Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Rinkotyros specialistas [vadybininkas]

Pavadinimas anglų kalba

Marketing research specialist (manager)

Kodas

243108

Pogrupio pavadinimas

Reklamos ir rinkodaros specialistai

Pogrupio kodas

2431

Pogrupio aprašymas

Reklamos ir rinkodaros specialistai rengia ir koordinuoja reklamos strategiją ir kampanijas, nustato naujoms prekėms ir paslaugoms tinkamą rinką, nustato ir plėtoja naujų ir esamų prekių bei paslaugų rinkos galimybes.
Atliekamos užduotys:

 • reklamos politikos krypčių ir kampanijų, padedančių siekti pardavimo tikslų, planavimas, rengimas ir organizavimas;

 • vadovų ir klientų konsultavimas strategijų ir kampanijų, skirtų tikslinėms rinkoms pasiekti, vartotojų informuotumui didinti ir prekių ir paslaugų ypatybėms veiksmingai reklamuoti;

 • reklaminių tekstų ir tekstų žiniasklaidos priemonėms rašymas, reklamos televizijoje ir filmų kūrimo, reklamos skelbimo žiniasklaidos priemonėse organizavimas;

 • duomenų apie vartotojų būdą ir dalykus, kuriems jie teikia pirmenybę, rinkimas ir analizė;

 • esamų ir būsimų vartotojų polinkių aiškinimasis ir prognozavimas;

 • galimos naujų prekių ir paslaugų paklausos ir rinkos ypatybių tyrimas;

 • verslo augimo ir plėtros skatinimas nustatant ir įgyvendinant rinkodaros tikslus, politikos kryptis ir programas;

 • rinkos tyrimų užsakymas ir atlikimas, siekiant nustatyti naujų ir esamų prekių ir paslaugų rinkos galimybes;

 • konsultavimas visų tokių rinkodaros elementų, kaip gaminių asortimento, reklamos ir pardavimo skatinimo, pardavimo ir platinimo kanalų, klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti rinkodaros profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigus kolegines studijų programas, rinkodaros bakalauro, ekonomikos magistro, rinkodaros magistro, tarptautinės rinkodaros magistro kvalifikacinius laipsnius, baigus universitetines studijų programas.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):tirti prekių ir paslaugų rinkas, siekiant nustatyti naujų ir esamų prekių ir paslaugų rinkos galimybes.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • verslo aplinkos ir įmonės galimybių vertinimas;
 • rinkodaros (vartotojų poreikių išsiaiškinimo ir galimybių juos patenkinti parinkimo) tyrimų užsakymas arba atlikimas, jų duomenų aiškinimas bei taikymas praktinėje veikloje;
 • informacijos apie rinkos sąlygas, konkurencingumą, galimybes kaupimas, grupavimas ir apibendrinimas, ataskaitų rengimas;
 • rinkos įžvalgų rengimas, įmonės konsultavimas vartotojų elgsenos, rinkos potencialo ir konkurencingumo klausimais;
 • bendravimas su rinkos tyrimo įmonėmis, užduočių joms formulavimas, jų veiklos kontrolė;
 • naujų produktų įvedimo į rinką galimybių vertinimas.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios gamybos ar prekybos įmonės, rinkos tyrimus atliekančios įmonės, konsultacinės įmonės, verslo įmonių asociacijos. Gali dirbti individualiai – teikti konsultacines paslaugas.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, kanceliarijos priemonės, rinkos tyrimų duomenų bazė, statistikos departamento duomenų bazė.
Profesinės perspektyvosGali dirbti rinkotyros specialistu (vadybininku). Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų asmuo gali tapti skyriaus vadovu. Baigus marketingo vadybos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, konferencijose, mokymuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, kompiuterinis raštingumas, savikontrolė ir siekis tobulėti, atsakingumas, savarankiškumas, lankstumas, mandagumas, sąžiningumas, kruopštumas, gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių, domėjimasis vartotojų elsena, įžvalgumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo diplomas ar pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų