Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vaikų globos namų ar pensionato auklėtojas

Pavadinimas anglų kalba

Children's boarding house (nursing home) educator

Kodas

263503

Pogrupio pavadinimas

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai

Pogrupio kodas

2635

Pogrupio aprašymas

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai konsultuoja su socialiniais ir asmeniniais sunkumais susidūrusius asmenis, šeimas, grupes, bendruomenes ir organizacijas, padeda jiems orientuotis. Jie padeda lavinti įgūdžius ir naudoti išteklius, paramos paslaugas, prireikus susidoroti su nedarbo, skurdo, negalios, priklausomybės, kriminalinėmis, nusikalstamo elgesio, vedybinėmis ir kitomis problemomis. Atliekamos užduotys:

 • pokalbiai su atskirais klientais, šeimomis ar grupėmis, siekiant įvertinti jų situaciją ir problemas, nustatyti reikiamų paslaugų tipus;
 • kliento padėties analizavimas ir alternatyvių problemų sprendimo būdų pateikimas;
 • atvejų duomenų ar ataskaitų pateikimas teismams ar atliekant procesinius veiksmus;
 • konsultavimo, gydymo ir tarpininkavimo paslaugų teikimas, taip pat grupinių seansų rengimas, siekiant padėti klientams lavinti įgūdžius ir ugdyti įžvalgas, kurių reikia jų socialinėms ir asmeninėms problemoms tvarkyti ir spręsti;
 • pagalbos klientams programų planavimas ir įgyvendinimas, įskaitant poveikį krizės atveju ir nukreipimą į finansinę, teisinę pagalbą teikiančias, būstu aprūpinančias, gydymo ir kitas paslaugas teikiančias įstaigas;
 • smurto ar nepriežiūros atvejų tyrimas ir veiksmai, skirti vaikams ir kitiems rizikos grupei priklausantiems asmenims apsaugoti;
 • darbas su nusikaltimus padariusiais asmenimis laisvės atėmimo vietose ir išėjus į laisvę, siekiant padėti integruotis į bendruomenę ir keisti požiūrį bei elgesį, kad jie pakartotinai nenusikalstų;
 • kalėjimų vadovų, lygtinio nuteisimo ir lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos priežiūros tarnybų, padedančių nustatyti, ar nusikaltimą padariusiam asmeniui turėtų būti atimta laisvė, ar jis turėtų būti paleistas iš kalėjimo arba jam turėtų būti taikomos alternatyvios koreguojamosios priemonės ir kokiomis sąlygomis tai turėtų būti daroma, konsultavimas;
 • klientų grupių bendruomenėje gynėjo funkcijos atlikimas ir juos veikiančių problemų sprendimas;
 • prevencinių ir poveikio programų rengimas, siekiant tenkinti bendruomenės poreikius;
 • ryšių su kitomis socialinėmis, švietimo įstaigomis ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais palaikymas, siekiant suteikti informaciją ir gauti bendrą klientų padėties ir pažangos įvertinimą.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-26

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti socialinio pedagogo kvalifikaciją studijuojant socialinių mokslų srities (socialinio pedagogo) studijų programose (universitetinės studijos)

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):siekti užtikrinti vaikų gerovę, saugumą, teises, pozityvią integraciją ir socializaciją visuomenėje, skatinant asmenybės raišką ir pilietinę brandą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • vaiko turimų gebėjimų nuolatinis vystymas, lavinimas, mokymas socialiai prisitaikyti atliekant ugdomąsias, prevencines, tiriamąsias, šviečiamąsias veiklas;
 • sutrikusio intelekto ar kitokių negalių turinčių vaikų slaugymas, ugdymas atsižvelgiant į jų galimybes, siekiant, kad vaikai gebėtų kuo geriau prisitaikyti prie aplinkos ir apsitarnauti, bei konstruktyviai taikant tarpdisciplinines edukologijos (pedagogikos), psichologijos, sociologijos, vadybos, ekonomikos, teisės ir kt. mokslų žinias;
 • glaudus bendradarbiavimas su įvairiais vaiko teisių apsaugos, psichologijos ar kt. specialistais;
 • vaikų pensiono, globos namų gyventojų kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas, darbinės veiklos, laisvalaikio organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiVaikų dienos centrai, vaikų pensionai, globos įstaigos.
Darbo priemonėsProteziniai, ortopediniai gaminiai, techninės pagalbos priemonės, vaikų ugdymui reikalingos priemonės (knygos, kompiuteriai, vaizdinės priemonės ir kt.).
Profesinės perspektyvosVaikų globos namų ar pensionato auklėtojas dirba su įvairaus amžiaus vaikais - juos auklėja, lavina, pratina prie kasdienių veiklų, užtikrina jų teises ir pan. Turintis socialinio pedagogo kvalifikaciją, asmuo gali tęsti studijas socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas efektyviai ir tolerantiškai bendrauti bei bendradarbiauti, atsakingumas, savarankiškumas organizuojant savo darbą, lankstumas, gebėjimas spręsti problemas, konfliktus, empatiškumas, nuolatinis profesinis tobulėjimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinis) išsilavinimas socialinių mokslų srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų