Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Šokio subkultūros (anglų k. - Dance Subcultures)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Šokis

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras
Choreografas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

KU_Šokio menas_BA_2017.pdf

Valstybinis kodas

6121PX040

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

1.6

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti šokio meno specialistą, turintį profesinei veiklai būtinas kompetencijas (bendrakultūrinę, profesinę, dalykinę), įgijusį šokio meno istorijos, teorijos žinių sistemą, įsisavinusį įvairių šokio (pramoginio, tautinio, performatyvaus) stilių metodikas ir gebantį jas taikyti praktikoje.

Studijų rezultatai:
Turės specialiųjų šokio meno dalykų žinių, gebės jas taikyti asmeninėje ir profesinėje veikloje.
Žinos skirtingų stilių, žanrų šokių interpretacijos tradicijas bei atlikimo
standartus.
Žinos šokio meno veiklos nacionalinį ir tarptautinį kontekstus, išmanys
meninės veiklos vadybos principus ir gebės žinias taikyti kūrybinėje praktinėje veikloje.
Gebės rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus svarbioms profesinės veiklos problemoms spręsti.
Gebės analizuoti ir kritiškai vertinti kūrybinius procesus, profesinės veiklos tendencijas, įžvelgti aktualias šokio meno kultūros puoselėjimo problemas.
Gebės ištirti ir suformuluoti problemą, numatyti ir pagrįsti jos sprendimo būdus ir technologijas.
Gebės profesionaliai atlikti skirtingų stilių šokius, perteikti savitą meninę koncepciją.
Gebės planuoti, organizuoti ir įgyvendinti šokio atlikimo veiklą, kurti šokius ir rengti masines šokių šventes.
Gebės naudoti informacines komunikacines technologijas šokio vadovo
veikloje ir profesiniam tobulėjimui.
Gebės etiškai bendrauti, bendradarbiauti, palaikyti profesinius santykius su specialistais ir kitais asmenimis.
Gebės dirbti komandoje, įtraukti į veiklą kitus asmenis, motyvuoti, būti iniciatyviu, atsakingu, sąžiningu siekiant bendrų tikslų.
Gebės įvertinti skirtingų šokio vartotojų poreikius, sociokultūrinį kontekstą ir pasirinkti efektyviausias meninės komunikacijos formas.
Gebės atrasti, sisteminti ir tikslingai naudoti informaciją profesinėje šokio vadovo ar atlikėjo veikloje.
Gebės kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, generuoti idėjas, imtis iniciatyvos,
profesinėje erdvėje veikti atsakingai ir motyvuotai.
Gebės taisyklingai vartoti gimtąją ir užsienio kalbas profesinėje aplinkoje, naudoti įvairius komunikavimo būdus bei priemones.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Pagrindiniai mokymo ir mokymosi metodai: pratybos, dėstymas (aiškinimas, šokio judesių demonstravimas, pasakojimas, iliustravimas), literatūros, garso, vaizdo ir kitų informacijos šaltinių studijos (demonstravimas, apžvalga, analizė, interpretacija), aktyvus klausymasis, studentų asmeninės patirties panaudojimas, duomenų rinkimas, projektų rengimas, darbas grupėse, grupės diskusija, praktinių užduočių atlikimas, kūrybinės pratybos (minčių lietus, idėjų žemėlapis), rašto darbų (pranešimų) rengimas ir pristatymas, studijų aplankas (portfolio), stebėjimas, asmeninės patirties pristatymas ir reflektavimas, grįžtamojo ryšio teikimas;
Baigiamojo darbo (kūrybinio projekto) rengimas.
Pagrindinės kontaktinio darbo formos: individualūs ir grupiniai teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, repeticijos, savarankiškas darbas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų vertinimas yra sudėtinė mokomojo proceso dalis, todėl atliekamas nuolatos: vertinamas studentų savarankiškas darbas, pristatymai, individualios užduotys, studentų žinios vertinamos pagal pratybų, testų ir egzaminų rezultatus.
Studentų pasiekimų vertinimui taikoma kaupiamojo balo sistema, kurioje galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymius.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: formuojamasis (darbas grupinių ir individualių užsiėmimų metu), kaupiamasis (sumuojamasis) vertinimas: tarpinis atsiskaitymas, testavimas, apklausa žodžiu ir raštu, projektų, pranešimų pristatymas; baigiamojo darbo (projekto) pristatymas ir gynimas.
Egzaminai ir baigiamųjų darbų gynimai vertinami 10 balų sistema. Įskaita vertinama išlaikyta arba neišlaikyta.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai (moduliai), bendrojo universitetinio lavinimo dalykai, pasirenkamieji dalykai, praktika, baigiamasis meno projektas.

Specializacijos:
Nėra

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai yra unikali pirmosios pakopos studijų programa Lietuvoje, ugdanti profesionalius šokio meno specialistus. Nuo trečio kurso suteikiama galimybė rinktis alternatyvius (pramoginio, tautinio, performatyvaus) šokio studijų dalykus.
Studijų proceso metu taikomas kompleksinio mokymo modelis. Programoje šalia pagrindinės (šokio) studijų krypties dalykų, yra studijuojami kitų krypčių – muzikos, teatro, pedagogikos dalykai.
Studentus ugdo žymiausi Lietuvos šokio menininkai ir mokslininkai, nuolat bendradarbiaujama su žinomais profesionaliais užsienio šokio meno specialistais.

Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję menų bakalauro laipsnį, absolventai gali dirbti atlikėjais ar šokio kolektyvų meno vadovais įvairiose kultūros įstaigose, mėgėjiškose ir profesionaliose šokių grupėse, inicijuoti šokio ugdymo privačią, projektinę veiklą ir naujų kolektyvų kūrimą. Baigę gretutinės pedagogikos krypties studijas ir įgiję pedagogo kvalifikaciją, absolventai gali dirbti pedagoginį darbą įvairiose formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose.

Tolesnių studijų galimybės:
Baigę pirmosios pakopos studijų programą Šokio subkultūros absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos šokio ir kitų studijų krypčių programas, jeigu tai numatoma pasirinktos studijų programos priėmimo reikalavimuose.