Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokyklos psichologas

Pavadinimas anglų kalba

School psychologist

Kodas

263403

Pogrupio pavadinimas

Psichologai

Pogrupio kodas

2634

Pogrupio aprašymas

Psichologai dirba mokslo tiriamąjį darbą ir tyrinėja žmonių – individų ar grupių – psichologinius procesus, elgesį ir taiko šias žinias asmenybės raidai ir prisitaikymui prie socialinių, mokymosi ir profesinių sąlygų skatinti.

Atliekamos užduotys:

 • testų, kuriais siekiama nustatyti tokias psichines, fizines ir kitas charakteristikas, kaip intelektas, gebėjimai, polinkiai, gabumai, potencialas ir pan., planavimas ir atlikimas, jų rezultatų aiškinimas,  vertinimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • paveldimumo, socialinių, profesinių ir kitų veiksnių poveikio asmenybės mąstymui ir elgesiui analizavimas;
 • konsultacijos ir terapiniai pokalbiai su individais ir grupėmis, taip pat tolesnis jų stebėjimas;
 • būtinų ryšių palaikymas, pavyzdžiui, su šeimos nariais, mokymo įstaigomis ar darbdaviais, galimų problemų sprendimo variantų siūlymas;
 • psichologinių veiksnių tyrimai diagnozuojant, gydant ir užkertant kelią psichiniams susirgimams, emociniams ir asmenybės sutrikimams ir jų aptarimas su atitinkamais specialistais;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • pasiekimų, diagnostinių ir prognostinių testų, skirtų mokytojams planuoti mokymo metodus ir turinį, sudarymas;
 • apklausų ir mokslinių tyrimų darbinės atsakomybės, darbo grupių, dvasinės būklės, motyvacijos, priežiūros ir vadybos klausimais atlikimas;
 • teorijų, modelių ir metodų žmogaus elgesiui aiškinti ir aprašyti kūrimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-20

Reikalinga kvalifikacija

LR reglamentuojama profesija (direktyva 2005/36/EB). Psichologu mokykloje gali dirbti: asmuo, įgijęs aukštąjį išsilavinimą, turintis psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį kaip psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) (Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. ISAK-1522 (Žin., 2005-07-30, Nr. 92-3450)). Šios studijos skirtos asmenims, įgijusiems ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažįstamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

teikti psichologinę pagalbą ir spręsti ugdymo proceso metu iškylančias psichologines problemas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • psichologinės pagalbos mokiniui įstaigoje teikimas ir mokinio psichologinių problemų sprendimas;
 • bendradarbiavimas su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais su vaiko ugdymu susijusiais specialistais;
 • prevencinių priemonių įgyvendinimas mokinių psichologinio atsparumo ir psichikos sveikatos stiprinimui bei saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimo skatinimui;
 • empirinių psichologinių tyrimų atlikimas ir įvairių intervencijos metodų taikymas;
 • profesinės patirties skleidimas psichologams regiono, šalies ir tarptautiniu mastu;
 • mokyklinės psichologijos žinių perteikimas įvairaus amžiaus žmonėms.
Potencialūs darbdaviaiMokyklos, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, bendrojo ugdymo mokyklos, meninio ir sportinio ugdymo mokyklos, profesinės mokyklos, pedagoginės psichologinės tarnybos, vaiko raidos, specialaus ugdymo, reabilitacijos centrai, socialinės rūpybos įstaigos.
Darbo priemonėsFiksavimo priemonės, informacinės komunikacinės technologijos, įvairių tipų testų ir klausimynų rinkiniai, speciali dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosĮvykdę kvalifikacinius reikalavimus, atsižvelgiant į darbo stažą ir praktinės veiklos patirtį, mokyklos psichologai gali įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją: ketvirtąją (žemiausia), trečiąją, antrąją ir pirmąją. Psichologijos magistrai gali tęsti studijas doktorantūros studijų programose. Įgiję daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, priklausomai nuo organizacinių gebėjimų ir asmeninių savybių, gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kompleksinis, analitinis ir loginis mąstymas, atsakingumas, gebėjimas išlaikyti emocinę pusiausvyrą, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, noras padėti žmonėms, lankstumas, atsparumas stresui, greita orientacija, empatija, domėjimasis mokyklinės psichologijos mokslo ir praktikos naujovėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų