Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Specialusis pedagogas

Pavadinimas anglų kalba

Special pedagogue

Kodas

235201

Pogrupio pavadinimas

Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai

Pogrupio kodas

2352

Pogrupio aprašymas

Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai moko fizinę ar psichinę negalią turinčius vaikus, jaunuolius ar suaugusiuosius arba mokymosi sunkumų ar kitų specialiųjų poreikių turinčius asmenis. Jie skatina socialinį, emocinį, intelektinį ir fizinį mokinių vystymąsi.
Atliekamos užduotys:

 • mokinių intelektinių, fizinių, socialinių ir emocinių gebėjimų ir jų ribų vertinimas, išskyrus išskirtinio intelekto mokinius ar kitas konkrečias problemas;

 • mokymo planų sudarymas ir keitimas, taip pat mokinių gebėjimams ir poreikiams pritaikytų programų, pamokų ir užduočių rengimas ir vykdymas;

 • individualus ar grupinis mokymas, naudojant specialius mokinių poreikiams pritaikytus metodus ar mokymo priemones;

 • specialiųjų ugdymo būdų ir metodų naudojimas, siekiant tobulinti pojūtinių ir suvokimo judėjimo įgūdžių, kalbos pažinimo ir atminties lavinimą;

 • elgesio taisyklių ir tvarkos klasėje nustatymas ir priežiūra;

 • mokomųjų bendrųjų dalykų dėstymas kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, akliesiems ir silpnaregiams bei kitą negalią turintiems mokiniams, taip pat praktinių pagalbos sau įgūdžių lavinimas;

 • mokinių pasitikėjimo, interesų, gebėjimų, rankų įgūdžių ir koordinacijos skatinimas ir ugdymas;

 • konsultavimasis su kitais darbuotojais, planuojant specialiųjų poreikių turinčių mokinių pamokas ir sudarant jų tvarkaraščius;

 • duomenų apie mokinius ir kitos informacijos rengimas ir tvarkymas, taip pat ataskaitų teikimas;

 • įvairių vertinimo formų rengimas ir kiekvieno mokinio pažangos įvertinimas;

 • ​konsultavimasis su mokiniais, tėvais, vyriausiaisiais mokytojais ir kitais mokinių priežiūros specialistais, sudarant individualius ugdymo planus, skirtus mokinių vystymuisi skatinti.​

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-25

Reikalinga kvalifikacija

Pedagogas.

LR reglamentuojama (direktyva 2005/36/EB);

specialiosios pedagoginės pagalbos specialistu laikomas asmuo, baigęs specialiosios pedagogikos studijų programas arba edukologijos, pedagogikos studijų krypties programas ir įgijęs vieną iš šių kvalifikacijų: oligofrenopedagogo; logopedo; surdopedagogo; tiflopedagogo; specialiojo pedagogo.“

Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 506 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo“.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):mokyti ir ugdyti specialiųjų poreikių vaikus taikant modernias negalės vertinimo, intervencijų ir specialiojo ugdymo teorijas, sistemas ir technologijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • darbas su specialiųjų poreikių vaikais taikant ugdymo didaktines sistemas ir strategijas atsižvelgiant į jų negalią, naudojant modernias informacines technologijas, naujausius pasiekimus specialiojo ugdymo srityje, pagrindinius integruoto ugdymo sprendimo būdus;
 • ugdytinių raidos ypatumų identifikavimas ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP) tęstinio vertinimo atlikimas;
 • mokytojų ir tėvų profesionalus konsultavimas  dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir kitais specialiojo ugdymo klausimais;
 • mokymo metodikų kūrimas ir taikymas.
Potencialūs darbdaviaiIkimokyklinio ugdymo įstaigos, specialiosios ir bendrojo lavinimo mokyklos, specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrai, dienos centrai, rūpybos ir globos institucijos.
Darbo priemonėsModernios informacinės technologijos, įvairūs profesinės literatūros šaltiniai, didaktinės priemonės.
Profesinės perspektyvosĮgijęs universitete specialiosios pedagogikos bakalauro, specialiojo pedagogo kvalifikaciją asmuo gali dirbti ankstyvojo, ikimokyklinio ir mokyklinio bendrojo, specialiojo ugdymo ir kt. įstaigose. Baigusiajam suteikiamas specialiosios pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
Studijas galima tęsti pedagogikos krypties (specialiosios pedagogikos ir kt. šakų) magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):užsienio kalbų mokėjimas, analitinis ir kritinis mąstymas; tolerantiškumas socialinei įvairovei, gebėjimas empatiškai bendrauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais) ir kolegomis, kruopštumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų