Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Metodininkas

Pavadinimas anglų kalba

Methodologist

Kodas

235108

Pogrupio pavadinimas

Švietimo metodų specialistai

Pogrupio kodas

2351

Pogrupio aprašymas

Švietimo metodų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria mokymo metodus ir priemones, rengia kursus ir konsultuoja šiais klausimais. Jie tikrina ir nagrinėja mokytojų darbą, švietimo įstaigų veiklą ir pasiektus rezultatus, rekomenduoja, ką reikėtų keisti ir tobulinti. Atliekamos užduotys:

 • mokymo metodų, planų ir kitų naujausių švietimo praktikos pokyčių tyrimas bei konsultavimas dėl to, ką būtinai reikėtų keisti ir būtų galima tobulinti;

 • kursų turinio ir egzaminavimo metodų vertinimas ir konsultavimas šiais klausimais;

 • garsinių ir vaizdinių bei kitų mokymo priemonių tyrimas, jų įdiegimo švietimo įstaigose planavimas ir organizavimas, taip pat konsultavimas šiais klausimais;

 • mokomųjų dalykų ir kursų registravimas pagal nustatytą tvarką ir naujų kursų vertinimas;

 • nuolatinių profesinio tobulėjimo, mokymų ir konsultacinių paslaugų teikimas mokytojams;

 • seminarų ir konferencijų, skirtų mokytojams mokyti, naujoms programoms ir metodams naudoti, organizavimas ir vykdymas;

 • naujų ugdymo programų ir kursų tikslų ir turinio sandaros rengimas;

 • periodiškas lankymasis mokyklose ir konsultavimasis su administracijos darbuotojais ir mokytojais dėl mokymo planų, mokymo metodų, įrangos ir kitais panašiais klausimais;

 • dalyvavimas pamokose, siekiant įvertinti mokymo metodus, mokytojų darbą ir gautus mokymo rezultatus;

 • ataskaitų rengimas ir rekomendacijų dėl galimų mokymo metodų planų pakeitimų ir tobulinimo, taip pat kitais klausimais teikimas švietimo srities valdžios institucijoms.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti pedagogo (mokytojo) kvalifikaciją (direktyva 20005//36/EB) baigus universitetinių ar koleginių studijų programas. ​​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):siekti užtikrinti kokybišką nuolatinį švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir tobulinimą, jų metodinę veiklą skatinant švietimo paslaugų inovatyvumą ir pažangą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • švietimo metodų, priemonių kūrimas, jų vertinimas; darbo patirties ir žinių sklaida;
 • rekomendacijų teikimas dėl galimų mokymo metodų, metodinės veiklos planų pakeitimų ir tobulinimo, taip pat kitais klausimais švietimo srities valdžios institucijoms;
 • konsultavimas dėl švietimo institucijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų turinio, jo tobulinimo;
 • metodinės veiklos koordinavimas;
 • švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ar kitų panašių kursų organizavimas;
 • konsultacinės ir informacinės pagalbos švietimo, kvalifikacijos, metodinės veiklos, kompetencijų ugdymo ir kitais klausimais teikimas švietimo darbuotojams;
 • skatinimas ir tarpininkavimas diegiant pažangias iniciatyvas, užtikrinančias bendruomenės narių ugdymo(si) poreikius;
 • bendradarbiavimas su kitomis institucijomis informaciniais, konsultacijų, metodikų ir kt. klausimais;
 • projektų, susijusių su kvalifikacijos tobulinimu ir metodine veikla, rengimas.
Potencialūs darbdaviaiŠvietimo skyriai ir centrai, agentūros, formaliojo ir neformaliojo mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsMetodinės ir kitos literatūros šaltiniai, vaizdo ir garso įrašai, modernios kompiuterinės ir komunikacinės technologijos ir programos, interneto prieiga.
Profesinės perspektyvosMetodininkas dirba formaliojo arba neformaliojo švietimo srityje. Jis gali studijuoti socialinių mokslų studijų srities pedagogikos krypties bakalauro studijų programose, suteikiančiose pedagogo (mokytojo) kvalifikaciją. Baigus studijų programą studijas galima tęsti atitinkamos krypties magistrantūros programose ir įgyti edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):užsienio kalbų mokėjimas, atsakingumas, gebėjimas savarankiškai planuoti, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandus ir argumentuotas minčių dėstymas žodžiu ir raštu.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų