Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Neformaliojo švetimo mokytojas {kalbų mokymas}

Pavadinimas anglų kalba

Non-formal education teacher (language teacher)

Kodas

235301

Pogrupio pavadinimas

Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai

Pogrupio kodas

2353

Pogrupio aprašymas

Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai moko užsienio kalbų suaugusiuosius ir vaikus, kurie kalbos mokosi norėdami asmeniškai tobulėti arba migracijos tikslais, kad atitiktų įsidarbinimo reikalavimus ar būtų lengviau jiems dalyvauti švietimo programose užsienio kalba. Jie dirba atskirai nuo bendrojo pradinio, vidurinio ugdymo ir aukštojo mokslo sistemos arba teikia pagalbą šių lygmenų mokiniams ir mokytojams.
Atliekamos užduotys:

 • mokinių gebėjimų lygmens ir kalbos išmokimo sunkumų vertinimas, mokinių poreikių ir mokymosi tikslų nustatymas;
 • pamokų ir grupinių bei individualių seminarų, kurių turinys ir sparta yra pritaikyti mokinių gebėjimams ir poreikiams, planavimas, rengimas ir vedimas;
 • mokomosios medžiagos rengimas ir turimos medžiagos pritaikymas;
 • mokinių pažangos vertinimas;
 • pagalba mokiniams pamokose, kai mokomųjų dalykų mokoma negimtąja mokinio kalba;
 • pagalba kitiems mokytojams, sudarantiems specialiąsias mokymo programas mokiniams, besimokantiems pagrindinės mokymo kalbos;
 • užduočių skyrimas ir taisymas, egzaminų rengimas ir įvertinimas;
 • mokinių pažangumo įvertinimas, registravimas ir ataskaitų teikimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

Mokytojas, kvalifikaciją galima įgyti baigus universitetinių ar koleginių studijų programas​​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):mokyti įvairaus amžiaus žmones užsienio kalbos naudojant efektyvius mokymo metodus bei šiuolaikines technologijas ir mokymo priemones.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • pasirengimas užsienio kalbos mokymo pamokoms atsižvelgiant į testais nustatytą asmens kalbų mokėjimo lygį, sudarytą individualią mokymo programą, planą, apgalvojant pamokos eigą bei metodus;
 • įvairaus amžiaus žmonių mokymas užsienio kalbos taikant efektyvius ir modernius kalbos mokymo(si) principus ir metodus, papildomų užduočių skyrimas, taisymas;
 • objektyvios ir motyvuojančios neformaliojo žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos taikymas vertinant besimokančiųjų įgytas kalbines kompetencijas;
 • besimokančiųjų pasiekimų ir poreikių analizavimas;
 • gerosios užsienio kalbų mokymo(si) patirties sklaidos vykdymas.
Potencialūs darbdaviaiFormalios ir neformalios švietimo institucijos, gali dirbti individualiai. 
Darbo priemonėsAnglų kalbos vadovėliai, dalykinė ir metodinė literatūra, modernios informacinės technologijos, interneto prieiga,  garso ir vaizdo metodinės priemonės.
Profesinės perspektyvosNeformaliojo švietimo kalbų mokytojas filologo kvalifikacinį laipsnį gali įgyti studijuodamas universitete pagal humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties studijų programas. Papildomai galima įgyti mokytojo kvalifikaciją, kurią įgiję asmenys gali dirbti su pradinio, pagrindinio, vidurinio, profesinio lygmens mokiniais mokymo įstaigose.  Baigus bakalauro studijas universitete jas galima tęsti filologijos, švietimo ir ugdymo krypčių grupės magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, lankstumas, gebėjimas empatiškai bendrauti, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas konstruktyviai, kryptingai bendrauti ir bendradarbiauti su kitais pedagogais, tėvais, gebėjimas spręsti problemas, atsakingumas,  savarankiškumas, gebėjimas planuoti ir organizuoti savo veiklą, atvirumas kaitai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis).
 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų