Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Gastronomija ir maitinimo organizavimas (anglų k. - Gastronomy and Catering)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Viešasis maitinimas

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Viešbučių ir maitinimo paslaugos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Technologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531FX016

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6551013

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-05-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti gastronomijos ir maitinimo organizavimo specialistą, kuris organizuos patiekalų gamybą ir lankytojų aptarnavimą, kurs ir patobulins receptūras, pritaikys inovatyvias technologijas, atliks ekonominio efektyvumo skaičiavimus, sumodeliuos įmonės patalpas, užtikrins patiekalų kokybę ir saugą, vadovaujantis teisės aktais.
Studijų rezultatai:
1. Panaudos gamtos, matematikos, socialinių mokslų bei inžinerijos žinias, priimdamas sprendimus profesinėje veikloje.
2. Pritaikys gastronomijos ir maitinimo organizavimo žinias maitinimo įmonės veikloje.
3. Rinks ir analizuos gastronomijos mokslo informaciją, atliks tyrimus visoje patiekalų gamybos grandinėje, apdoros rezultatus ir pateiks išvadas.
4. Parinks žaliavas, medžiagas, įrangą ir vykdys patiekalų gamybą, atsižvelgiant į aplinkos tausojimą ir tvarios gamybos koncepciją.
5. Suplanuos patiekalų gamybinės veiklos organizavimo principus ir juos valdys, vadovaudamasis maisto kokybės ir saugos, žmogaus saugos, komerciniais, etiniais ir aplinkosaugos reikalavimais.
6. Spręs patiekalų gamybinės veiklos organizavimo uždavinius savarankiškai ir komandoje, vertins technologinių procesų poveikį visuomenei ir aplinkai, vadovaujantis profesine etika.
7. Bendraus ir bendradarbiaus su gastronomijos ir maitinimo organizavimo specialistais ir kitais suinteresuotais asmenimis, taikant dalykinės komunikacijos principus ir taisykles.
8. Susies profesinį ir asmeninį tobulėjimą su mokymosi visą gyvenimą svarba.
Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, pratybos, praktiniai ir laboratoriniai darbai, konsultacijos, savarankiškas darbas, mokslo ir mokomosios literatūros skaitymas, informacinių šaltinių apžvalgos rengimas ir pristatymas, seminarai, diskusijos, individualus ir grupinis darbas, atvejo analizė, projektų rengimas, uždavinių sprendimas, praktika, dalykinės ekskursijos, baigiamojo darbo projektas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: studentų pasiekimų vertinimui taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Baigiamasis studijų dalyko vertinimas gali būti egzaminas arba projekto gynimas. Galutinį dalyko vertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų, savarankiškų darbų ir egzamino/projekto įvertinimų, padaugintų iš jiems suteiktų svertinių koeficientų, suma.
Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų): profesinė komunikacija, gastronomijos istorija ir maisto kultūra, užsienio kalba.
Studijų krypties dalykai (114 kreditai): informacinės technologijos, matematika ir statistika, maisto chemija, maistologija, etiketas ir tarptautinis protokolas, ergonomika ir darbuotojų sauga, analizinė chemija, maisto mikrobiologijos pagrindai, maisto sauga ir higiena, šaltųjų patiekalų gamybos technologijos, elgesio kultūra ir profesinė etika, maisto biochemija, verslo teisė, maisto dizainas, viešasis kalbėjimas, inžinerinė grafika, maisto toksikologija, maisto kokybės ir saugos valdymas, maitinimo įmonių inžinerija, konditerija ir gėrimų gamybos technologijos, gastronomijos mokslinių tyrimų metodologija, kaštų valdymas ir meniu planavimas, inovacijos ir verslumas maitinimo įmonėse, maitinimo įmonių projektavimas, molekulinės gastronomijos pagrindai, apskaita maitinimo įmonėse, karštųjų patiekalų gamybos technologijos.
Profesinės veiklos praktikos (30 kreditų): aptarnavimo praktika, renginių organizavimo praktika, technologinė praktika, kompiuterinės apskaitos praktika, baigiamoji praktika.
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas – 12 kreditų.
Studento pasirinkimai: Alternatyvos – 6 kreditai. Alternatyva 1: mityba, juslinis gaminių/patiekalų vertinimas. Alternatyva 2: maisto vizualizacijos pagrindai, rinkodara ir verslo aplinka. Laisvai pasirenkami dalykai – 3 kreditai. Studentai gali rinktis dalykus iš Kauno kolegijos laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo pateikiamo per Studijų valdymo sistemą. Studijų programa siūlo šiuos laisvai pasirenkamuosius dalykus: kulinarinis paveldas, patiekalų ir gėrimų derinimas.
Studijų programos skiriamieji bruožai: Gastronomijos ir maitinimo organizavimo profesinio bakalauro lygmens studijos kryptyje vykdomos tik Kauno kolegijoje. Studijų programoje dėmesys skiriamas gastronomijos istorijai, lyginant pasaulio ir Lietuvos istorinius laikotarpius, tendencijas, šiuolaikinius vartotojų poreikius. Studentams suteikiamos galimybės parinkti patiekalų asortimentą, taikyti pirminio ir terminio apdorojimo būdus, molekulinę gastronomiją, kuriant naujus skonius ir formas, parengti patiekalų technologinę dokumentaciją, taikyti skirtingus maitinimo organizavimo modelius.
Studijų programoje gerai organizuotas praktinis mokymas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventai galės dirbti gamybos vadovais, technologais, vyr. virėjais, konditerijos cecho vadovais/technologais įvairiuose maitinimo sektoriuose, galės kurti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės: Kolegijos absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas. Į antrosios pakopos studijų programas absolventai priimami universitetų nustatyta tvarka. Maisto studijų profesinio bakalauro laipsnį įgiję kolegijos absolventai studijas gali tęsti Lietuvoje: Kauno technologijos universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete bei užsienio aukštosiose mokyklose.