Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vartotojų registracijos atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje laikinasis tvarkos aprašas

I. BENDROS NUOSTATOS

 

1. Vartotojų registracijos Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja naudotojų registracijos atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje (toliau – AIKOS) procedūras, vartotojų atsakomybę, naudojantis AIKOS.

2. Šiame tvarkos apraše naudojamos sąvokos:

    Neregistruotas vartotojas – bet kuris AIKOS lankytojas, kuris nėra užpildęs registracijos formos, ar kitais būdais užregistruotas.

    Registruotas vartotojas – bet kuris AIKOS lankytojas, kuris pats užpildė registracijos formą.

  Patvirtintas vartotojas – bet kuris AIKOS lankytojas, kurio tapatybę patvirtino AIKOS administratorius.

Kitos sąvokos atitinka AIKOS nuostatuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. REGISTRACIJA AIKOS

 

3. Registracija AIKOS yra nemokama.

4. Neregistruotas vartotojas gali naudotis visomis AIKOS priemonėmis, išskyrus „Elektroninį portfelį", „Stojimo dokumentų pateikimą" ir „Peržiūrėtas mokymosi galimybes" (šie įrankiai yra „Mano įrankių" dalis).

5. Registruotas vartotojas gali naudotis visomis AIKOS priemonėmis, išskyrus „Elektroninį portfelį" (šis įrankis yra „Mano įrankių" dalis).

6. Neregistruoti vartotojai, norintys tapti registruotais vartotojais, tai gali atlikti dviem būdais:

6.1. Pagrindinėje  AIKOS svetainėje pasirinkę „Registruotis" ir užpildydami vartotojo duomenų formą, kurioje yra pateikiama tokia informacija: vartotojo vardas, slaptažodis, vardas, pavardė ir el. pašto adresas. („AIKOS svetainė autentifikavimas").

6.2 Pagrindinėje AIKOS svetainėje pasirinkę „Įeiti" ir nurodžius „Autentifikavimas per Facebook, Google, Live ir kt.". Šiuo atveju naudotoja ir jo slaptažodį patikrina OpenID standartą palaikanti sistema, pvz. „Facebook", „Google", „Live" ir kt. Šis registracijos būdas tinkamas tiems neregistruotiems vartotojams, kurie turi susikūrę paskyras „Facebook", „Google" ar pan sistemoje.

7. Patvirtinti vartotojai yra kuriami centralizuotai:

7.1. Įstaiga, norėdama užregistruoti vartotojus, AIKOS administratoriui el. paštu aikos@itc.smm.lt siunčia skanuotą ir pasirašytą prašymą (1 priedas​), kuriame nurodomas atsakingas asmuo.

7.2. Prašymas leisti registruoti vartotojus laikomas pateiktų tą dieną, kai jį gauna AIKOS administratorius.

7.3. Prašymas leisti registruoti vartotojus išnagrinėjamas per 3 darbo dienas.

7.4. Sprendimas dėl prašymo registruoti vartotojus pranešamas el. paštu, nurodytu prašyme.

7.5. Institucijos paskirtam ir prašyme nurodytam atsakingam asmeniui yra suteikiamos dalinio AIKOS administratoriaus teisės. Dalinio AIKOS administratoriaus veiksmai, kuriant patvirtintus vartotojus, pateikiami atskiru dokumentu, kuris yra siunčiamas el. paštu kartu su sprendimu dėl prašymo užregistruoti vartotojus.

7.6. Institucijos, kuriančios patvirtintus vartotojus, atsakomybė:

7.6.1. Institucija, pateikdama prašymą registruoti patvirtintus vartotojus, kartu patvirtina, kad susipažino su naudojimosi AIKOS nuostatais, saugumo politika ir šią politiką įgyvendinančiais dokumentais, su jais sutinka bei įsipareigoja jais vadovautis.

7.6.2. Institucija užtikrina, kad, pasikeitus prašyme nurodytiems duomenims, AIKOS administratorius bus informuotas tinkamai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujos informacijos atsiradimo.

7.6.3. Institucija patvirtintus vartotojus kuria ir tinkamai administruoja pati.

7.6.4. Patvirtinti vartotojai privalo saugoti jiems suteiktus prisijungimo duomenis ir niekam jų neperduoti. Atsakomybė už visus su patvirtinto vartotojo prisijungimo duomenimis atliktus veiksmus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus tenka asmeniui, kuriam yra suteikti prisijungimo duomenys.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Švietimo informacinių technologijų centras turi teisę iš dalies arba visiškai keisti šias taisykles. Apie tai turi būti pranešta AIKOS.

9. Pageidavimas ar pretenzijos, susijusios su vartotojų registracija, priimamos el. paštu aikos@itc.smm.lt.

 

_________________________