Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kineziterapija (anglų k. - Physical therapy)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Reabilitacija

Studijų krypties šaka

Kineziterapija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Terapija ir reabilitacija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Kineziterapeutas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX037

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550915

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-05-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti kineziterapeutą, gebantį ištirti, vertinti, koreguoti asmens fizinę būklę ir savarankiškumą, parinkti technines priemones; grąžinti, palaikyti ir stiprinti sveikatą, gydant judesiu bei fiziniais ir fizikiniais veiksniais asmens ir visuomeniniu lygmeniu bendraujant ir bendradarbiaujant reabilitacijos komandoje.
Studijų rezultatai:
● Tirti ir vertinti asmens funkcinę būklę ir savarankiškumą, identifikuoti sutrikusias veiklas, vadovaujantis norminiais dokumentais, teisės aktais ir kt.
● Taikyti informacines ir komunikacines technologijas, atliekant taikomuosius tyrimus
● Sudaryti kineziterapijos programą asmens sveikatos grąžinimui, palaikymui ir stiprinimui
● Vykdyti, koreguoti kineziterapijos programą, gydant judesiu, fiziniais bei fizikiniais veiksniais ir patikrinti jos efektyvumą
● Bendrauti ir bendradarbiauti reabilitacijos komandoje ir su kitais specialistais, laikantis medicinos etikos principų, palaikant ir stiprinant sveikatą
● Vertinti aplinkos saugumą, skleisti profesinę patirtį, vykdant asmens ir visuomenės sveikatos mokymus.
● Vertinti asmenį kaip fizinę ir socialinę visumą, ugdant kūrybinius ir darbinius įgūdžius

Mokymo ir mokymosi veiklos:
įtraukianti paskaita, grupės diskusija, seminarai, testavimas, refleksija žodžiu ir raštu, darbas grupėse, atvejo analizė, filmų peržiūra, demonstravimas, dokumentų analizė, vaidmenų žaidimai, praktinės situacijos analizė, kūrybiniai metodai, projektinis darbas, grafinis vaizdavimas, profesinės veiklos praktikos refleksija ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas.
Vertinimo metodai: testavimas, apklausa raštu/ žodžiu, refleksijos parengimas, atvejo analizės parengimas, dokumentų analizės parengimas, temos parengimas ir pristatymas, projekto parengimas, plakato pristatymas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai 17 kreditų:
Informacijos technologijos, Psichologijos pagrindai, Užsienio kalba, Verslo ekonomika ir vadyba.
Studijų krypties dalykai 86 kreditai:
Įvadas į kineziterapijos studijas, Anatomija, fiziologija, Visuomenės sveikatos pagrindai, Būtinoji medicinos pagalba. Slaugos pagrindai, Biomechanika. Kineziologija, Ašinio skeleto mobilizacija, Patologijos pagrindai, Taikomieji tyrimai. Statistikos pagrindai, Kineziterapijos pagrindai ir diferencinis testavimas, Kūrybinės meno terapijos, Kineziterapija nėščioms bei ginekologinėms pacientėms, Kineziterapija vaikams, Kineziterapija ortopediniams, traumatologiniams pacientams, Kineziterapija terapiniams ir geriatriniams pacientams, Sveikatingumo programos, Kineziterapija neurologiniams pacientams, Klasikinis ir gydomasis masažas
Profesinės veiklos praktikos - 40 kreditų (Griaučių - raumenų sistemos įvertinimas – 5 kr.Kineziterapija terapiniams, geriatriniams ir neurologiniams pacientams -6 kr., Kineziterapija vaikams, nėščioms bei ginekologinėms pacientėms. Masažas -9kr., Baigiamoji praktika – 20 kr.)
Baigiamasis darbas ir kvalifikacinis egzaminas- 10 kreditų:
Kvalifikacinis egzaminas (3 kr.), Profesinio bakalauro baigiamasis darbas ( 7 kr.).
Pasirenkami dalykai – 27 kreditai.

Specializacijos:-
Studento pasirinkimai: pasirenkamiems dalykams skiriama 27 kreditai. 18 kreditų sudaro gilesnės tos pačios krypties studijų dalykai / kitos krypties studijų dalykai: Fizinė medicina ir reabilitacija, Farmakologija, Ergonomika, Galūnių sąnarių mobilizacija, Kompleksinis raumenų grandinių testavimas ir vertinimas. 9 kreditai skiriami laisvai pasirenkamiems dalykams.
Studijų programa siūlo laisvai pasirenkamus dalykus: Kineziterapijos metodikos vandenyje, Alternatyvūs gydymo metodai, Inovatyvios technologijos reabilitacijoje. Studentai gali laisvai rinktis dalykus dėstomus kitose Kauno kolegijos studijų programose iš laisvai pasirenkamų dalykų per Studijų valdymo sistemą (SVS) arba rinktis tam tikrus dalykus kitose aukštosiose mokyklose,
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijuojamos įvairios kineziterapijos metodikos. Praktiniai užsiėmimai vyksta klinikinėse mokymo bazėse, pirminės sveikatos priežiūros, ortopedijos įstaigose, sporto ir reabilitacijos centruose. Programos studentai skatinami įgyti tarptautinės patirties, renkantis dalines studijas ar praktiką užsienyje pagal studentų mainų programas (Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Maltoje, kt.).
Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje, gali įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvairius renginius, sprendžia studentams kylančias problemas. Tiriamojo darbo įgūdžiai formuojami atliekant savarankišką mokslinį tyrimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Kineziterapijos studijų programos absolventai gali dirbti visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, ugdymo ir mokymo įstaigose, socialinės reabilitacijos įstaigose, sveikatingumo įstaigose, socialinės rūpybos, globos ir slaugos įstaigose, verstis privačia veikla.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai, baigę kineziterapijos koleginių studijų programą, po papildomų studijų (ne ilgesnių kaip 60 kreditų), gali tęsti studijas pagal antrosios pakopos studijų programą toje pačioje studijų kryptyje.
Programos aprašo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022.05.01