Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Jūrų laivų ekspertas

Pavadinimas anglų kalba

Sea ship expert

Kodas

311535

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3115

Pogrupio aprašymas

​Mechanikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su mechanikos inžinerijos tiriamuoju darbu ir mašinų, jų dalių ir mechaninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių projektavimas ir išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • laivų korpusų, įrangos ir krovinių saugumo standartų ir procedūrų tobulinimas ir laikymosi kontrolė, atliekant topografinius jūros darbus;
 • naujų ir pakeistų mechaninių įrenginių, dalių, staklių ir valdymo svirčių, hidraulinių sistemų surinkimas ir įrengimas;
 • mechaninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas mechanikos inžinieriams, surenkantiems ir įrengiantiems mechaninius įrenginius;
 • kontrolė, kad mechanikos inžinerijos projektai ir baigti darbai atitiktų techninių sąlygų aprašo reikalavimus, reglamentuojamuosius dokumentus ir sutarties nuostatas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-25

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

jūrų laivų registre įregistruotų laivų kontrolės vykdymas periodiškai ir juos inspektuojant bei užtikrinant laivų korpusų, įrangos ir krovinių saugumo standartų ir procedūrų laikymąsi.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įvairios statistinės informacijos (laivų sulaikymų užsienio valstybėse skaičius, laivų sulaikymų priežastys, nustatyti laivų trūkumai ir kt.) analizavimas ir atitinkamų prevencinių ir koregavimo veiksmų ėmimasis;
 • jūrų laivų dokumentų tikrinimas, laivo atitikties Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimas;
 • mechanikos ir elektros įrenginių būklės bei jų gebėjimo užtikrinti nepartraukiamą laivo plaukimą vertinimas;
 • laivo konstrukcijos ir eksploatacijos rezultatų vertinimas;
 • patvirtintos formos vertinimo akto surašymas, kuriame nurodomi nustatyti trūkumai ar neatitiktys bei jų pašalinimo sąlygos ir terminai.
Potencialūs darbdaviaiAkredituotos kontrolės įstaigos (įmonės ir įstaigos, gavusios įgaliojimus vykdyti jūrų laivų registre įregistruotų laivų kontrolę).
Darbo priemonėsKompiuterinė įranga bei duomenų apdorojimo sistemos, rašymo ir kanceliarinės priemonės, ryšio priemonės, matavimo įrankiai ir prietaisai, brėžiniai, dalykinė literatūra, įstatymų ir kitų teisės aktų rinkiniai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti jūrų laivų ekspertu akredituotose kontrolės įstaigose. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, seminaruose. Įgijęs darbo patirties, ir papildomų kompetencijų jūrų laivų ekspertas gali vadovauti šios srities specialistų veiklai. Turint bakalauro kvalifikacinį laipsnį gali tęsti studijas aukštojoje mokykloje technologinių mokslų srityje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sąžiningumas, atsakingumas, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėjimas kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, objektyvumas, pareigingumas, lankstumas, gebėjimas bendrauti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų