Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Keramika (anglų k. - Ceramics)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX018

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas yra išugdyti plataus profilio menininką keramiką, gebantį savarankiškai dirbti šiuolaikinės meninės keramikos srityje tiek individualiai, tiek kūrybiniame kolektyve. Išugdyti gebėjimą prisitaikyti prie kintančios aplinkos sąlygų ir išlaikyti profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Keramikos studijos pradedamos išmokstant technologinius keraminės plastinės raiškos bei komponavimo pagrindus. Spalviniai, 2D, 3D modeliavimo pagrindai įgyjami „Vizualiosios raiškos“ studijose. Analizuojami technologiniai medžiagos ir funkcijos derinimo būdai, kuriant komplektą bei eksperimentuojant su molio masėmis (porcelianu, fajansu ir kt.), glazūromis bei naujomis technologijomis (fotokeramika, dekoliais). Nagrinėjama erdvė ir struktūra, projektuojant ir įgyvendinant keramikos meno kūrinius socialinių partnerių siūlomose viešosiose ir privačiose erdvėse. Svarbus konceptualios idėjos interpretavimas keramikoje, jungtys su kitomis dailės sritimis. Visų studijų laikotarpiu pagrindinis dėmesys skiriamas individualaus meninio braižo formavimui, “meninės kalbos” valdymui. Baigę Keramikos studijų programą absolventai atranda savo vietą visuomenėje, reprezentuodami šalies kultūrą dailės srityje respublikoje ir užsienyje.
Programos absolventai yra plataus profilio dailininkai - keramikai, gebantys kurti funkcionaliosios meninės keramikos, keramikos dizaino, dekoratyviosios bei konceptualiosios keramikos srityse, žinantys ir gebantis valdyti bei derinti keraminės raiškos būdus (plastinė raiška, dekoravimas, degimo būdai), technikas ir technologijas, valdyti ir derinti vizualios raiškos būdus, technikas ir technologijas, derinti erdvės ir objekto santykį, komponuoti. Dailininkai geba eksperimentuoti kurdami ir siekti individualaus meninio stiliaus bei originalių meninės išraiškos formų, kūrybiškai reikštis įvairiais stiliais, žanrais ir formomis tiek pasirinktoje specializacijoje, tiek greta jos, moka reikšti savo menines idėjas raštu, žodžiu ir vizualiai, geba organizuoti, planuoti bei pristatyti kūrybinius projektus. Absolventai taip pat geba reflektuoti, moka analizuoti, sisteminti, taikyti ir vertinti informaciją bei ją panaudoti kultūrinėje tarpdalykinėje erdvėje, turi mokymosi visą gyvenimą pradmenis.
Absolventai gali vykdyti individualią kūrybinę veiklą, dalyvauti vietiniuose ir tarptautiniuose meno projektuose, kurti užsakymus viešoms ir privačioms erdvėms, dirbti dailininkais keramikos manufaktūrose ir dailės galerijose, papildomai įgijusieji edukologo kvalifikaciją – bendrojo lavinimo mokyklose, vaikų ir jaunimo dailės studijose, sveikatinimo įstaigose.