Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos inspektorius

Pavadinimas anglų kalba

State Fire Inspectorate inspector

Kodas

311217

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3112

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su statybos tiriamuoju darbu, taip pat pastatų ir kitų tokių statinių, kaip vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, tiltai, keliai, užtvankos ir oro uostai, projektavimu, statyba ir tiesyba, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • grunto ir statybinių medžiagų tyrimas statybvietėje ar laboratorijoje ar pagalba, atliekant šiuos darbus;
 • techninė pagalba, susijusi su pastatų ir kitų statinių statyba bei su statybviečių žvalgymu ir žvalgymo ataskaitų rengimu;
 • projekto techninių sąlygų aprašo, susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų atitikties užtikrinimas, nurodytų medžiagų ir darbo standartų laikymasis;
 • pastatų ir civilinės statybos techninių principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
 • pagalba skaičiuojant išsamias projektui reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto organizavimas;
 • statomų ir baigtų statyti pastatų ir statinių priežiūra ir tikrinimas, ar jie atitinka statybos, klasifikavimo, suskirstymo zonomis ir saugos įstatymų bei patvirtintų planų, techninių sąlygų aprašo ir standartų, kitų su pastatų kokybe ir sauga susijusių teisės aktų reikalavimus;
 • pramonės gamyklų, viešbučių, kino teatrų ir kitų pastatų bei statinių tikrinimas, siekiant nustatyti gaisro pavojų ir konsultavimas, kaip jį pašalinti;
 • konsultavimas dėl gaisrinės saugos jutiklių ir automatinės gaisrų gesinimo sistemos įrengimo, statant pastatus naudotinų medžiagų ir transporto priemonių, siekiant mažinti gaisro riziką ir žalos mastą bei pavojų, jeigu kiltų gaisras.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

nustatyti priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus objekte; įspėti apie juos atsakingus už objektą asmenis ir įpareigoti pažeidimus pašalinti per nurodytą terminą.

Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:

 

 

 

 • fizinių ir juridinių asmenų kontroliavimas, kaip jie  laikosi priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • ikiteisminio tyrimo atlikimas įstatymų nustatytais atvejais;
 • gaisrų tyrimas, statistikos duomenų apie gaisrus rinkimas ir apibendrinimas;
 • pasiūlymų rengimas ir teikimas valstybės, savivaldybių institucijoms, kitoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kaip gerinti gyvenamųjų vietų ir objektų priešgaisrinę būklę bei apsaugą (vadovaujantis gaisrų prevencijos priemonių ir gaisrų analize);
 • patikrinimas, ar pateikiami statinių projektai atitinka priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
 • dalyvavimas komisijos, nustatančios statinio tinkamumą, darbe;
 • pasiūlymų įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengiančioms priešgaisrinės saugos mokymo programas, teikimas;
 • visuomenės informavimas ir fizinių bei juridinių asmenų konsultavimas priešgaisrinės saugos klausimais;
 • kitų teisės aktuose nustatytų funkcijų vykdymas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcija – priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos struktūrinis padalinys, vykdantis valstybinę priešgaisrinę priežiūrą.
Darbo priemonėsLietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatai, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo organizavimo instrukcija, statinių projektai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai, normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, inžinerinės sistemos, pastatų konstrukcijos.
Profesinės perspektyvosĮgijęs kvalifikaciją asmuo, gali dirbti valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos inspektoriumi. Įgijus darbo patirties, gali vadovauti kitiems darbuotojams, atliekantiems šios srities darbus. Žinias galima gilinti pagal statybos inžinerijos krypties studijų programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, kruopštumas, atidumas, savarankiškumas, greita orientacija, pastabumas, atkaklumas, sąžiningumas, sugebėjimas planuoti savo ir kitų darbo laiką, gebėjimas naudotis kompiuterinėmis programomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės arba universitetinės) studijos.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų