Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Grafika (anglų k. - Graphic Art)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Grafikos bakalauro studijų programos tikslas – ugdyti aktyvų grafiką-menininką, gebantį savarankiškai ir drauge su kitais kurti: puoselėti geriausias estampo, iliustracijos, knygos ir piešinio tradicijas formuojant naują kokybę; drąsiai eksperimentuoti tarpsritinėje meninėje veikloje kuriant inovatyvią ir konceptualią vaizdinę kultūrą; reflektuoti šiuolaikinio meno kontekste kintantį grafikos lauką ir daryti jam poveikį jaučiant asmeninę menininko atsakomybę bei savitai jame dalyvauti.
Per pirmus dvejus studijų metus visi studentai išsamiai susipažįsta su tradicinėmis ir naujomis grafikos technikomis – medžio, lino raižiniu, šilkografija, ofortu, litografija, fotopolimerine graviūra bei estampo kūrimo principais. Studijuoja tipografiką bei kaligrafiją, iliustraciją, leidinio projektavimą, kompleksinį knygos dizainą, knygrišystę, knygą-objektą. Trečiame kurse studentai renkasi tolesnę, labiau specializuotą, studijų kryptį: estampą, iliustraciją, knygos meną. III ir IV kursai skirti individualios raiškos paieškoms, eksperimentams, vyksta intensyvus kūrybinis darbas, realizuojami konceptualūs vizualaus meno projektai, parodos.
Grafikos studijų programa formuojama taip, kad patirtis besimokantiesiems būtų asmeniškai prasminga ir ši prasmė juos motyvuotų tobulėti. Todėl studentai ugdomi būti aktyviais studijų programos kūrėjais ir dalyviais. Visų studijų metu greta privalomų studijų programos dalykų studentai renkasi kiekvienam aktualius dailės krypties ir bendrauniversitetinius dalykus, skatinami vykti studijuoti ir tobulintis kitose aukštosiose meno mokyklose ir universitetuose pagal Erasmus+ ir NordPlus programas. Įgyvendindami kursinius ir kūrybinius projektus studentai naudojasi grafikos ir dizaino laboratorijomis, Akademijos ekspozicinėmis erdvėmis, praktikų bazėmis, viešaisiais ryšiais.
Absolventai gali dirbti iliustruotojais, knygos menininkais leidyklose, dizaino, spaudos ir reklamos agentūrose kaip kūrybiniai darbuotojai, meniniai redaktoriai ir atlikėjai, dalyvauti ir organizuoti įvairius kultūros, meno, socialinius projektus, vesti edukacinius ir kūrybinius užsiėmimus visuomenei, kuruoti parodas ir veiklas, steigti nuosavą kultūros/meno/švietėjiškos veiklos verslą, užsiimti individualia kūrybine veikla, dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse meno parodose ir konkursuose. Gali tęsti mokslinę ir kūrybinę veiklą studijuodami meno magistrantūroje Lietuvoje bei užsienyje.