Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Muzikos technologijos (anglų k. - Music technologies)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Muzika

Studijų krypties šaka

Muzikos technologijos ir industrija

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-45

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU_Muzikos technologijos_BA_2015.pdf

Valstybinis kodas

6121PX030

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

1.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-09-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Ugdyti išsilavinusias ir kūrybingas asmenybes, valdančius ir profesionaliai taikančias praktiniame darbe naująsias muzikos ir garso technologijas.
Studijų rezultatai:
Muzikos kūryba, kūrybiniai projektai, atlikimas ir interpretacija:
A1 Žino pagrindinių audiotechnologinių prietaisų veikimo principus;
A2 Geba atlikti garso sintezę ir daugiakanalį įrašą;
A3 Žino muzikos stilių ypatybes, jų skiriamiuosius bruožus, esminius muzikos raidos istorijos tarpsnius.
Muzikinės medžiagos, instrumentų ir procesų supratimas ir valdymas:
B1 Geba sureguliuoti ir parengti darbui audio techniką ir programinę įrangą;
B2 Geba įvertinti, matuoti, apskaičiuoti pagrindinius garso parametrus;
B3 Geba redaguoti skaitmeninį įrašą;
B4 Geba testuoti akustinę erdvę.
Muzikos teorijos, istorijos ir kultūros kontekstų pažinimas:
C1 Žino garso įrašų istoriją, įrašų klasifikaciją ir jų charakteristikas;
C2 Geba kritiškai vertinti meninį produktą;
C3 Geba analizuoti ir vertinti muzikinius ir technologinius reiškinius bei procesus.
Kūrybingumas:
D1 Geba identifikuoti muzikines, technologines problemas ir rasti jų sprendimų būdus;
D2 Geba dirbti su specializuota garso įrašyrmo ir redagavimo programine įranga;
D3 Geba generuoti idėjas, priimti sprendimus ir spręsti meninio bei techninio pobūdžio problemas;
D4 Geba valdyti multimedija projektus.
Komunikatyvumas, bendradarbiavimas ir tarpdalykinė veikla:
E1 Geba efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti muzikos technologijų srityje;
E2 Geba dirbti daugiaprofilinėse komandose;
E3 Geba greitai prisitaikyti, dirbti ir vykdyti kūrybinius sumanymus įvairios sudėties ir apimties kolektyvuose, muzikos technologijų ir tarpdalykinėse veiklose.
Iniciatyvumas ir verslumas:
F1 Geba savarankiškai plėtoti savo dalykines žinias ir gebėjimus muzikos technologijų srityje;
F2 Žino autorinių teisių taikymo subtilybes muzikos atlikimo ir leidybos srityje;
F3 Gebėti inicijuoti ir vykdyti veiklą, sukurdamas veiklos ir darbo galimybes sau ir partneriams muzikos technologijų srityje.
Muzikos specialisto vaidmens žmogaus ir visuomenės gyvenime bei kultūroje supratimas:
G1 Geba kūrybiškai ir laisvai veikti nestandartinėse situacijose;
G2 Geba derinti tarpdisciplinines žinias vystant meninius projektus;
G3 Žino muzikos technologijų vaidmenį, poveikį ir reikšmę individo ir visuomenės gyvenime bei muzikos technologijų veiklos sąsajas su kitomis žmogaus veiklos formomis.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, laboratorinius darbus. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Mokymosi veiklose taikomi šiuolaikiniai mokymo(-si) metodai: problemomis grįstas mokymasis, dizaino mąstymas, atvejo metodas, įrodymais grįstas mokymasis, projektai dalyvaujant realioms įmonėms, kita. Studijų programa baigiama baigiamąja praktika / praktikos projektu ir baigiamuoju bakalauro darbo / baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse
registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę). Taikomi atitinkami studijų rezultatų vertinimo metodai: testas, esė, referatas, darbas grupėse, projektas su pranešimu, atvejo analizė, kita. Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Logikos pagrindai, XX amžiaus muzikos istorija, Muzikos kalba 1, Muzikos technologijų įvadas, Informatika 1 (L), Garso technologijų pagrindai 1, Akustikos pagrindai 1, Įvadas į tyrimų metodus, Garso technologijų pagrindai 2, Akustikos pagrindai 2, Muzikos kūrinių aranžavimas (L), Muzikos produkcija, Muzikos įrašų režisūra, Garso sintezės pagrindai 1, Reklaminių projektų režisūra, Kino muzika ir garso efektai, Muzikos įrašų režisūra 2, Garso sistemų dizainas (L), Kultūros industrijos, Muzikos estetika, Meno produkcijos autorinė teisė. Studijos baigiasi praktikos projektu ir bakalauro baigiamuoju projektu.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentams suteikiama galimybė rinktis iš bendrauniversitetinių studijų dalykų: Akademinė ir dalykinės srities komunikacija anglų kalba (C1 lygiu), Filosofijos ir darnaus vystymo alternatyvos (Darnus vystymasis, Medijų filosofija). Studentai gali pasirinkti 12 kreditų apimties laisvai pasirenkamą asmenininį modulių rinkinį: Produkto vystymo projektas, Audiovizualinio meno istorija, Muzikos programinė įranga 2.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi muzikos, audiovizualinio meno istorijos, akustikos, meno estetikos, meno technologijų ir stilių raidos, kultūros vadybos, autorių teisių apsaugos žinių, geba atlikti meninio garso įrašus, juos redaguoti ir restauruoti, rengti ir įgyvendinti multimedijos projektus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali siekti profesinės karjeros muzikos režisieriaus, garso operatoriaus, renginių techninės priežiūros, meninių projektų administravimo, audiovizualinės medžiagos redagavimo srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.