai vertinti
kūrybinius procesus, profesinės veiklos
tendencijas, įžvelgti aktualias šokio meno
kultūros puoselėjimo problemas.
3. Gebės įvertinti skirtingų šokio vartotojų
poreikius, sociokultūrinį kontekstą ir
pasirinkti efektyviausias meninės
komunikacijos formas.
4. Gebės projektuoti ir vykdyti pedagoginius tyrimus, interpretuoti rezultatus bei taikyti juos praktikoje koreguojant ugdymo procesą (pasirinkusiems gretutines studijas).
Specialieji gebėjimai:
1. Gebės profesionaliai atlikti skirtingų
stilių šokius, perteikti savitą meninę
koncepciją.
2. Gebės planuoti, organizuoti ir įgyvendinti šokio atlikimo veiklą, kurti šokius ir rengti masines šokių šventes.
3. Gebės naudoti informacines
komunikacines technologijas šokio vadovo
(pedagogo) veikloje ir profesiniam
tobulėjimui.
4. Gebės planuoti, organizuoti ir valdyti šokio ugdymo procesą, vadovauti mokinių šokių kolektyvams, kurti meninę saviraišką skatinančią, tolerancija ir bendradarbiavimu grįstą mokymosi aplinką. (pasirinkusiems gretutines studijas).
Socialiniai gebėjimai:
1. Gebės etiškai bendrauti, bendradarbiauti, palaikyti profesinius santykius su specialistais ir kitais asmenimis.
2. Gebės dirbti komandoje, įtraukti į veiklą
kitus asmenis, motyvuoti, būti iniciatyviu,
atsakingu, sąžiningu siekiant bendrų tikslų.
3. Gebės vertinti kultūros reiškinius
meninių, dorovinių, bendražmogiškų
vertybių požiūriu, suprasti, pripažinti ir
toleruoti kultūrinę įvairovę.
Asmeniniai gebėjimai:
1. Naudojantis įvairiomis technologinėmis
priemonėmis gebės atrasti, sisteminti ir
tikslingai naudoti informaciją profesinėje
šokio vadovo ar atlikėjo veikloje.
2. Gebės kritiškai ir kūrybiškai mąstyti,
generuoti idėjas, imtis iniciatyvos,
profesinėje erdvėje veikti atsakingai ir
motyvuotai.
3. Gebės taisyklingai vartoti gimtąją ir
užsienio kalbas profesinėje aplinkoje,
naudoti įvairius komunikavimo būdus bei
priemones.
4. Gebės objektyviai vertinti savo galias profesinėje veikloje, planuoti ir sistemingai tobulinti savo profesinę kompetenciją.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, pratybos, individualūs užsiėmimai, seminarai; diskusija, literatūros analizė, mokslinio straipsnio analizė, individualūs ir grupiniai projektai, kūrybinės dirbtuvės veiklos refleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Atsiskaitymas, kontrolinis darbas, kolokviumas, grupinis darbas, referatas, kursinis darbas, projektas, saves įvertinimas, įskaita, egzaminas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai:
Užsienio kalba, specialybės kalba, Filosofija.
Studijų krypties dalykai:
Kūno anatomija ir traumų prevencija, Lietuvių liaudies papročiai ir folklorinis šokis, Šokio meno istorija, Lietuvių tautinis šokis, Klasikinis šokis, Pasaulio tautų šokis, Istorinis šokis, Šiuolaikinis šokis, Šokio kompozicija, Performatyvumo teorija ir praktika, Improvizacijos pagrindai, Šokio vadyba, Choreografo darbo metodika ir praktika, Kultūros edukologija, Kūrybos pedagogika, Kursinis darbas, Baigiamasis darbas.
Praktika.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti Pedagogikos gretutinių studijų programą ir įgyti pedagogo kvalifikaciją.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję šokio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti šokių vadovu įvairiose kultūros įstaigose, atlikėju ar meno vadovu mėgėjiškuose ir profesionaliuose šokių grupėse bei masinėse šokių šventėse, inicijuoti šokio ugdymo privačią, projektinę veiklą ir naujų kolektyvų kūrimą. Pasirinkus gretutines pedagogikos studijas ir įgijus pedagogo kvalifikaciją, gali dirbti šokio mokytoju respublikos švietimo įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos.