Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Standartizacijos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Standardization technician

Kodas

311913

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3119

Pogrupio aprašymas

Šis pogrupis apima fizinių mokslų ir inžinerijos technikus, kurie nepriskiriami kitiems 311 grupės „Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai" pogrupiams. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui priskiriami technikai, padedantys mokslininkams ir inžinieriams tobulinti saugos, biomedicinos, aplinkos ar pramonės ir gamybos procesus arba atlikti jų tyrimus.

Atliekamos užduotys:

  • duomenų rinkimas ir techninė pagalba, kai rengiami veiksmingo, saugaus ir ekonomiško darbuotojų, medžiagų ir įrenginių panaudojimo duomenys, darbo metodai ir operacijų atlikimo tvarka, jų įgyvendinimo priežiūra ir veiksmingas gamyklos ar įmonės išplanavimas;
  • dalyvavimas darbuose, susijusiuose su galimų pavojų išaiškinimu ir darbo saugos veiksmų ir įrenginių naudojimu;
  • aplinkos taršos prevencijai, kontrolei ir mažinimui, užterštos vietovės atkūrimui ir melioracijai skirtos įrangos ir prietaisų keitimas ir bandymai;
  • dalyvavimas kuriant aplinkos taršos mažinimo prietaisus, kai šiems darbams vadovauja inžinierius;
  • pagalba inžinieriams atliekant robotikos įrangos bandymus ir ją projektuojant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-27

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

organizuoti, tobulinti ir plėtoti standartizaciją tam tikroje verslo srityje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • informacijos valdymas, kaupimas, sisteminimas, apibendrinimas ir išvadų bei rekomendacijų dėl jų taikymo ir panaudojimo rengimas;
  • standartizacijos darbų planavimas, koordinavimas ir diegimas įmonės ar įstaigos veikloje;
  • Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo ir kitų teisės aktų, susijusių su standartizacija, tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentų ir reikalavimų išmanymas bei praktinis jų taikymas darbe;
  • produktų, paslaugų ir įrangos atitikimo nacionaliniams ir tarptautiniams standartams užtikrinimas.
Potencialūs darbdaviaiNacionaliniu, Europos arba tarptautiniu lygmeniu pripažintos standartizacijos institucijos, pramonės, transporto, žemės ūkio, statybos, technologijų ar kitos įmonės įgyvendinančios nacionalinius arba tarptautinius standartus.
Darbo priemonėsKompiuterinė bei duomenų apdorojimo įranga, ryšio priemonės, rašymo ir kanceliarinės priemonės, įstatymų bei kitų teisės aktų rinkiniai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti standartizacijos techniku pramonės, transporto, žemės ūkio, statybos, technologijų ar kitose įmonėse įgyvendinančiose nacionalinius arba tarptautinius standartus. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, seminaruose Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų standartizacijos technikas gali vadovauti šios srities specialistų veiklai.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pareigingumas, darbštumas, analitinis mąstymas, kūrybingumas, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, atsakingumas, kruopštumas ir atidumas, gebėjimas reaguoti į situaciją ir priimti sprendimus.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų