Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Klebonas

Pavadinimas anglų kalba

Dean

Kodas

263611

Pogrupio pavadinimas

Religijų specialistai

Pogrupio kodas

2636

Pogrupio aprašymas

Religijų specialistai puoselėja religines tradicijas, praktiką ir tikėjimą. Jie iškilmingai pažymi arba veda religines apeigas ar įšventinimo ritualus, pataria dvasiniais ir doroviniais klausimais, atlieka kitas su religijos praktika susijusias funkcijas.

Atliekamos užduotys:

 • religinių tradicijų, praktikos ir tikėjimo skelbimas ir puoselėjimas;
 • religinių apeigų, ritualų ir ceremonijų vedimas;
 • įvairių administracinių ir visuomeninių pareigų atlikimas, įskaitant dalyvavimą religinių organizacijų komitetų darbe ir posėdžiuose;
 • dvasinis ir moralinis ugdymas, atsižvelgiant į išpažįstamą religiją;
 • religinių tiesų skleidimas savo šalyje arba užsienyje;
 • religinių pamokymų ir pamokslų rengimas;
 • mokymo kursų ir tikybos programų sudarymas ir vadovavimas jiems;
 • asmenų konsultavimas tarpasmeniniais, sveikatos, finansiniais ir religiniais klausimais;
 • tokių specialių renginių, kaip stovyklos, konferencijos, seminarai ir sielovados konferencijos, tvarkaraščių sudarymas ir dalyvavimas juose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti religijos mokslų bakalauro, magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):atlikti įvairias su religijos praktika susijusias funkcijas ir administruoti vyskupo paskirtos parapijos (-jų) reikalus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • sakramentų (Krikšto, Sutvirtinimo, Komunijos, Atgailos, Ligonių patepimo, Santuokos) ir sakramentalijų (laiminimo ir šventinimo) teikimas;
 • pasirengimo Santuokos sakramentui programos organizavimas ir vykdymas;
 • Šv. Mišių aukojimas;
 • parapijos bendruomenės administravimas, visų su parapijos gyvenimu susijusių reikalų tvarkymas;
 • parapijos (kaip organizacijos) vardu visų reikalingų sandorių sudarymas, parapijoje įdarbinamų asmenų skyrimas ir atleidimas;
 • vaikų katechizacijos vykdymas savo parapijoje rūpinantis jų ir jaunuolių katalikišku auklėjimu;
 • rūpinimasis, kad pasauliečiai būtų mokomi tikėjimo tiesų, pirmiausia per sekmadienių ir privalomų šventadienių homilijas bei katechetinius pamokymus;
 • parapijos tikinčiųjų lankant šeimas, dalyvaujant parapijos bendruomenių renginiuose pažinimas.
Potencialūs darbdaviaiParapinės bažnyčios.
Darbo priemonėsŠventasis raštas, maldaknygės, liturginiai reikmenys (taurė, patena, komuninė ir kt.), liturginiai rūbai (sutana, alba ir kt.).
Profesinės perspektyvosKlebonas gali studijuoti kunigų seminarijoje religijos mokslų magistrantūros studijų programoje. Ji skirta asmenims (vyrams), turintiems religijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti Romos katalikų bažnyčios kunigais. Baigusiajam suteikiami religijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis ir kunigystės šventimai. Baigus religijos mokslų studijų programą mokymąsi galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kunigystės pašaukimo jutimas, sąžiningumas, dvasingumas, gebėjimas užjausti ir padėti, gebėjimas gyventi vienybėje su Jėzumi Kristumi ir Bažnyčia, gebėjimas siekti savo šventumo bei vesti ta linkme kitus žmones, gebėjimas skleisti pasaulyje tikėjimą, atsakingumas, kruopštumas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su savo kolegomis, tikinčiaisiais ir kitais žmonėmis. 
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos). 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų