Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Muzikos technologijos (anglų k. - Music technologies)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Muzika

Studijų krypties šaka

Muzikos technologijos ir industrija

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2021-09-01

Akreditavimo įsakymas

SV6-45

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU_Muzikos technologijos_BA_2015.pdf

Valstybinis kodas

6121PX030

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

1.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti bakalaurus, valdančius ir profesionaliai taikančius praktiniame darbe naująsias muzikos, garso ar vaizdo technologijas. Suteikti žinių apie muzikos pramonėje naudojamą įrangą, sugebėti ją derinti, taisyti ir tobulinti, taikyti kūrybiniame darbe. Ugdyti išsilavinusias ir kūrybingas asmenybes.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Žino muzikos stilių ypatybes, jų skiriamiuosius bruožus, esminius muzikos raidos istorijos tarpsnius
A2 Žino pagrindinių audiotechnologinių prietaisų veikimo principus
A3 Žino garso įrašų istoriją, įrašų klasifikaciją ir jų charakteristikas
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba identifikuoti problemas ir rasti jų sprendimų būdus
B2 Geba kritiškai vertinti meninį produktą
B3 Geba analizuoti ir vertinti muzikinius ir technologinius reiškinius bei procesus
B4 Geba įvertinti, matuoti, apskaičiuoti pagrindinius garso parametrus
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba sureguliuoti ir parengti darbui audio techniką ir programinę įrangą
C2 Geba dirbti su specializuota programine įranga
C3 Geba atlikti garso sintezę ir daugiakanalį įrašą
C4 Geba redaguoti skaitmeninį įrašą
C5 Geba testuoti akustinę erdvę
Socialiniai gebėjimai:
D1 Yra įvaldęs efektyvaus bendravimo įrankius (kalba, psichologija, vadyba)
D2 Geba generuoti idėjas, priimti sprendimus ir spręsti meninio bei techninio pobūdžio problemas
D3 Geba dirbti daugiaprofilinėse komandose
D4 Geba valdyti multimedija projektus
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba savarankiškai plėtoti savo dalykines žinias ir gebėjimus
E2 Geba kūrybiškai ir laisvai veikti nestandartinėse situacijose
E3 Geba derinti tarpdisciplinines žinias

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, laboratorinius darbus. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Mokymosi veiklose taikomi šiuolaikiniai mokymo(-si) metodai: problemomis grįstas mokymasis, dizaino mąstymas, atvejo metodas, įrodymais grįstas mokymasis, projektai dalyvaujant realioms įmonėms, kita. Studijų programa baigiama baigiamąja praktika / praktikos projektu ir baigiamuoju bakalauro darbo / baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse
registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę). Taikomi atitinkami studijų rezultatų vertinimo metodai: testas, esė, referatas, darbas grupėse, projektas su pranešimu, atvejo analizė, kita. Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
XX amžiaus muzikos istorija, Muzikos kalba 1, Muzikos technologijų įvadas, Informacinės technologijos 1, Meno produkcijos autorinė teisė, Akustikos pagrindai 1, Muzikos kalba 2, Orkestras ir partitūrų skaitymas, Garso technologijų pagrindai 1, Akustikos pagrindai 2, Muzikos interpretacijos, ir improvizacijos pagrindai, Profesinės kalbos kultūra, Elektros įtaisų veikimas, Garso sintezės pagrindai 1, Garso technologijų pagrindai 2, Audiovizualinio meno istorija, Akustikos pagrindai 3, Muzikos programinė įranga 1, Muzikos estetika, Garso sintezės pagrindai 2, Garso technologijų pagrindai 3, Kompiuterių architektūra, Muzikos programinė įranga 2, Kultūros industrijos, Garso technologijų pagrindai 4, Muzikos programinė įranga 3, Semestro projektas, Garso ir vaizdo leidyba, Reklaminių projektų režisūra, Kino muzika ir garso efektai, Muzikos įrašų režisūra. Studijos baigiasi praktikos projektu ir bakalauro baigiamuoju projektu.
Specializacijos:
NA
Studento pasirinkimai:
Studentams suteikiama galimybė rinktis iš bendrauniversitetinių studijų dalykų: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygiu), Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos, Filosofijos alternaytvos, Asmenybės ugdymo alternatyvos, Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvos, Antrepreneriškumo ir verslumo ugdymo alternatyvos. Studentai gali pasirinkti 6 kreditų apimties laisvai pasirenkamą asmenininį modulių rinkinį.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi muzikos, audiovizualinio meno istorijos, akustikos, meno estetikos, meno technologijų ir stilių raidos, kultūros vadybos, autorių teisių apsaugos žinių, geba atlikti meninio garso įrašus, juos redaguoti ir restauruoti, rengti ir įgyvendinti multimedijos projektus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali siekti profesinės karjeros muzikos režisieriaus, garso operatoriaus, renginių techninės priežiūros, meninių projektų administravimo, audiovizualinės medžiagos redagavimo srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.