Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Aklųjų ir silpnaregių mokytojas, tiflopedagogas

Pavadinimas anglų kalba

Tiflopedagogue

Kodas

235203

Pogrupio pavadinimas

Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai

Pogrupio kodas

2352

Pogrupio aprašymas

Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai moko fizinę ar psichinę negalią turinčius vaikus, jaunuolius ar suaugusiuosius arba mokymosi sunkumų ar kitų specialiųjų poreikių turinčius asmenis. Jie skatina socialinį, emocinį, intelektinį ir fizinį mokinių vystymąsi.
Atliekamos užduotys:

 • mokinių intelektinių, fizinių, socialinių ir emocinių gebėjimų ir jų ribų vertinimas, išskyrus išskirtinio intelekto mokinius ar kitas konkrečias problemas;
 • mokymo planų sudarymas ir keitimas, taip pat mokinių gebėjimams ir poreikiams pritaikytų programų, pamokų ir užduočių rengimas ir vykdymas;
 • individualus ar grupinis mokymas, naudojant specialius mokinių poreikiams pritaikytus metodus ar mokymo priemones;
 • specialiųjų ugdymo būdų ir metodų naudojimas, siekiant tobulinti pojūtinių ir suvokimo judėjimo įgūdžių, kalbos pažinimo ir atminties lavinimą;
 • elgesio taisyklių ir tvarkos klasėje nustatymas ir priežiūra;
 • mokomųjų bendrųjų dalykų dėstymas kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, akliesiems ir silpnaregiams bei kitą negalią turintiems mokiniams, taip pat praktinių pagalbos sau įgūdžių lavinimas;
 • mokinių pasitikėjimo, interesų, gebėjimų, rankų įgūdžių ir koordinacijos skatinimas ir ugdymas;
 • konsultavimasis su kitais darbuotojais, planuojant specialiųjų poreikių turinčių mokinių pamokas ir sudarant jų tvarkaraščius;
 • duomenų apie mokinius ir kitos informacijos rengimas ir tvarkymas, taip pat ataskaitų teikimas;
 • įvairių vertinimo formų rengimas ir kiekvieno mokinio pažangos įvertinimas;
 • konsultavimasis su mokiniais, tėvais, vyriausiaisiais mokytojais ir kitais mokinių priežiūros specialistais, sudarant individualius ugdymo planus, skirtus mokinių vystymuisi skatinti.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

LR reglamentuojama (direktyva 2005/36/EB); specialiosios pedagoginės pagalbos specialistu laikomas asmuo, baigęs specialiosios pedagogikos studijų programas arba edukologijos, pedagogikos studijų krypties programas ir įgijęs vieną iš šių kvalifikacijų: oligofrenopedagogo; logopedo; surdopedagogo; tiflopedagogo; specialiojo pedagogo“. Švietimo ir mokslo ministro 2005  m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 506  „Dėl kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo“.​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):teikti specialiąją pedagoginę (tiflopedagoginę) pagalbą akliems, silpnaregiams ir kitų regėjimo sutrikimų turintiems asmenims.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • aklųjų ir silpnaregių regos  funkcijų lavinimas didaktinių  priemonių  pagalba (dažnai panaudojant aklųjų reljefinį raštą), antrinių  nukrypimų šalinimas;
 • aklųjų ir silpnaregių efektyvių  aplinkos  suvokimo būdų, orientacijos ir mobilumo mokymas;
 • sutrikusių funkcijų lavinimo individualiųjų, pogrupinių ir grupinių programų rengimas ir įgyvendinimas;
 • metodinės pagalbos tėvams (globėjams), pedagogams teikimas ir konsultavimas dėl efektyvaus aklųjų ir silpnaregių mokymo;
 • švietėjiškos veiklos vykdymas (stovyklų organizavimas, patirties skleidimas, „Brailio rašto ir baltosios lazdelės" pamokų vedimas ir pan.).
Potencialūs darbdaviaiAklųjų ir silpnaregių ir kitos švietimo ir mokymo įstaigos, centrai, gali dirbti individuliai.
Darbo priemonėsAklųjų ir silpnaregių pagalbinės mokymo priemonės (specialiosios lupos, Brailio rašto spausdinimo mašinėlės, iškilieji brėžiniai ir kt.), Brailio rašto leidiniai, optinės technologijos, profesinės literatūros šaltiniai, kompiuterinė įranga ir programos, interneto prieiga.
Profesinės perspektyvosTiflopedagogai dirba aklųjų ir silpnaregių ir / ar kituose darželiuose, mokyklose. Jie ne tik moko, bet ir padeda vaikams pagerinti orientacijos ir judėjimo, savarankiškumo ir buities įgūdžius, konsultuoja kitus asmenis, kaip efektyviau pagelbėti regėjimo negalią turintiems žmonėms. Siekiant tiflopedagogo kvalifikacijos, studijuojama universitete specialiosios pedagogikos studijų programose. Studijas galima tęsti tos pačios krypties magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir kritinis mąstymas, tolerantiškumas, empatiškumas, atsakingumas ir savarankiškumas, refleksyvumas vertinant savo pedagoginę veiklą, gebėjimas bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos)

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų