Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Pavadinimas anglų kalba

Pre-school teacher

Kodas

234202

Pogrupio pavadinimas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

Pogrupio kodas

2342

Pogrupio aprašymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai ugdo ir organizuoja žaidimus ikimokyklinio amžiaus vaikų socialiniam, fiziniam ir protiniam vystymuisi skatinti.
Atliekamos užduotys:

 • individualios ir grupinės veiklos, kuria siekiama lavinti vaikų judėjimo, bendradarbiavimo ir socialinius įgūdžius, ugdyti pasitikėjimą ir supratimą, planavimas ir organizavimas;
 • kalbos vystymosi skatinimas, sekant pasakas, vaidinant, dainuojant, deklamuojant eilėraščius, kalbantis ir ginčijantis;
 • vadovavimas vaikų veiklai, kuri suteikia galimybę kūrybinei raiškai, naudojant meno, dramos kūrinius, muziką ir fizinį parengtumą;
 • vaikų stebėjimas, siekiant įvertinti jų pažangą ir nustatyti vystymosi, emocines ar sveikatos problemas;
 • vaikų mitybos, gerovės ir saugumo stebėjimas bei vertinimas ir veiksnių, galinčių trukdyti jų pažangai, nustatymas;
 • vaikų veiklos priežiūra, užtikrinant jų saugumą ir sprendžiant konfliktus;
 • vaikų konsultavimas ir pagalba, ugdant tinkamus mitybos, rengimosi ir asmeninės higienos įgūdžius;
 • vaikų pažangos ar problemų aptarimas su tėvais ir kitais darbuotojais, taip pat poreikio kreiptis į kitas tarnybas ir tinkamų veiksmų nustatymas;
 • bendradarbiavimas su kitais paslaugų teikėjais, dirbančiais su vaikais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

pedagogas. Dirbti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas gali asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 met​​​​ų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios) ir baigęs mokomąjį dalyką/sritį atitinkančias programas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005  m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 506  „Dėl kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo" (Žin., 2005, Nr.43-1395; 2005, Nr.139-5029; 2007, Nr.68-2682; 2007, Nr.99-4022; 2009, Nr.100-4201; 2011, Nr.99-4680)).​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):įgyvendinti priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • vaikų priežiūros ir saugumo užtikrinimas;
 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio modeliavimas skatinant vaiko dvasinį, emocinį, socialinį ir intelektualinį tobulėjimą;
 • priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimas, projektavimas  ir valdymas, įgyvendinant bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą;
 • bendrakultūrinių, profesinių, bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų taikymas ugdant vaikus;
 • ugdymo ir ugdymosi aplinkos kūrimas;
 • bendrųjų bei individualiųjų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko raidos ypatumų atpažinimas, analizė, vertinimas, dėsningumų bei esminių, individualizuotų poreikių tenkinimas;
 • bendravimas ir pedagoginė sąveika su vaikais, jų atstovais ir kitais specialistais;
 • priešmokyklinio ugdymo pedagogo vykdomos ugdomosios veiklos tikslingumo, veiksmingumo, rezultatyvumo savianalizė;
 • sistemingas priešmokyklinio ugdymo pedagogo kompetencijų tobulinimas ir naujų kompetencijų įgijimas.
Potencialūs darbdaviaiIkimokyklinės įstaigos, švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupės.
Darbo priemonėsUgdymo planai, programos, teminiai planai, profesinė literatūra (pedagoginė, psichologinė-pedagoginė), mokomosios metodinės priemonės (pratybos, užduočių knygelės, mokomosios, demonstracinės priemonės pagal ugdymo tikslą, pvz. lietuvių kalbai - raidynas ir kt.), kompiuteris, lenta su rašikliu ir kitos vizualizavimo priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogu, gali dirbti plataus profilio pedagoginį darbą ikimokyklinėse įstaigose ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Gali dirbti pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Tobulinant kvalifikaciją, įgijus patirties turi galimybę vadovauti kitiems priešmokyklinio ugdymo pedagogams, Gali studijuoti magistrantūroje, rinktis pedagogikos krypties ar kitas studijas, o siekiant studijuoti, tapti profesionalu - rinktis doktorantūros studijas
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pastabumas, kantrumas, taktiškumas, tolerantiškumas, atsakingumas, organizuotumas, kūrybingumas, iniciatyvumas, empatiškumas, darbštumas, objektyvumas, atkaklumas, komunikabilumas,  gebėjimas aiškiai ir įtaigiai kalbėti, gebėjimas dirbti individualiai ir grupėje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Turi būti baigta viena iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms studijų programų ar edukologijos studijų krypties programų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų