Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {archyvų tvarkymas, muziejininkystė}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (archives management, museology)

Kodas

262104

Pogrupio pavadinimas

Archyvų ir muziejų specialistai

Pogrupio kodas

2621

Pogrupio aprašymas

Archyvų ir muziejų specialistai renka ir vertina archyvinius ir kitus istorinę, kultūrinę, administracinę ir meninę vertę turinčius žmogaus sukurtus objektus ir dokumentus, taip pat meno bei kitus objektus, užtikrina jų saugumą ir išsilaikymą. Jie planuoja, kuria ir diegia sistemas fondams ir istoriškai vertingiems dokumentams išsaugoti. Atliekamos užduotys:

 • dokumentų vertinimas ir išsaugojimas administraciniais, istoriniais, teisiniais, įrodymų ir kitais tikslais;
 • rodyklių, bibliografijų, mikrofilmų kopijų ir kitų informacinių priemonių apie surinktą medžiagą rengimas ir vadovavimas jam, kad lankytojai galėtų jais pasinaudoti;
 • kultūrinę ir istorinę vertę turinčių medžiagų ir objektų kilmės, paskirstymo ir panaudojimo tyrinėjimas;
 • meninę, kultūrinę, mokslinę ar istorinę reikšmę turinčių objektų kolekcijų sudarymas, pildymas ir priežiūra;
 • muziejų ir meno galerijų kolekcijų klasifikavimas ir katalogų sudarymas ar vadovavimas tokiam darbui, parodų organizavimas;
 • tokių istoriškai svarbių ir vertingų dokumentų, kaip valstybiniai ir asmeniniai dokumentai, nuotraukos, žemėlapiai, rankraščiai, garso ir vaizdo įrašai, tyrimas, vertinimas, taip pat tobulinimas, organizavimas ir išsaugojimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • kompiuterizuoto archyvų ir elektroninių fondų valdymo planavimas ir įgyvendinimas;
 • parodų muziejuose ir meno galerijose organizavimas, eksponatų viešinimas ir specialus demonstravimas plačiajai visuomenei, specialistams ar švietimo tikslais;
 • archyvinės medžiagos vertinimas ir įsigijimas, siekiant gausinti ir plėsti archyvo kolekciją mokslinių tyrimų tikslais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-18

Reikalinga kvalifikacija

​Nereglamentuojama, tačiau mokslo ir studijų institucijų dokumentuose gali būti apibrėžiama kiekvienai pareigybei skirtingai.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

plėtoti pažinimą, vadovauti bei atlikti mokslinius tyrimus ir vykdyti eksperimentinę veiklą archyvų ar muziejininkystės srityje
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • fundamentinių ir taikomųjų tyrimų su kultūrinę ir istorinę vertę turinčiomis medžiagomis (literatūros ir meno, kūrybos ir bibliografinių dokumentų ir pan.) vykdymas pasinaudojant moderniomis informacinėmis technologijomis;
 • rankraštinio ir spausdinto paveldo, kitų mokslinių duomenų kultūros, meno vertybių ar pan. tematika sisteminimas ir analizavimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas, atliktų tyrimų rezultatų publikavimas, sklaida;
 • mokslinių monografijų rengimas ir išleidimas;
 • veiklų archyvuose, muziejuose planavimas, organizavimas, vykdymas ir vertinimas;
 • paveldo projektų organizavimas, vykdymas ir rezultatų sklaida;
 • modernių mokslo produktų kūrimas, jų taikymas praktinėje veikloje.
Potencialūs darbdaviaiValstybiniai archyvai, muziejai, paveldosaugos institucijos, mokslo ir studijų institucijos ir centrai.
Darbo priemonėsModernios informacijos ir komunikacijos technologijos, meno kūriniai, rankraščiai, dokumentai ir kt.
Profesinės perspektyvos

Gali pradėti dirbti mokslininku stažuotoju, įgijus patirties, kompetencijų ir laimėjus konkursą gali eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas.

Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.

Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, taktiškumas, kantrumas, nuoseklumas, iniciatyvumas, kūrybingumas,  objektyvumas, atsakingumas, gebėjimas argumentuotai spręsti problemas, gebėjimas sąžiningai konkuruoti ir laikytis tyrėjo etikos principų, gebėjimas komunikuoti su profesine aplinka ir visuomene, savarankiškumas, gebėjimas sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja kalba, užsienio kalbų mokėjimas, meninis, kultūrinis, istorinis išprusimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų