Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vienuolė

Pavadinimas anglų kalba

Nun

Kodas

263609

Pogrupio pavadinimas

Religijų specialistai

Pogrupio kodas

2636

Pogrupio aprašymas

Religijų specialistai puoselėja religines tradicijas, praktiką ir tikėjimą. Jie iškilmingai pažymi arba veda religines apeigas ar įšventinimo ritualus, pataria dvasiniais ir doroviniais klausimais, atlieka kitas su religijos praktika susijusias funkcijas.

Atliekamos užduotys:

 • religinių tradicijų, praktikos ir tikėjimo skelbimas ir puoselėjimas;
 • religinių apeigų, ritualų ir ceremonijų vedimas;
 • įvairių administracinių ir visuomeninių pareigų atlikimas, įskaitant dalyvavimą religinių organizacijų komitetų darbe ir posėdžiuose;
 • dvasinis ir moralinis ugdymas, atsižvelgiant į išpažįstamą religiją;
 • religinių tiesų skleidimas savo šalyje arba užsienyje;
 • religinių pamokymų ir pamokslų rengimas;
 • mokymo kursų ir tikybos programų sudarymas ir vadovavimas jiems;
 • asmenų konsultavimas tarpasmeniniais, sveikatos, finansiniais ir religiniais klausimais;
 • tokių specialių renginių, kaip stovyklos, konferencijos, seminarai ir sielovados konferencijos, tvarkaraščių sudarymas ir dalyvavimas juose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-25

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kasdiene veikla liudyti ir skleisti tikėjimą (doktriną, moralę, papročius), kryptingai integruoti asmeninį krikščionišką gyvenimą su kita žmonių sielovadai ir pagalbai skirta veikla.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • Dievo Žodžio skaitymas ir skelbimas naudojant adoracijos, privačios maldos pamaldumo formas, liturgiją, apaštalavimą;
 • nuolatinės dienotvarkės (ypač kontempliatyviuose  vienuolynuose) laikymasis didžiąją jos dalį skiriant maldoms;
 • pagalbos suteikimas vargstantiesiems, ligoniams, ypač sunkiai sergantiems, našlaičiams, nuskriaustiesiems, senų žmonių globojimas ir kt.;
 • vaikų, jaunimo rengimas sakramentams, suaugusiųjų sielovada, kita veikla parapijose - šeimininkavimas, vargonininkavimas ir pan.;
 • rekolekcijų organizavimas, apaštalavimas per spaudą, radiją ir kitas visuomenines informacijos priemones;
 • pasaulietiškų dalykų lavinimasis ir mokymasis, savęs ugdymas;
 • vienuolyno bendruomenės išlaikymas užsiimant kasdiene ūkine veikla (rankdarbiai, vaistažolių auginimas, arbatų iš jų  ruošimas, natūralių eliksyrų, saldumynų ir pan. gaminimas, kitų tradicinių verslų  palaikymas).
Potencialūs darbdaviaiVienuolynų bendruomenės, vienuolijų socialiniai centrai, senelių namai, vaikų prieglaudos, dienos centrai.
Darbo priemonėsMaldaknygės, rožančius, Šventasis Raštas.
Profesinės perspektyvosVienuolėmis tampama jaučiant pašaukimą tarnauti Dievui. Tai gali būti įvairius mokslus baigusios moterys, tačiau davusios skaistumo įžadus ir pasiryžusios laikytis atitinkamo vienuolyno regulos.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas išklausyti kitus, atidumas, gailestingumas, paprastumas, nuoširdumas, dosnumas, pamaldumas, skaistumas, turto bendrumas, gebėjimas pagelbėti žmonėms, svetingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojamas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų