Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Auklėtojas

Pavadinimas anglų kalba

Educator

Kodas

235902

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti mokymo specialistai

Pogrupio kodas

2359

Pogrupio aprašymas

Šis pogrupis apima mokymo specialistus nepriskirtus 23 pagrindiniam pogrupiui „Mokymo specialistai". Pavyzdžiui, šiam pogrupiui skiriami asmenys, privačiai mokantys kitų mokomųjų dalykų, išskyrus užsienio kalbas ir menus, ir asmenys, konsultuojantys mokinius ugdymo klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • mokinių gebėjimų lygmens vertinimas ir poreikių nustatymas;

 • mokymo programų, pamokų ir grupinių bei individualių seminarų planavimas, rengimas ir vedimas;

 • mokomojo dalyko teorinės medžiagos rengimas ir pristatymas;

 • praktinių mokomojo dalyko aspektų mokymas ir demonstravimas;

 • užduočių ir darbo, atitinkančio mokinių gebėjimus, interesus ir gabumus, skyrimas;

 • mokinių vertinimas ir konsultavimas, pastabų teikimas ir skatinimas;

 • mokymo metodų ir planų, kurso medžiagos peržiūra;

 • mokinių rengimas egzaminams ir vertinimams;

 • mokinių konsultavimas tokiais ugdymo klausimais, kaip kurso ir programos pasirinkimas, pamokų tvarkaraštis, mokyklos pakeitimas, pamokų praleidimas, mokymosi įpročiai ir karjeros planavimas;

 • mokinių konsultavimas, siekiant padėti jiems suprasti asmenines, socialines ar elgesio problemas, darančias poveikį jų ugdymui, ir jas įveikti;

 • mokinių rengimas tolesniam mokymuisi, skatinant juos nagrinėti mokymosi galimybes ir surasti būdų sudėtingoms užduotims atlikti.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

Auklėtojas. LR reglamentuojama profesija (direktyva 2005/36/EB);

Dirbti mokytoju pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas gali asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios) ir baigęs mokomąjį dalyką/sritį atitinkančias programas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005  m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 506  „Dėl kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo" (Žin., 2005, Nr.43-1395; 2005, Nr.139-5029; 2007, Nr.68-2682; 2007, Nr.99-4022; 2009, Nr.100-4201; 2011, Nr.99-4680)).

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):auklėti, konsultuoti ir vykdyti ugdomąją veiklą, bendrauti, bendradarbiauti su ugdytiniais, jų atstovais bei ugdymo specialistais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • ugdytinio aplinkos, psichologinių, tautinių, kultūrinių, socialinių, ekonominių veiksnių reikšmės  ugdymui(-si) vertinimas ir psichosocialinių,  edukacinių intervencijų taikymas;
 • ugdytinio poreikių pažinimas, analizė,  individualių programų rengimas ir įgyvendinimas;
 • ugdymas, ugdymo turinio modeliavimas, socialinių ir edukacinių paslaugų teikimas, siekiant kokybiškesnio ugdymo(-si);
 • interaktyvios pedagoginės sąveikos valdymas, derinant ugdymą (-si), priežiūrą, savo veiklą grindžiant vaiko teisių pripažinimu;
 • ugdymo ir ugdymosi aplinkos kūrimas;
 • bendrakultūrinių, profesinių, bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų taikymas auklėtojo veikloje;
 • bendravimas su ugdytiniais, jų atstovais, įtraukiant  šeimą į aktyvią pedagoginę sąveiką ir bendradarbiavimas su kitais specialistais;
 • auklėtojo vykdomos ugdomosios veiklos tikslingumo, veiksmingumo, rezultatyvumo savianalizė;
 • sistemingas auklėtojo kompetencijų tobulinimas ir naujų kompetencijų įgijimas.
Potencialūs darbdaviaiĮvairios švietimo įstaigos (vaikų dienos centrai, vaikų globos įstaigos ir kt.), kuriose yra auklėtojo pareigybė, ugdytinių tėvai.
Darbo priemonėsUgdymo planai, programos, profesinė literatūra (pedagoginė, psichologinė-pedagoginė), kompiuteris, mokomosios metodinės priemonės (didaktiniai žaidimai, mokomosios, demonstracinės priemonės, mokomieji filmai) ir kt.
Profesinės perspektyvosGali dirbti auklėtoju švietimo įstaigose. Įgijus papildomų kompetencijų, darbo patirties gali vadovauti kitų auklėtojų veiklai. Gali studijuoti magistrantūroje, rinktis pedagogikos krypties ar kitas studijas, o siekiant toliau tobulėti, tapti profesionalu - gali rinktis doktorantūros studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pastabumas, kantrumas, taktiškumas, tolerantiškumas, atsakingumas, organizuotumas, kūrybingumas, iniciatyvumas, empatiškumas, darbštumas, objektyvumas, atkaklumas, komunikabilumas,  gebėjimas aiškiai ir įtaigiai kalbėti, gebėjimas dirbti individualiai ir grupėje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Turi būti baigta viena iš mokytojų rengimo studijų programų ar edukologijos studijų krypties programų, suteikiama auklėtojo kvalifikacija.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų