Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dizainas (anglų k. - Design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dizainas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų profesinis bakalauras
Dizaineris

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531PX019

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550212

Finansinės grupės kodas

2.5

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Dizaino studijų programos tikslas – rengti dizaino srities specialistus gebančius planuoti projektinę veiklą, parengti ir įgyvendinti dizaino projektus ir organizuoti profesinę veiklą, reaguoti į verslo aplinką ir rinkos tendencijas, remiantis mokymosi visą gyvenimą principais.
Studijų rezultatai:
1. Išmanys pagrindines dizaino sąvokas, dizaino istorinę ir šiuolaikinę raidą, savitumus bei sąsajas su kitomis meno kryptimis.
2. Gebės analizuoti, kritiškai vertinti ir apibendrinti informaciją reikalingą dizaino problemoms spręsti.
3. Gebės atlikti dizaino poreikio tyrimą.
4. Gebės kurti ir vizualizuoti dizaino idėjas.
5. Planuos dizaino objektų ir/ ar jų sistemų projektų etapus ir projektinę veiklą.
6. Eskizuos dizaino objektus ir/ ar jų sistemas, taikant teorines žinias bei naujoves kūryboje, naudojant įvairias grafinės raiškos priemones, inovatyvias technologijas, IT programas.
7. Eksperimentuos kurdamas dizaino objektus ir/ ar jų sistemas, pasitelkęs asmeninę kūrybinę praktiką arba apibendrinęs kitų dizainerių kūrybos rezultatus.
8. Parengs dizaino projektus.
9. Maketuos ir/ar įgyvendins suprojektuotus dizaino objektus ir/ar jų sistemas, atsižvelgdamas į projektų reikalavimus.
10. Išmanys vadybos principus, gebės dirbti komandoje, žinos žmogaus saugos reikalavimus susijusius su profesine veikla.
11. Gebės komunikuoti žodine arba rašytine forma valstybine bei užsienio kalba, argumentuotai pristatant viešoje erdvėje dizaino idėjas ir projektus, kūrybinių darbų aplanką (portfolio).
12. Gebės savarankiškai studijuoti, priimti sprendimus, planuoti savo veiklą, suvokiant mokymosi visą gyvenimą svarbą bei moralinę atsakomybę už savo kūrybinės veiklos rezultatus.
Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, pristatymai, diskusijos, seminarai, demonstravimas, praktinės užduotys, darbas grupėse, literatūros analizė, projektų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: Mokymo ir mokymosi rezultatai išryškinami naudojant kaupiamojo (komuliatyvinio) vertinimo sistemą (IKI). Žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė. Galutinis balas gali susidėti iš keleto dedamųjų, surenkamų studijų procese (tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas arba projektas). Priklausomai nuo dalyko sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir jų koeficientų reikšmes nustato dalyko dėstytojas. Kiekvieno studijų dalyko dėstytojas nustato ir semestro pradžioje informuoja studentus apie kiekvienos dedamosios (užduoties, darbo) įtaką (procentais) galutiniam įvertinimui ir formuluoja kiekvienos tarpinės užduoties vertinimo kriterijus.
Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai studijų dalykai sudaro 15 kreditų: Užsienio kalba 1 (anglų) (I lygis) / Užsienio kalba 1 (anglų) (II lygis), Užsienio kalba 2 (anglų) (I lygis) / Užsienio kalba 2 (anglų) (II lygis), Filosofija, Komunikacija žodžiu ir raštu, Verslo teisė.
Studijų krypties dalykų apimtis yra 135 kreditų: Visuotinė dailės istorija , Piešimas 1, Taikomosios kompiuterinės programos 1 / Taikomosios kompiuterinės programos 2, Dvimatė kompozicija, Dizaino pagrindai, Kūrybiškumo lavinimo metodai, Piešimas 2, Architektūros ir dizaino istorija, Fotografijos pagrindai, Trimatė kompozicija, Interjero ir baldų projektavimo metodai / Grafinio dizaino ir 2D animacijos pagrindai, Piešimas 3, Psichologija, Interjero ir baldo projektas / Vizualinio stiliaus dizainas ir kompiuterinė grafika, Šriftas, Dizaino eksperimentai, Dizaino tyrimas, Tapyba, Žmogaus sauga, Verslo kūrimas ir vystymas, Eksperimentinis piešimas ir tapyba, tame tarpe 30 kreditų praktikos (Pažintinė praktika - gamtos formų interpretacija, Mokomoji praktika, Profesinės veiklos praktika, Priešdiplominė praktika, Kūrybinė baigiamoji praktika) ir 15 kreditų – Profesinio bakalauro baigiamasis darbas.
Specializacijos: Specializacijos dalykų apimtis yra 21 kreditas:
Grafinis dizainas. Studijuojami šie studijų dalykai: Leidinio maketavimas ir technologijos, Reklamos objektų dizainas, Tinklapių dizainas ir technologijos, E-portfolio dizainas, Vizualinės komunikacijos dizainas.
Interjero ir baldų dizainas. Studijuojami šie studijų dalykai: Interjero objektų ir baldų gamybos medžiagos ir technologijos, Biuro interjero projektas, Daugiafunkcinės erdvės interjero ir baldų sistemos projektas, Techninis projektas, Baigiamojo projekto krypties tyrimas.
Studento pasirinkimai: Žinias galima gilinti pasirenkant dalykus iš bendro kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo Studijų valdymo sistemoje (SVS). Studento pasirenkami dalykai sudaro 9 kreditus. Studijų programa laisvai pasirenkamų dalykų sąrašui siūlo: 2D Kompiuterine grafika / Tipografika, 3D Kompiuterinė grafika / Tinklapių kūrimo pagrindai, Baldo projektavimas / Kompiuterinė animacija.
Studijų programos skiriamieji bruožai: Programa yra lanksti, šiuolaikiška, tenkinanti studentų lūkesčius, nukreipta išugdyti kūrybiškas ir kritiškai mąstančias asmenybes, gebančias taikyti įvairias informacines technologijas dizaino objektų projektavimo proceso metu. Galima rinktis iš keturių specializacijų: Interjero ir baldų dizaino bei Grafinio dizaino.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Baigęs studijas absolventas galės dirbti pramonės įmonėse, firmose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, vadovauti institucijos padaliniui, steigti individualias - personalines įmones ar dirbti individualų kūrybinį praktinį darbą patentų nustatyta tvarka.
Tolesnių studijų galimybės: Baigus dizaino studijų programą studijas galima tęsti Lietuvos arba kitų Europos šalių aukštosiose mokyklose ir siekti koleginių studijų rezultatų įskaitymo.