Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vyskupas

Pavadinimas anglų kalba

Bishop

Kodas

263602

Pogrupio pavadinimas

Religijų specialistai

Pogrupio kodas

2636

Pogrupio aprašymas

Religijų specialistai puoselėja religines tradicijas, praktiką ir tikėjimą. Jie iškilmingai pažymi arba veda religines apeigas ar įšventinimo ritualus, pataria dvasiniais ir doroviniais klausimais, atlieka kitas su religijos praktika susijusias funkcijas.

Atliekamos užduotys:

 • religinių tradicijų, praktikos ir tikėjimo skelbimas ir puoselėjimas;
 • religinių apeigų, ritualų ir ceremonijų vedimas;
 • įvairių administracinių ir visuomeninių pareigų atlikimas, įskaitant dalyvavimą religinių organizacijų komitetų darbe ir posėdžiuose;
 • dvasinis ir moralinis ugdymas, atsižvelgiant į išpažįstamą religiją;
 • religinių tiesų skleidimas savo šalyje arba užsienyje;
 • religinių pamokymų ir pamokslų rengimas;
 • mokymo kursų ir tikybos programų sudarymas ir vadovavimas jiems;
 • asmenų konsultavimas tarpasmeniniais, sveikatos, finansiniais ir religiniais klausimais;
 • tokių specialių renginių, kaip stovyklos, konferencijos, seminarai ir sielovados konferencijos, tvarkaraščių sudarymas ir dalyvavimas juose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti religijos mokslų bakalauro, magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):vadovauti ir administruoti vyskupijos reikalus rūpinantis žmonių tikėjimu, sielovada, skleisti krikščioniškas tikėjimo tiesas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • vyskupijos kurijos tarnautojų, atsižvelgiant į veiklos pobūdį ir darbo apimtį, skyrimas, atskirų vyskupijos veiklos institutų ir jų padalinių steigimas;
 • kunigų, diakonų įšventinimas;
 • sakramentų (Komunijos, Sutvirtinimo, Santuokos ir kt.) ir sakramentalijų (laiminimo ir šventinimo) teikimas;
 • katalikiškų apeigų atlikimas tradicinėse ir / ar išskirtinėse katalikų religinėse šventėse, pažymint šalies valstybines šventes;
 • bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas su kitomis vyskupijomis, religinėmis organizacijomis, bendruomenėmis;
 • dalyvavimas vyskupų konferencijos veikloje.
Potencialūs darbdaviaiArkivyskupija, vyskupija, vyskupijų kurijos.
Darbo priemonėsŠventasis raštas, maldaknygės, liturginiai reikmenys (taurė, patena, komuninė ir kt.), mitra, pastoralas, žiedas, kryžius (nešiojamas ant kaklo), violetinės spalvos drabužiai.
Profesinės perspektyvosVyskupai - tai dvasininkai, turintys aukščiausio laipsnio įšventinimus. Katalikų vyskupas skiriamas ne jaunesnis nei 35 m., o sulaukęs 75 m. – privalo rašyti prašymą Romos vyskupui popiežiui, prašydamas atleisti nuo užimamos tarnystės. Tačiau įvertinus sveikatą, veiklą gali būti suteiktas leidimas toliau vadovauti. Vyskupai turėtų baigti aukštojo mokslo religijos studijas, dažnai mokosi užsienio šalių universitetuose, pasiekti ne žemesnį kaip teologijos licenciato laipsnį.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pamaldumas, išmintingumas, sąžiningumas, dvasingumas, gebėjimas užjausti ir padėti, gebėjimas gyventi vienybėje su Jėzumi Kristumi ir Bažnyčia, gebėjimas siekti savo šventumo bei vesti ta linkme kitus žmones, gebėjimas skleisti pasaulyje tikėjimą, atsakingumas, kruopštumas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su savo kolegomis, tikinčiaisiais ir kitais žmonėmis. 
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų