Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Lopšelio-darželio auklėtojas

Pavadinimas anglų kalba

Kindergarten educator

Kodas

234201

Pogrupio pavadinimas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

Pogrupio kodas

2342

Pogrupio aprašymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai ugdo ir organizuoja žaidimus ikimokyklinio amžiaus vaikų socialiniam, fiziniam ir protiniam vystymuisi skatinti.
Atliekamos užduotys:

 • individualios ir grupinės veiklos, kuria siekiama lavinti vaikų judėjimo, bendradarbiavimo ir socialinius įgūdžius, ugdyti pasitikėjimą ir supratimą, planavimas ir organizavimas;
 • kalbos vystymosi skatinimas, sekant pasakas, vaidinant, dainuojant, deklamuojant eilėraščius, kalbantis ir ginčijantis;
 • vadovavimas vaikų veiklai, kuri suteikia galimybę kūrybinei raiškai, naudojant meno, dramos kūrinius, muziką ir fizinį parengtumą;
 • vaikų stebėjimas, siekiant įvertinti jų pažangą ir nustatyti vystymosi, emocines ar sveikatos problemas;
 • vaikų mitybos, gerovės ir saugumo stebėjimas bei vertinimas ir veiksnių, galinčių trukdyti jų pažangai, nustatymas;
 • vaikų veiklos priežiūra, užtikrinant jų saugumą ir sprendžiant konfliktus;
 • vaikų konsultavimas ir pagalba, ugdant tinkamus mitybos, rengimosi ir asmeninės higienos įgūdžius;
 • vaikų pažangos ar problemų aptarimas su tėvais ir kitais darbuotojais, taip pat poreikio kreiptis į kitas tarnybas ir tinkamų veiksmų nustatymas;
 • bendradarbiavimas su kitais paslaugų teikėjais, dirbančiais su vaikais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

Auklėtojas. ​​​LR reglamentuojama profesija (direktyva 2005/36/EB).

Dirbti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, programas gali asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavini​​mą, turintis pedagogo kvalifikaciją (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios) ir baigęs mokomąjį dalyką/sritį atitinkančias programas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005  m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 506  „Dėl kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo" (Žin., 2005, Nr.43-1395; 2005, Nr.139-5029; 2007, Nr.68-2682; 2007, Nr.99-4022; 2009, Nr.100-4201; 2011, Nr.99-4680)).​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):prižiūrėti ir ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikus, organizuoti edukacinę veiklą, padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius ir skatinti jų  socialinį, fizinį bei protinį vystymąsi.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • vaikų priežiūra, dienotvarkės įgyvendinimas, vaiko poreikių tenkinimas ir saugios aplinkos užtikrinimas;
 • ikimokyklinio ugdymo turinio modeliavimas, skatinant vaiko dvasinį, emocinį, socialinį ir intelektualinį tobulėjimą;
 • ugdymo proceso įgyvendinimas: analizė, planavimas, organizavimas vaiko ir vaikų grupių veiklos, taikymas ugdymo (-si) strategijų, koncepcijų, technologijų, nustatymas, interpretavimas ir apibendrinimas  vaikų pasiekimų lygio ir daromos pažangos;
 • vaiko poreikių pažinimas, analizė,  individualių programų rengimas ir įgyvendinimas;
 • ugdymo ir ugdymosi aplinkos kūrimas;
 • bendrakultūrinių, profesinių, bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų taikymas lopšelio-darželio auklėtojo veikloje;
 • bendravimas su vaikais, jų atstovais, įtraukiant  šeimą į aktyvią pedagoginę sąveiką ir bendradarbiavimas su kitais specialistais;
 • lopšelio-darželio auklėtojo vykdomos ugdomosios veiklos tikslingumo, veiksmingumo, rezultatyvumo savianalizė;
 • lopšelio-darželio auklėtojo kompetencijų sistemingas tobulinimas ir naujų kompetencijų įgijimas.
Potencialūs darbdaviaiLopšeliai, lopšeliai-darželiai, darželiai, mokyklos-darželiai ir kitos mokyklos.
Darbo priemonėsUgdymo planai, programos, teminiai planai, profesinė literatūra (pedagoginė, psichologinė-pedagoginė), kompiuteris, žaislai, vaikų priežiūros priemonės (higienos priemonės, rūbeliai, sauskelnės ir kt.), priemonės vaikų darbeliams, metodinės priemonės (knygelės, didaktiniai žaidimai, mokomosios, demonstracinės priemonės pagal ugdymo tikslą, pvz. plakatai, maketai ir kt.) ir kt.
Profesinės perspektyvosGali dirbti auklėtoju ikimokyklinėse įstaigose. Įgijus papildomų kompetencijų, patirties gali įgyti teisę dirbti pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Gali studijuoti magistrantūroje, rinktis pedagogikos krypties ar kitas studijas, o siekiant studijuoti, tapti profesionalu - rinktis doktorantūros studijas
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pastabumas, kantrumas, taktiškumas, tolerantiškumas, atsakingumas, organizuotumas, kūrybingumas, iniciatyvumas, empatiškumas, darbštumas, objektyvumas, atkaklumas, komunikabilumas,  gebėjimas aiškiai ir įtaigiai kalbėti, gebėjimas dirbti individualiai ir grupėje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Turi būti baigta viena iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms studijų programų ar edukologijos studijų krypties programų, suteikiama auklėtojo kvalifikacija.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų