Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Tarptautinės prekybos ekonomistas

Pavadinimas anglų kalba

International trade economist

Kodas

263106

Pogrupio pavadinimas

Ekonomistai

Pogrupio kodas

2631

Pogrupio aprašymas

​Ekonomistai dirba mokslo tiriamąjį darbą, stebi duomenis, analizuoja informaciją, rengia ataskaitas, ekonominių ir verslo problemų sprendimo planus, taip pat kuria modelius ekonominei veiklai ir struktūrai analizuoti, aiškinti ir prognozuoti. Jie konsultuoja verslo įmones, suinteresuotų asmenų grupes ir valstybines įstaigas dabarties ar planuojamų ekonominių, politinių ir socialinių problemų sprendimų formulavimo ar įgyvendinimo klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • ekonominės aplinkos pokyčių prognozavimas trumpalaikio biudžeto sudarymo, ilgalaikio planavimo ir investicijų vertinimo tikslais;
 • rekomendacijų, politikos krypčių ir ekonominių, verslo strategijų ir investicijų planų rengimas, taip pat projektų įgyvendinamumo tyrimų atlikimas;
 • ekonominių duomenų stebėsena, siekiant įvertinti pinigų ir mokesčių politikos veiksmingumą ir šiuo klausimu konsultuoti;
 • konkrečių gaminių gamybos ar paslaugų suteikimo ir vartojimo prognozavimas pagal praeities gamybos, paslaugų suteikimo ir suvartojimo duomenis, taip pat pagal bendras ekonomines ir pramonei būdingas sąlygas;
 • pajamų ir išlaidų, palūkanų normų ir valiutos kursų prognozių rengimas;
 • veiksnių, lemiančių darbo jėgos aktyvumą, užimtumą, atlyginimus, nedarbą ir kitas pasekmes darbo rinkoje, analizė;
 • matematinių formulių ir statistinių metodų taikymas, taip pat ekonomikos teorijų tikrinimas ir ekonominių problemų sprendimas;
 • ekonominių duomenų rinkimas, analizavimas ir aiškinimas, remiantis ekonomikos teorijomis ir naudojant įvairius statistinius ir kitus metodus;
 • politinių sprendimų, susijusių su valstybės ekonomika ir finansais, padarinių vertinimas, taip pat konsultavimas ekonominės politikos ir veiksmų, atsižvelgiant į praeities, dabarties ir numatomus ekonomikos veiksnius ir polinkius, pasirinkimo klausimais;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • problemų, susijusių su atskirų įmonių ekonomine veikla, nagrinėjimas;
 • vietos, regiono ar šalies rinkos sąlygų tyrimas, siekiant nustatyti prekių ir paslaugų pardavimo ir kainų lygius, įvertinti rinkos potencialą ir ateities polinkius, rengti verslo strategiją.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti ekonomisto kvalifikaciją baigus koleginių studijų programą, taip pat ekonomikos bakalauro, magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

analizuoti, vertinti, planuoti ir prognozuoti įmonės veiklą tarptautinėse rinkose.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • pardavimų atskirose rinkose analizė ir vertinimas;
 • ūkio subjekto ūkinės ir finansinės veiklos, susijusios su tarptautine prekyba, organizavimas;
 • ekonominės informacijos apie eksporto rinkas ir jų potencialą surinkimas, valdymas ir saugojimas;
 • įmonės pardavimų rodiklių analizavimas ir vertinimas;
 • tarptautinės ekonominės aplinkos vertinimas ir prognozavimas;
 • įmonės eksporto planų rengimas ir parengtų planų ekonominis pagrindimas;
 • pardavimų ir kitų su jais susijusių ataskaitų rengimas.
Potencialūs darbdaviaiPrivačios ar valstybinės įmonės bei jų padaliniai, finansų institucijos, investicijų valdymo įmonės, veikiančios tarptautiniu mastu. Gali dirbti individualiai – teikti verslo konsultavimo paslaugas, rengti verslo planus.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, duomenų apdorojimo ir biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), Lietuvos Respublikos ir kitų šalių, į kurių rinkas orientuota įmonės veikla, įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys atitinkamą ūkio subjekto veiklos sritį, susijusią su veiklos planavimu, apskaita, analize, finansinės, investicinės veiklos vertinimu, statistikos duomenų bazės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti tarptautinės prekybos ekonomistu. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, po papildomų studijų – studijuoti magistrantūroje, vėliau – tęsti studijas doktorantūros programoje, dirbti mokslinį darbą. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, konferencijose, mokymuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, loginis mąstymas, atsakingumas, kūrybingumas, komunikabilumas, verslumas, matematinis raštingumas, kompiuterinis raštingumas, gebėjimas priimti sprendimus,  bent vienos užsienio kalbos mokėjimas, gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškumas, iniciatyvumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų