Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Europos ir tarptautinė verslo teisė (anglų k. - European and International Business Law)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Jungtinis kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7104J

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6281KX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470421

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
parengti aukštos kvalifikacijos verslo teisės specialistus, gebančius teikti teisines konsultacijas, transnacionalinio ir europinio verslo aplinkoje, paaiškinti naujausias verslo teisės aktualijas bei raidos tendencijas, analizuoti bei vertinti su verslu susijusias teisines situacijas, operatyviai ir efektyviai spręsti verslui iškilusias teisines problemas, vykdyti mokslinius tyrimus bei teikti pasiūlymus įstatymų leidėjui dėl verslo aplinkos teisinio reglamentavimo tobulinimo.
Studijų rezultatai:
1. Geba savarankiškai ir kryptingai planuoti mokymosi procesą, pasirinkti tobulinimosi kryptį profesinėje veikloje, prisitaikyti prie kintančios darbo aplinkos bei atsakingai, sąžiningai ir skaidriai veikti daugiakultūrinėje verslo aplinkoje.
2. Pasinaudodamas įgytomis verslo teisės žiniomis, geba analizuoti ir paaiškinti transnacionalinio bei europinio verslo aplinkos ypatumus, šio verslo organizavimo formų, jų teisinio reglamentavimo bei procedūrų, ginčų sprendimo, darbo santykių, verslo sutarčių bei atskirų teisės šakų transnacionalinio ir europinio reguliavimo specifiką.
3. Geba savarankiškai analizuoti, sintetinti ir vertinti verslo teisinės aplinkos moksliniam tyrimui ir naujovių diegimui reikalingus duomenis, integruoti verslo teisės žinias, taikyti mokslinio pažinimo metodologiją, aiškiai ir nedviprasmiškai formuluoti logiškas, verslo teisės žiniomis pagrįstas išvadas, orientuotas į profesinės veiklos tobulinimą ir gerinimą bei perteikti jas tiek specialistų, tiek ir ne specialistų auditorijoms gimtąja ir užsienio kalba.
4. Geba konsultuoti su europos bei tarptautinių bendrovių steigimu, valdymu, veiklos vykdymu bei nutraukimu susijusiais klausimais, spręsti įvairaus pobūdžio teisines problemas, įskaitant itin sudėtingas, kai turima ne visa arba ribota informacija, ir teikti siūlymus, kurie suponuotų nustatytų problemų atsiradimo mažinimą bei atskirų versle dalyvaujančių subjektų interesų derinimą ir patenkinimą.
5. Geba profesionaliai parengti, analizuoti ir vertinti europos bei tarptautinio verslo sutartis.
6. Geba profesionaliai tiek savarankiškai, tiek komandoje teikti atstovavimo bei ginčų sprendimo teisines paslaugas daugiakultūrinėje transnacionalinio ir europinio verslo aplinkoje.
7. Geba veikti kaip nepriklausomas ekspertas bei, pasinaudodamas įgytomis verslo teisės žiniomis, savarankiškai pradėti, vystyti, valdyti ir pabaigti transnacionalinį ar europinį verslą, analitiškai vertinti ir modeliuoti šio verslo kūrimo, vystymo, valdymo bei pabaigos situacijas, generuoti naujas idėjas daugiakultūrinėje verslo aplinkoje, priimti socialiai atsakingus ir etiškus sprendimus, įvertinti alternatyvius sprendimų variantus bei jų galimą poveikį verslo aplinkai.
8. Geba kritiškai analizuoti, interpretuoti, lyginti bei vertinti transnacionalinio ir europinio verslo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus, teikti kūrybiškus siūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo, siekiant verslo aplinkos gerinimo.

Mokymo ir mokymosi veiklos yra orientuotos į studentus. Iš esmės, jas būtų galima suskirstyti į tokias grupes, t.y. veiklos, skirtos (1) akademinėms studentų žinioms įgyti (apima ir akademines paskaitas, ir studento savarankišką darbą, ir kt.), (2) studentų bendradarbiavimo įgūdžiams socialinėje aplinkoje ugdyti (ši veikla daugiausia pagrįsta grupiniu darbu), (3) studentų diskutavimo žinioms įgyti, (4) studentų savarankiškų problemų sprendimų gebėjimui ugdymui (mokymo veikla pagrįsta problemų sprendimu praktinių užsiėmimų ir savarankiško darbo metu), (5) studentų kritiniam mąstymui ugdyti (pagrindžiama studentų įžvalgomis) bei (6) refleksija – akcentuojamas dėstytojo ir studento grįžtamojo ryšio palaikymas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: frontalinė žodinė apklausa; individuali žodinė apklausa; kolokviumai; atvejų analizė (raštu arba žodžiu); minčių ir sąvokų žemėlapių metodas; pristatymas (pranešimas); apklausos raštu metodas; referatas.

Specializacijos: -

Studento pasirinkimai:
Studentai turi teisę studijuoti pagal individualų planą, baigti studijas per trumpesnį laiką, pasirinkti kitų studijų programų modulius.
Studentai, kurie pagrindinių studijų programoje nestudijavo tarptautinės privatinės teisės studijų dalyko, privalo papildomai pasirinkti šio dalyko studijas. Studijų ir atsiskaitymo formą nustato Studijų programos komitetas .
Programoje numatytos užsienio kalbos (prancūzų) studijos, tačiau studentai, kurių gimtoji kalba yra prancūzų, renkasi studijuoti anglų kalbą.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Europos ir tarptautinės verslo teisės studijų programa yra jungtinė, ji bus vykdoma dvejose aukštosiose mokyklose – Mykolo Romerio universitete (Lietuvoje) ir Savojos universitete (Prancūzijoje). Studijų programa bus vykdoma anglų kalba. Studijuojanties šią studijų programą asmenims suteikiama galimybė įgyti teisės magistro laipsnį dvejose aukštosiose mokyklose, t.y. gaunant dviejų aukštųjų mokyklų diplomus.