Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {bibliotekininkystė ir panašios sritys}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (librarianship and similar field)

Kodas

262206

Pogrupio pavadinimas

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai

Pogrupio kodas

2622

Pogrupio aprašymas

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai renka, atrenka, tobulina, tvarko ir prižiūri bibliotekų kolekcijas ir kitas informacijos saugyklas, organizuoja ir kontroliuoja kitas bibliotekų paslaugas ir teikia informaciją skaitytojams. Atliekamos užduotys:

 • susistemintų knygų, periodinių ir kitų spausdintų leidinių arba garsinių ir vaizdinių, taip pat skaitmeninių kolekcijų rengimas, pildymas ir priežiūra;
 • knygų ir kitų spausdintų arba garsinių ir vaizdinių, taip pat skaitmeninių dokumentų įsigijimo pasirinkimas ir rekomendacijos;
 • bibliotekos dokumentų tvarkymas, klasifikavimas ir katalogų rengimas;
 • bibliotekos knygų skolinimo ir tarpbibliotekinių mainų paslaugų, informacijos tinklų valdymas;
 • medžiagos paieška ir informacijos, gaunamos iš pačios kolekcijos arba remiantis bibliotekų ar informacijos tinklų sistemomis, teikimas verslo ar kitiems užsakovams;
 • bibliotekų ir informacijos paslaugų tyrimas, analizė ar keitimas, atsižvelgiant į kintančius skaitytojų poreikius;
 • informacijos saugojimo, tvarkymo, klasifikavimo ir paieškos sistemų ir koncepcinių modelių kūrimas ir įgyvendinimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • fizinė, elektroninė ir interaktyvioji informacijos paieška, tarpbibliotekiniai mainai ir kitos funkcijos, kad skaitytojai galėtų naudotis bibliotekų dokumentais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, tačiau mokslo ir studijų institucijų dokumentuose gali būti apibrėžiama kiekvienai pareigybei skirtingai

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams bibliotekininkystės ir panašiose srityse.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • informacijos valdymo bibliotekose, muziejuose bei archyvuose, šalies arba krašto dokumentinio paveldo, skaitmeninimo, asmenų archyvų, istorinės bibliotekininkystės raidos, informacijos paslaugų kokybės ir kitų temų analizavimas, tyrinėjimas;
 • mokslinių straipsnių, mokslinių tyrimų rezultatų sklaida šalies ar tarptautiniuose leidiniuose ir / ar mokslinėse konferencijose;
 • dalyvavimas mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose;
 • aukštųjų mokyklų studentų studijoms skirtų leidinių rengimas, recenzavimas;
 • bibliotekininkystės srities monografijų rengimas ir išleidimas;
 • savarankiškas bibliotekininkystės ir panašių sričių fundamentinių ir / arba taikomųjų mokslinių tyrimų planavimas ir vykdymas;
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų koordinavimas;
 • dalyvavimas bibliotekų, informacijos ir dokumentacijos  ar pan. ekspertinėje veikloje vertinant leidinius, studijų programas, konsultuojant ir pan.;
 • bibliotekininkystės mokslo populiarinimo veikla ir naujausia veikla ir naujausių žinių skleidimas;
 • dalyvavimas rengiant šalies ar tarptautinius projektus ir jų vykdymas.
Potencialūs darbdaviaiAkademinės, specialiosios ir pan. bibliotekos, informacijos tarnybos, centrai, kultūros, informacijos valdymo institucijos, aukštųjų mokyklų moksliniai centrai.
Darbo priemonėsMokslinės literatūros šaltiniai ir bazės, modernios kompiuterinės ir komunikacinės technologijos bei programos, interneto prieiga.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti mokslininku stažuotoju, įgijus patirties, kompetencijų ir laimėjus konkursą gali eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):užsienio kalbų mokėjimas, kūrybingumas, atsakingumas, gebėjimas analizuoti ir kritiškai mąstyti, gebėjimas savarankiškai planuoti, sklandus ir argumentuotas minčių dėstymas žodžiu ir raštu.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų