Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Socialinis reabilitologas

Pavadinimas anglų kalba

Social rehabilitologist

Kodas

263509

Pogrupio pavadinimas

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai

Pogrupio kodas

2635

Pogrupio aprašymas

​Socialiniai darbuotojai ir konsultantai konsultuoja su socialiniais ir asmeniniais sunkumais susidūrusius asmenis, šeimas, grupes, bendruomenes ir organizacijas, padeda jiems orientuotis. Jie padeda lavinti įgūdžius ir naudoti išteklius, paramos paslaugas, prireikus susidoroti su nedarbo, skurdo, negalios, priklausomybės, kriminalinėmis, nusikalstamo elgesio, vedybinėmis ir kitomis problemomis. Atliekamos užduotys:

 • pokalbiai su atskirais klientais, šeimomis ar grupėmis, siekiant įvertinti jų situaciją ir problemas, nustatyti reikiamų paslaugų tipus;
 • kliento padėties analizavimas ir alternatyvių problemų sprendimo būdų pateikimas;
 • atvejų duomenų ar ataskaitų pateikimas teismams ar atliekant procesinius veiksmus;
 • konsultavimo, gydymo ir tarpininkavimo paslaugų teikimas, taip pat grupinių seansų rengimas, siekiant padėti klientams lavinti įgūdžius ir ugdyti įžvalgas, kurių reikia jų socialinėms ir asmeninėms problemoms tvarkyti ir spręsti;
 • pagalbos klientams programų planavimas ir įgyvendinimas, įskaitant poveikį krizės atveju ir nukreipimą į finansinę, teisinę pagalbą teikiančias, būstu aprūpinančias, gydymo ir kitas paslaugas teikiančias įstaigas;
 • smurto ar nepriežiūros atvejų tyrimas ir veiksmai, skirti vaikams ir kitiems rizikos grupei priklausantiems asmenims apsaugoti;
 • darbas su nusikaltimus padariusiais asmenimis laisvės atėmimo vietose ir išėjus į laisvę, siekiant padėti integruotis į bendruomenę ir keisti požiūrį bei elgesį, kad jie pakartotinai nenusikalstų;
 • kalėjimų vadovų, lygtinio nuteisimo ir lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos priežiūros tarnybų, padedančių nustatyti, ar nusikaltimą padariusiam asmeniui turėtų būti atimta laisvė, ar jis turėtų būti paleistas iš kalėjimo arba jam turėtų būti taikomos alternatyvios koreguojamosios priemonės ir kokiomis sąlygomis tai turėtų būti daroma, konsultavimas;
 • klientų grupių bendruomenėje gynėjo funkcijos atlikimas ir juos veikiančių problemų sprendimas;
 • prevencinių ir poveikio programų rengimas, siekiant tenkinti bendruomenės poreikius;
 • ryšių su kitomis socialinėmis, švietimo įstaigomis ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais palaikymas, siekiant suteikti informaciją ir gauti bendrą klientų padėties ir pažangos įvertinimą.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-25

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti socialinio darbuotojo kvalifikaciją kolegijose ar universitetuose, vykdančiuose studijas pagal socialinio darbo studijų programą.

Socialinio darbuotojo profesija yra reglamentuojama (direktyva 2005/36/EB); socialinis darbuotojas turi turėti ar siekti įgyti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą. Socialinio darbo ar jam prilyginto išsilavinimo sąrašą nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras.

Žin., 2006, Nr. 43-1569„Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo", pakeitimai (žin., 2006, Nr. 91-3586, žin., 2006, Nr. 79-3123, žin., 2006, Nr. 86-3375, žin., 2007, Nr. 53-2065,žin., 2008, Nr. 55-2104,žin., 2008, Nr. 134-5219)

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):sustiprinti arba atkurti asmens ar asmenų grupių socialinį funkcionavimą akcentuojant socialinius santykius, santykius tarp žmogaus ir jo aplinkos.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • socialinės reabilitacijos programų, įskaitant poveikį krizės atveju, planavimas ir įgyvendinimas, kasdieninio gyvenimo veiksmų atkūrimas;
 • konsultavimas ir nukreipimas dėl finansinės, teisinės, gydymo paslaugų pagalbos, aprūpinimo būstu ar kitų pagalbos priemonių ir formų;
 • etiškų, teisėtų ir partneriškų santykių plėtojimas teikiant socialinę reabilitacinę pagalbą įvairaus amžiaus žmonėms;
 • darbo rezultatų įvertinimas teikiant ataskaitas aukštesnėms institucijoms, tolimesnės veiklos numatymas perimant pažangią Lietuvos ir kitų šalių socialinės reabilitacijos darbo patirtį;
 • bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais socialinės reabilitacijos klausimais.
Potencialūs darbdaviaiSocialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijos: socialinės rūpybos skyriai, dienos centrai, įvairios nevyriausybinės organizacijos.
Darbo priemonėsKompiuteris, interneto prieiga, socialinę apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.
Profesinės perspektyvosSocialiniai reabilitologai padeda pagalbos socialiai pažeistiems žmonėms sustiprinti arba atkurti socialinius santykius bendruomenėje, prisitaikyti prie pakitusių gyvenimo sąlygų ir pan. Galima studijuoti socialinį darbą koleginėse ar universitetinėse studijų programose. Studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas efektyviai ir tolerantiškai bendrauti bei bendradarbiauti, atsakingumas, savarankiškumas organizuojant savo darbą, lankstumas, gebėjimas spręsti problemas, konfliktus, empatiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginis ar universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų