Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji anglų kalba (anglų k. - Applied English Language)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras
Vertėjas-referentas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6616

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-53

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531NX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550231

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-14
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti anglų kalbos specialistus, gebančius profesionaliai teikti kalbos paslaugas Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse ir organizacijose, išmanančius verslo procesus ir dalykinės komunikacijos ypatumus, turinčius pakankamus kalbos vartojimo ir vertimo gebėjimus ir suformuotus profesinius įgūdžius bei gebančius veikloje pademonstruoti reikiamas asmenines savybes ir bendrąsias kompetencijas.
Studijų rezultatai:
Studijas pabaigęs studentas:
- geba efektyviai vartoti bendrąją (C1 lygiu) ir specialiąją (B2 lygiu) anglų kalbą įvairiuose kultūriniuose ir profesiniuose kontekstuose;
- geba bendrauti antrąja užsienio kalba (A2 lygiu);
- geba taikyti anglų ir lietuvių kalbų žinias ir vartojimo normas verčiant ir redaguojant tekstus bei pasirinkti ir taikyti skirtingas vertimo strategijas ir metodus;
- geba efektyviai taikyti šiuolaikines teksto analizės ir vertimo technologijas ir instrumentus, naudotis tekstynais, žodynais ir kitais informaciniais šaltiniais;
- geba apibūdinti pamatinius verslo procesus ir santykius;
- geba kurti informacinius biuletenius ir pateiktis raštu ir žodžiu, parengti įmonės dokumentaciją anglų kalba;
- geba kurti ir palaikyti verslo santykius su tarptautiniais partneriais, atstovauti įmonę arba organizacija, atlikti tarpininko vaidmenį bendraujant su užsienio partneriais;
- geba efektyviai planuoti ir organizuoti veiklą, savarankiškai, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti siekiant užsibrėžtų tikslų ir vykdant užduotis;
- geba efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti komandoje;
- geba ugdytis verslumo kompetencijas, įgalinančias lanksčiai prisitaikyti prie sparčiai kintančių rinkos sąlygų ir leidžiančių efektyviai veikti profesinėje aplinkoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Vilniaus verslo kolegijoje kuriama išskirtinė mokymo aplinka, diegiami inovatyvūs mokymo bei mokymosi metodai. Kolegijoje diegiama projektinio mokymo metodika siekia ugdyti tokius įgūdžius, kaip lyderystė, verslumas, darbas komandoje, planavimas, finansų valdymas ir pan. Dalis mokymosi veiklų bus vykdomos naudojant virtualią kolegijos mokymosi aplinką, naujas IKT technologijas. Studentams vyks psichologijos, komandinio darbo, efektyvaus darbo organizavimo metodų bei laiko planavimo paskaitos, vedamos profesionalių dėstytojų ir konsultantų. Jie bus supažindinami su studijų procesu, kolegijos vertybėmis, jiems bus pristatomos tarptautinių mainų ir praktikų galimybės.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Mokymo(si) ir studijų pasiekimų vertinimui taikoma kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas) apibrėžta studijų reglamente, kuris kaip ir kiti su studijų procesu susiję dokumentai skelbiami viešai http://kolegija.lt/lt//studijos/studiju-dokumentai/86. Vertinimui bus taikoma dešimties balų skalė, pateikta VVK studijų rezultatų vertinimo tvarkoje. Vertinimo kriterijai parenkami atsižvelgiant į studijų programos ir dalyko rezultatus bei studijuojamo dalyko specifiką. Rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (rašomi referatai, kontroliniai darbai, atliekami projektai ir grupinio darbo užduotys ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Kaupiamojo balo struktūra pateikiama kiekvieno dalyko apraše ir bus pristatoma studentams pirmo užsiėmimo metu. Taikomi studentų pasiekimų vertinimo metodai: testas, egzaminas, projektinis darbas skatins studentus suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji studijų dalykai – 15 kreditų: psichologija, informacinių technologijų taikymas, medijų įvadas, teisės pagrindai.
Studijų krypties dalykai – ne mažiau kaip 135 kreditai:
šiuolaikinės anglų kalbos modulis (anglų kalba, fonetika, gramatika), dalykinės anglų kalbos modulis (medijų kalba, vadyba, marketingas, teisė, finansai, dalykinis rašymas), filologinių pagrindų modulis (kalbotyros įvadas, leksikologija ir leksikografija, šiuolaikinė literatūra anglų kalba, lingvistinė teksto analizė), vertimo modulis (vertimo teorija ir praktika, vertimas ir redagavimas, moderniosios vertimo technologijos), projektų valdymas, integruotos verslo studijos, tarpkultūrinė verslo komunikacija, antroji užsienio kalba ir kiti.
Praktikos – 30 kreditų.
Baigiamasis darbas – 9 kreditai
Pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai
Specializacijos:
Dalykinių tekstų vertimas raštu
Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti papildomus tos pačios studijų krypties arba kitos studijų krypties dalykus.
Siekiant pagilinti žinias susijusias su IT taikymu, verslumo ugdymu, studentams bus sudaromos galimybės rinktis laisvai pasirenkamus dalykus iš kolegijoje vykdomų Programavimo ir internetinių technologijų, Medijų ir kompiuterinių žaidimų, Mobiliųjų technologijų ir saugumo studijų programų, Verslo vadyba ir marketingas, Transporto verslo vadyba, Svetingumo ir renginių industrijos studijų programų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentamas siūlomas gausus, rinkoje paklausios, antrosios užsienio kalbos pasirinkimas: vokiečių, prancūzų, švedų, ispanų, kinų, rusų.
TAK programos turinys ir studijų metodai suderinti su atitinkamo lygio tarptautinių anglų kalbos egzaminų reikalavimais kitakalbiams: su Cambridge English: Advanced (C1 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis), Cambridge Business English Certificate (BEC), City & Guilds English for Business Communication ir London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications in English for Business. Studijų eigoje studentai galės pasirengti ir, esant poreikiui, išlaikyti šiuos egzaminus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pirmoji praktika, mokomoji rašymo ir vertimo praktika, bus atliekama kolegijoje. Antrame kurse praktika yra atliekama verslo įmonėje, praktikos užduotys ir praktikos vieta bus derinamos tarp studento, įmonės ir praktikos vadovo. Trečiame kurse baigiamoji vertimo praktika, kurios tikslas – stiprinti ir tobulinti jau išsiugdytus profesinius įgūdžius konkrečioje verslo veiklos aplinkoje, bus atliekama įmonėje; šios praktikos metu taip pat gali būti renkami duomenys susiję su baigiamojo darbo/projekto objektu, jeigu praktika tiesiogiai siejasi su studento nagrinėjama tema.
Tolesnių studijų galimybės:
TAK studijų programos absolventai galės tęsti studijas anglų filologijos ir vertimo studijų krypčių išlyginamosiose arba magistro programose Lietuvos arba užsienio universitetuose.