Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Logopedas

Pavadinimas anglų kalba

Speech therapist

Kodas

235202

Pogrupio pavadinimas

Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai

Pogrupio kodas

2352

Pogrupio aprašymas

Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai moko fizinę ar psichinę negalią turinčius vaikus, jaunuolius ar suaugusiuosius arba mokymosi sunkumų ar kitų specialiųjų poreikių turinčius asmenis. Jie skatina socialinį, emocinį, intelektinį ir fizinį mokinių vystymąsi.
Atliekamos užduotys:

 • mokinių intelektinių, fizinių, socialinių ir emocinių gebėjimų ir jų ribų vertinimas, išskyrus išskirtinio intelekto mokinius ar kitas konkrečias problemas;
 • mokymo planų sudarymas ir keitimas, taip pat mokinių gebėjimams ir poreikiams pritaikytų programų, pamokų ir užduočių rengimas ir vykdymas;
 • individualus ar grupinis mokymas, naudojant specialius mokinių poreikiams pritaikytus metodus ar mokymo priemones;
 • specialiųjų ugdymo būdų ir metodų naudojimas, siekiant tobulinti pojūtinių ir suvokimo judėjimo įgūdžių, kalbos pažinimo ir atminties lavinimą;
 • elgesio taisyklių ir tvarkos klasėje nustatymas ir priežiūra;
 • mokomųjų bendrųjų dalykų dėstymas kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, akliesiems ir silpnaregiams bei kitą negalią turintiems mokiniams, taip pat praktinių pagalbos sau įgūdžių lavinimas;
 • mokinių pasitikėjimo, interesų, gebėjimų, rankų įgūdžių ir koordinacijos skatinimas ir ugdymas;
 • konsultavimasis su kitais darbuotojais, planuojant specialiųjų poreikių turinčių mokinių pamokas ir sudarant jų tvarkaraščius;
 • duomenų apie mokinius ir kitos informacijos rengimas ir tvarkymas, taip pat ataskaitų teikimas;
 • įvairių vertinimo formų rengimas ir kiekvieno mokinio pažangos įvertinimas;
 • konsultavimasis su mokiniais, tėvais, vyriausiaisiais mokytojais ir kitais mokinių priežiūros specialistais, sudarant individualius ugdymo planus, skirtus mokinių vystymuisi skatinti.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

LR reglamentuojama  (direktyva 2005/36/EB);  Specialiosios pedagoginės pagalbos specialistu laikomas asmuo, baigęs specialiosios pedagogikos studijų programas arba edukologijos, pedagogikos studijų krypties programas ir įgijęs vieną iš šių kvalifikacijų: oligofrenopedagogo; logopedo; surdopedagogo; tiflopedagogo; specialiojo pedagogo.“ Švietimo ir mokslo ministro 2005  m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 506  „Dėl kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo“.​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):įvertinti ir specialiomis priemonėmis šalinti ar sušvelninti vaikų bei suaugusiųjų kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • sudarymas individualiųjų, pogrupinių ir grupinių kalbos ugdymo programų, jų taikymas;
 • asmenų kalbos raidos ypatumų įvertinimas, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų nustatymas ir jų šalinimas ar sušvelninimas siekiant įveikti kalbos ir komunikacijos, skaitymo ir rašymo sutrikimus;
 • pagalba mokytojams pritaikant mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 • mokytojų, specialiųjų poreikių mokinių tėvų (globėjų) ir kitų asmenų konsultavimas specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 • specialiųjų logopedinių pagalbos mokymo priemonių, skirtų kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti, rengimas ir naudojimas, logopedinių naujovių taikymas;
 • savo veiklos ataskaitų ir kitų dokumentų rengimas.
Potencialūs darbdaviaiDarželiai, mokyklos, socializacijos centrai, gali dirbti individuliai.
Darbo priemonėsLogopedinės vaizdinės priemonės, profesinės literatūros šaltiniai, kompiuterinė įranga ir programos, interneto prieiga.
Profesinės perspektyvosLogopedai dirba darželiuose, mokyklose, individuliai su įvairaus amžiaus žmonėmis, kurie turi kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimų. Jis įvertina turimus kalbinius gebėjimus, teikia konsultacijas ir pats vykdo individualias ar grupines pratybas, taiko specifinio poveikio priemones. Siekiant logopedo kvalifikacijos studijuojama universitete specialiosios pedagogikos studijų programose. Studijas galima tęsti tos pačios krypties magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):užsienio kalbų mokėjimas, analitinis ir kritinis mąstymas; tolerantiškumas, empatiškumas, atsakingumas ir savarankiškumas, refleksyvumas vertinant savo pedagoginę veiklą, gebėjimas bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų