Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Rankraščių redaktorius

Pavadinimas anglų kalba

Manuscript Editor

Kodas

264119

Pogrupio pavadinimas

Autoriai ir kiti rašytojai

Pogrupio kodas

2641

Pogrupio aprašymas

Autoriai ir kiti rašytojai planuoja, tiria ir rašo knygas, scenarijus, kadruotes, dramos kūrinius, esė, kalbas, žinynus, technines sąlygas ir kitus su žurnalistika nesusijusius straipsnius (išskyrus laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių medžiagą), skirtus skelbti ar pristatyti.
Atliekamos užduotys:

  • prozos, dramos kūrinių, scenarijų, poezijos kūrinių ir kitų skelbiamų ar pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir redagavimas;
  • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant nustatyti faktinį turinį ir gauti kitos reikiamos informacijos;
  • scenarijų ir jungiamojo teksto rašymas, taip pat teatro, kino, radijo ir televizijos programų rengimas;
  • tokios medžiagos, kaip techninių sąlygų aprašų, pastabų ir piešinių, analizė, taip pat žinynų, vartojimo instrukcijų, naudotojo vadovų ir kitų dokumentų sudarymas, siekiant aiškiai ir glaustai paaiškinti, kaip įdiegti, valdyti ir prižiūrėti programinę, elektroninę, mechaninę ir kitą įrangą;
  • brošiūrų, vadovų ir panašių techninių leidinių rašymas;
  • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra, visų būtinų peržiūrų organizavimas ir bandomosios kopijos patikra prieš spausdinant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-06

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti filologo arba komunikacijos ir informacijos kvalifikaciją studijuojant humanitarinės krypties bakalauro studijų programas universitete, vėliau studijas gali tęsti tos pačios ar artimos studijų krypties magistrantūros studijų programose.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):įvertinti kalbinį, stilistinį, literatūrinį rankraščio (autoriaus parašytą teksto originalą) lygį teikiant rekomendacijas autoriams ar kitiems susijusiems specialistams dėl jo tolesnio leidimo / neleidimo proceso.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • įvertinti teikiamo kūrinio, leidinio rankraštį pateikiant rekomendacijas dėl tolesnių leidybos proceso veiksmų ar pateikti neigiamą išvadą dėl jokios išliekamosios vertės nebuvimo, žemo literatūrinio lygio ar pan.;
  •  konsultuoti ir padėti autoriams įgyvendinti jų sumanymus atsižvelgiant į pateikto rankraščio žanro pobūdį;
  • bendradarbiavimas su autoriais dėl rankraščių tekstų tobulinimo – informacijos papildymo, keitimo ar pan.
Potencialūs darbdaviaiLeidybinės institucijos, gali dirbti samdomu darbuotoju, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsInformacinės technologijos, žodynai, žinynai, specialios kompiuterinės redagavimo programos, popierius, rašymo priemonės.
Profesinės perspektyvosRankraščių redaktorius įvertina autoriaus pateiktą  rankraščio turinį, atsižvelgdamas į literatūrinę ar kt. jo vertę, teikia siūlymus dėl tolesnių veiksmų. Rankraščių redaktorius gali įgyti filologo arba komunikacijos ir informacijos kvalifikaciją studijuodamas bakalauro ar magistro studijų programas universitete. Gebėjimai gali būti lavinami ir neformaliu, savaiminiu būdu praktiškai dalyvaujant aktyvioje profesinėje veikloje, domintis inovacijomis. 
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, analitinis ir kritinis mąstymas; gebėjimas argumentuoti, efektyviai bendrauti su kolegomis, tolerantiškumas; gebėjimas aiškiai, taisyklingai reikšti savo mintis raštu ir žodžiu; atsakingumas, savarankiškumas, komunikabilumas; išprusimas literatūrinėje, kalbinėje, kultūrinėje  srityse.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas): 

nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų