Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Naftos ir gamtinių dujų gavybos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Technician, oil and natural gas extraction

Kodas

311705

Pogrupio pavadinimas

Gavybos ir metalurgijos technikai

Pogrupio kodas

3117

Pogrupio aprašymas

Gavybos ir metalurgijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su metalurgijos tiriamuoju darbu ir eksperimentais, tobulinant kietųjų naudingųjų iškasenų, naftos ir dujų gavybos būdus, taip pat su kasyklų ir jų įrenginių, naftos ir gamtinių dujų transportavimo ir sandėliavimo sistemų bei įrenginių ir metalų gavybos iš rūdų ir jų gryninimo įrangos projektavimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, susijusi su procesų, kuriais nustatomos metalų ir naujų lydinių savybės, tyrimais ir tobulinimu;
 • techninė pagalba atliekant geologinę ir topografinę žvalgybą, projektuojant ar maketuojant naftos, gamtinių dujų ir rūdų gavybos ir transportavimo sistemas bei mineralų ir metalų apdorojimo ir rafinavimo gamyklas;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia rūdų, naftos ir gamtinių dujų paieškai, gavybai, apdorojimui ir transportavimui, sąmatų rengimas;
 • techninė, reguliuojamoji ir su sauga susijusi rūdų, naftos ir gamtinių dujų paieškos, gavybos, transportavimo ir sandėliavimo įrenginių ir rūdų apdorojimo gamyklų statybos, įrengimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė;
 • pagalba planuojant ir projektuojant kasyklas, kasyklų šachtas, tunelius ir požemines pirmosios pagalbos teikimo patalpas;
 • uolienų, rūdų ir metalų ėminių atrinkimas, laboratorinių bandymų atlikimas, nustatant jų savybes, bandymų rezultatų analizė ir ataskaitų rengimas, techninė bandymų įrangos priežiūra;
 • mikroskopų, elektromagnetinių matuoklių, spektrometrų, spektrografų, densitometrų ir įtempties bandymo prietaisų naudojimas;
 • pagalba mokslininkams naudojant elektros, garso ar branduolinius matuoklius laboratorijose ir gamyboje, siekiant gauti duomenų, rodančių galimus rūdų, dujų ar naftos šaltinius.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti geologijos ar chemijos inžinerijos kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):teikti techninę pagalbą naftos ir gamtinių dujų inžinieriams ir kitiems specialistams, plėtojant gavybos technologijas, atliekant naftos ir gamtinių dujų tyrimus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • techninės pagalbos suteikimas naftos ir gamtinių  dujų gavybos inžinieriams, atliekant naftos žvalgybos darbus, plėtojant naftos ir dujų gavybos technologijas (techninių parametrų stebėjimas, pagalba valdant įrenginius, saugos užtikrinimas, smulkaus remonto atlikimas ir pan.);
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia naftos ir gamtinių dujų  paieškai, gavybai, apdorojimui ir transportavimui, sąmatų rengimas;
 • naftos ėminių ėmimas ir paruošimams tyrimams (reikalingo kiekio pamatavimas, sudėjimas į tyrimams patogius indus ir pan.);
 • laboratorijos parengimas tyrimams (tirpalų paruošimas, prietaisų įjungimas, užpildymas reikalingomis medžiagomis, kalibravimas ir pan.);
 • įvairių naftos ir dujų tyrimų atlikimas arba pagalba juos atliekant (cheminių ir fizikinių savybių tyrimas, ir pan.);
 • gautų duomenų analizė, sisteminimas, išvadų pateikimas.
Potencialūs darbdaviaiNaftos ir gamtinių dujų gavybos įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsLaboratorijos įranga (svarstyklės, termometras, krosnelės, mikroskopas, cheminiai indai, spektrofotometras, automatinės pipetės, chromatografijos įranga), cheminiai reagentai, technologiniai gavybos įrenginiai (talpos, vamzdynai, siurbliai ir kt.), speciali programinė įranga matematiniams skaičiavimams ir modeliavimui, sąmatų sudarymo programinė įranga.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose naftos ir gamtinių dujų gavybos įmonėse technikais, o įgiję darbinės patirties ir papildomų kompetencijų gali siekti naftos gavybos inžinieriaus, technologo, projekto vadovo, eksperto pareigų. Gali dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose kartu su mokslininkais ir tyrėjais. Gali tęsti technologijos krypties mokslus, taip pat gali vystyti nuosavą verslą (naftos produktų pardavimo ir pan.).
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):techninis, analitinis mąstymas, gebėjimas sisteminti informaciją, gebėjimas efektyviai spręsti problemas, greita reakcija, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai,  organizuotumas, kruopštumas, atsakingumas, pareigingumas, tikslo siekimas, sąžiningumas, punktualumas, gera fizinė būklė, gera sensomotorinė koordinacija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis išsilavinimas technologijos, inžinerijos, gamtos mokslų srityse, priklausomai nuo darbdavio gali būti reikalaujami kvalifikacijos kėlimo atestatai ir pažymėjimai ir pan.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų