Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Socialinio darbo vadybininkas

Pavadinimas anglų kalba

Social Work Manager

Kodas

263515

Pogrupio pavadinimas

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai

Pogrupio kodas

2635

Pogrupio aprašymas

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai konsultuoja su socialiniais ir asmeniniais sunkumais susidūrusius asmenis, šeimas, grupes, bendruomenes ir organizacijas, padeda jiems orientuotis. Jie padeda lavinti įgūdžius ir naudoti išteklius, paramos paslaugas, prireikus susidoroti su nedarbo, skurdo, negalios, priklausomybės, kriminalinėmis, nusikalstamo elgesio, vedybinėmis ir kitomis problemomis. Atliekamos užduotys:

 • pokalbiai su atskirais klientais, šeimomis ar grupėmis, siekiant įvertinti jų situaciją ir problemas, nustatyti reikiamų paslaugų tipus;
 • kliento padėties analizavimas ir alternatyvių problemų sprendimo būdų pateikimas;
 • atvejų duomenų ar ataskaitų pateikimas teismams ar atliekant procesinius veiksmus;
 • konsultavimo, gydymo ir tarpininkavimo paslaugų teikimas, taip pat grupinių seansų rengimas, siekiant padėti klientams lavinti įgūdžius ir ugdyti įžvalgas, kurių reikia jų socialinėms ir asmeninėms problemoms tvarkyti ir spręsti;
 • pagalbos klientams programų planavimas ir įgyvendinimas, įskaitant poveikį krizės atveju ir nukreipimą į finansinę, teisinę pagalbą teikiančias, būstu aprūpinančias, gydymo ir kitas paslaugas teikiančias įstaigas;
 • smurto ar nepriežiūros atvejų tyrimas ir veiksmai, skirti vaikams ir kitiems rizikos grupei priklausantiems asmenims apsaugoti;
 • darbas su nusikaltimus padariusiais asmenimis laisvės atėmimo vietose ir išėjus į laisvę, siekiant padėti integruotis į bendruomenę ir keisti požiūrį bei elgesį, kad jie pakartotinai nenusikalstų;
 • kalėjimų vadovų, lygtinio nuteisimo ir lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos priežiūros tarnybų, padedančių nustatyti, ar nusikaltimą padariusiam asmeniui turėtų būti atimta laisvė, ar jis turėtų būti paleistas iš kalėjimo arba jam turėtų būti taikomos alternatyvios koreguojamosios priemonės ir kokiomis sąlygomis tai turėtų būti daroma, konsultavimas;
 • klientų grupių bendruomenėje gynėjo funkcijos atlikimas ir juos veikiančių problemų sprendimas;
 • prevencinių ir poveikio programų rengimas, siekiant tenkinti bendruomenės poreikius;
 • ryšių su kitomis socialinėmis, švietimo įstaigomis ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais palaikymas, siekiant suteikti informaciją ir gauti bendrą klientų padėties ir pažangos įvertinimą.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti socialinio darbuotojo kvalifikaciją kolegijose ar universitetuose, vykdančiuose studijas pagal socialinio darbo studijų programą.

Socialinio darbuotojo profesija yra reglamentuojama (direktyva 2005/36/EB); socialinis darbuotojas turi turėti ar siekti įgyti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą. Socialinio darbo ar jam prilyginto išsilavinimo sąrašą nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras.

Žin., 2006, Nr. 43-1569„Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo", pakeitimai (žin., 2006, Nr. 91-3586, žin., 2006, Nr. 79-3123, žin., 2006, Nr. 86-3375, žin., 2007, Nr. 53-2065,žin., 2008, Nr. 55-2104,žin., 2008, Nr. 134-5219)

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):analizuoti ir telkti žmonių grupes, kolektyvus, komandas ir bendruomenes, atliepiančias skirtingų klientų ir jų grupių poreikius, vertinti ir stiprinti socialinius ryšius.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • praktinių socialinio darbo projektų rengimas bei įgyvendinimas siekiant bendruomenės vystymosi; socialinių paslaugų kokybės ir socialinio darbo veiksmingumo vertinimas;
 • bendradarbiavimas ir tarpininkavimas tarp socialiai pažeidžiamų asmenų ar jų grupių ir kitų institucijų vadovaujantis socialinio teisingumo principais, žmogaus teisėmis, socialinio darbo vertybėmis ir etika;
 • ataskaitų, kitų reikalingų duomenų teikimas aukštesnėms institucijoms, reguliuojančioms socialinės rūpybos veiklas ir procesus;
 • kliento (asmens, grupės, bendruomenės) poreikių ir stiprybių įvertinimas, socialinės pagalbos proceso ir jo rezultatų planavimas, vykdymas ir vertinimas taikant įvairius socialinio darbo metodus, kuriant abipusio pasitikėjimo su klientu santykius.
Potencialūs darbdaviaiSocialinės apsaugos, švietimo institucijos: socialinės rūpybos skyriai, vaikų, žmonių su negalia, pagyvenusių žmonių dienos centrai, bendruomenės centrai, įvairios nevyriausybinės organizacijos.
Darbo priemonėsKompiuteris, modernios komunikacijos priemonės, interneto prieiga, socialinę apsaugą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.
Profesinės perspektyvosSiekiant būti socialinio darbo vadybininku galima studijuoti socialinį darbą koleginėse ar universitetinėse studijų programose. Studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas efektyviai ir tolerantiškai bendrauti bei bendradarbiauti, energingumas, atsakingumas, savarankiškumas organizuojant savo darbą, lankstumas, gebėjimas spręsti problemas, konfliktus, užsienio kalbos mokėjimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginis ar universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų