Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kapelionas

Pavadinimas anglų kalba

Chaplain

Kodas

263603

Pogrupio pavadinimas

Religijų specialistai

Pogrupio kodas

2636

Pogrupio aprašymas

Religijų specialistai puoselėja religines tradicijas, praktiką ir tikėjimą. Jie iškilmingai pažymi arba veda religines apeigas ar įšventinimo ritualus, pataria dvasiniais ir doroviniais klausimais, atlieka kitas su religijos praktika susijusias funkcijas.

Atliekamos užduotys:

 • religinių tradicijų, praktikos ir tikėjimo skelbimas ir puoselėjimas;
 • religinių apeigų, ritualų ir ceremonijų vedimas;
 • įvairių administracinių ir visuomeninių pareigų atlikimas, įskaitant dalyvavimą religinių organizacijų komitetų darbe ir posėdžiuose;
 • dvasinis ir moralinis ugdymas, atsižvelgiant į išpažįstamą religiją;
 • religinių tiesų skleidimas savo šalyje arba užsienyje;
 • religinių pamokymų ir pamokslų rengimas;
 • mokymo kursų ir tikybos programų sudarymas ir vadovavimas jiems;
 • asmenų konsultavimas tarpasmeniniais, sveikatos, finansiniais ir religiniais klausimais;
 • tokių specialių renginių, kaip stovyklos, konferencijos, seminarai ir sielovados konferencijos, tvarkaraščių sudarymas ir dalyvavimas juose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti religijos mokslų bakalauro, magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):rūpintis uždaros bendruomenės ar tam tikros tikinčiųjų grupės, neturinčios klebono, dvasiniais poreikiais, sudaryti sąlygas nariams atrasti, išsaugoti ir ugdyti krikščionišką tikėjimą, humaniškumą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • bendruomenės narių krikščioniškas mokymas ir pagalba jiems aiškinantis šiuolaikinius religijos bei teisingumo klausimus, siekiant, kad Bažnyčia taptų erdve kiekvienam žmogui save realizuoti ir tobulėti;
 • socialinio bendradarbiavimo aplinkos bei bičiulystės dvasios kūrimas bendruomenėje;
 • bendradarbiavimas su kitomis religinėmis konfesijomis teisingumo ir taikos klausimais;
 • kompetentingas tikėjimo (doktrinos, moralės, papročių) liudijimas ir perteikimas vartotojiškos visuomenės terpėje efektyviai naudojantis Šv. Rašto, filosofijos, teologijos ir religijos mokslais.
Potencialūs darbdaviaiBendrojo lavinimo, aukštosios mokyklos, katalikų organizacijos, katalikiška televizija, vyskupų kurija, ligoninės, kalėjimai, kariniai daliniai, ugniagesių komandos, policija, tolimojo  plaukiojimo laivai,  emigrantų bendruomenės, draugijos ir kt.
Darbo priemonėsŠventasis raštas, liturginiai reikmenys (taurė, patena, komuninė ir kt.).
Profesinės perspektyvosKapelionas gali studijuoti kunigų seminarijoje religijos mokslų magistrantūros studijų programoje. Ji skirta asmenims (vyrams), turintiems religijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti Romos katalikų bažnyčios kunigais. Baigusiajam suteikiami religijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis ir kunigystės šventimai. Baigus religijos mokslų studijų programą mokymąsi galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kunigystės pašaukimo jautimas, sąžiningumas, dvasingumas, gebėjimas užjausti ir padėti, gebėjimas gyventi vienybėje su Jėzumi Kristumi ir Bažnyčia, gebėjimas siekti savo šventumo bei vesti ta linkme kitus žmones, gebėjimas skleisti pasaulyje tikėjimą, atsakingumas, kruopštumas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su savo kolegomis, tikinčiaisiais ir kitais žmonėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų