Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Socialinis pedagogas

Pavadinimas anglų kalba

Social pedagogue

Kodas

235901

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti mokymo specialistai

Pogrupio kodas

2359

Pogrupio aprašymas

Kitur nepriskirti mokymo specialistai privačiai moko mokomųjų dalykų (išskyrus  užsienio kalbas ir menus) ir konsultuoja mokinius ugdymo klausimais.
Atliekamos užduotys:

 • mokinių gebėjimų lygmens vertinimas ir poreikių nustatymas;

 • mokymo programų, pamokų ir grupinių bei individualių seminarų planavimas, rengimas ir vedimas;

 • mokomojo dalyko teorinės medžiagos rengimas ir pristatymas;

 • praktinių mokomojo dalyko aspektų mokymas ir demonstravimas;

 • užduočių ir darbo, atitinkančio mokinių gebėjimus, interesus ir gabumus, skyrimas;

 • mokinių vertinimas ir konsultavimas, pastabų teikimas ir skatinimas;

 • mokymo metodų ir planų, kurso medžiagos peržiūra;

 • mokinių rengimas egzaminams ir vertinimams;

 • mokinių konsultavimas tokiais ugdymo klausimais, kaip kurso ir programos pasirinkimas, pamokų tvarkaraštis, mokyklos pakeitimas, pamokų praleidimas, mokymosi įpročiai ir karjeros planavimas;

 • mokinių konsultavimas, siekiant padėti jiems suprasti asmenines, socialines ar elgesio problemas, darančias poveikį jų ugdymui, ir jas įveikti;

 • mokinių rengimas tolesniam mokymuisi, skatinant juos nagrinėti mokymosi galimybes ir surasti būdų sudėtingoms užduotims atlikti.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-05

Reikalinga kvalifikacija

LR reglamentuojama profesija (direktyva 2005/36/EB);
Socialiniu pedagogu švietimo įstaigose gali dirbti:

 • asmuo, įgijęs socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją aukštosiose mokyklose;

 • asmenys, turintys socialinio darbuotojo kvalifikaciją ir įgiję pedagogo profesinę kvalifikaciją;

 • asmenys, jeigu jie yra įgiję socialinių mokslų studijų srities aukštąjį išsilavinimą, 2011 m. sausio 1 dienai yra be pertraukos dirbę socialiniais pedagogais arba vaikų globos namų auklėtojais ne mažiau kaip 5 metus, iki 2012 metų sausio 31 d. išklausę bei atsiskaitę už 20 studijų kreditų apimties socialinės pedagogikos dalykų studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-934 "Dėl socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo"  (Žin., 2002, Nr.24-896, 2002, Nr.101-4526; 2010, Nr.2-79; 2011, Nr.14-628)).

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):siekti vaiko gerovės, saugumo, pozityvios integracijos ir  socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą ir padėti vaikui įgyvendinti jo teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą švietimo įstaigoje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • bendravimas, bendradarbiavimas su ugdymo proceso dalyviais;
 • prevencinio darbo su ugdytiniais ir jų grupėmis,  organizavimas;
 • vaikų socialinių įgūdžių ugdymas, kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais;
 • pagalba tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką;
 • socialinės pedagoginės pagalbos teikimas, koordinavimas;
 • vaiko socioedukacinių poreikių, problemų vertinimas;
 • teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos vertinimas, plėtojimas;
 • atstovavimas ir gynimas vaiko teisių švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • socialinio pedagogo profesinis ir asmeninis tobulėjimas;
 • šviečiamoji, informacinė veikla su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais ir socialinių projektų kūrimas, įgyvendinimas.
Potencialūs darbdaviaiŠvietimo ir globos, neformaliojo ugdymo įstaigos, specialiosios paskirties švietimo ir globos institucijos, gali dirbti socialinių ligų prevencijos ir reabilitacijos srityje.
Darbo priemonėsAtskiras kabinetas konsultacijoms, teisiniai dokumentai, socialinei pedagoginei  pagalbai teikti reikalingos metodikos, metodologijos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti socialiniu pedagogu, projektų vadovu, siekti vyresniojo specialisto, metodininko kvalifikacijos; kolegijos absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas. Studijų metu pasirinkus specializaciją, įgyjama galimybė save realizuoti pasirinktoje papildomoje veikloje, (pvz.  ugdymas karjerai) ar įgijus  specialių kompetencijų - galimybė vykdyti įvairių lygmenų veiklą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, organizuotumas, pareigingumas,  kūrybingumas, taktiškumas, tolerantiškumas, pagarba kitam asmeniui, komunikabilumas, greita orientacija, kruopštumas, darbštumas, sąžiningumas, dėmesingumas, pozityvumas, humaniškumas, ryžtingumas,  drąsa ir empatiškumas; gebėjimai taisyklingai kalbėti ir tarti, priimti sprendimus, susijusius su veikla, dirbti grupėje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų