Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pradinio ugdymo mokytojas

Pavadinimas anglų kalba

Primary school teacher

Kodas

234101

Pogrupio pavadinimas

Pradinio ugdymo mokytojai

Pogrupio kodas

2341

Pogrupio aprašymas

Pradinio ugdymo mokytojai moko įvairių pradinio ugdymo lygmens mokomųjų dalykų. Atliekamos užduotys:

 • pamokų planų rengimas pagal mokymo planams keliamus reikalavimus;
 • individualus mokinių ir grupinis mokymas, naudojant įvairius mokymo metodus ir medžiagą (pavyzdžiui, kompiuterius, knygas, žaidimus) bei jų pritaikymas skirtingiems mokinių poreikiams;
 • tvarkos ir gerų darbo įpročių klasėje diegimas;
 • tokios mokiniams skirtos veiklos, kaip sporto renginiai, koncertai ir ekskursijos, planavimas ir organizavimas;
 • užduočių klasėje ir namų darbų skyrimas bei įvertinimas;
 • mokinių pažangumo testų ir užduočių rengimas, skyrimas ir įvertinimas;
 • mokinių pažangos ir elgesio stebėjimas ir vertinimas;
 • mokinių priežiūra klasėse ir kitose mokyklos vietose, įskaitant ir žaidimų aikšteles;
 • dalyvavimas darbuotojų posėdžiuose ir susirinkimuose, konsultavimasis su kitais mokytojais ugdymo klausimais;
 • tėvų susirinkimų rengimas ir dalyvavimas juose, siekiant aptarti mokinių pažangą ir įvairias problemas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

reglamentuojama, mokytojas/pedagogas, (direktyva 2005/36/EB). "Pedagogo kvalifikacija  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens turimų kompetencijų arba profesinės patirties ir turimų kompetencijų, reikalingų mokiniams ugdyti, visuma." Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38-1804); Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. ISAK-2826 „Dėl Profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti ar teikti laikinas arba vienkartines paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kuruojamai sričiai, tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 125-4769).​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kvalifikuotai ir kūrybiškai organizuoti, pedagogiškai valdyti pradinių klasių ugdymo ir mokymo(si) procesą perteikiant bendrąsias žmonijos vertybes ir kultūrinius pagrindus bei ugdant sociokultūrinę vaiko kompetenciją.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • kvalifikuotas ugdymo ir mokymo(si) proceso pradinėje mokykloje organizavimas pagal humanistinės pedagogikos principus interpretuojant, modeliuojant ir kūrybiškai taikant pradinio ugdymo turinį;
 • visų pradinių klasių (nuo I iki IV klasės) ugdymo programoje numatytų mokomųjų dalykų mokymas;
 • neformaliojo šio amžiaus tarpsnio vaikų ugdymo/si organizavimas ir vykdymas; tautinio, kultūrinio identiteto kūrimas ir ugdymas;
 • vaiko raidos, individualių ypatumų, poreikių pažinimas ir jų tenkinimas;
 • specifinių vaiko raidos ypatumų ugdymo procese pažinimas;
 • vaiko šeimos pažinimas ir pedagoginės–psichologinės pagalbos tėvams teikimas;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, kitomis švietimo institucijomis, organizacijomis, asociacijomis.
Potencialūs darbdaviaiValstybinėse ar privačiose, formalios ir neformalios švietimo institucijos. 
Darbo priemonėsPradinių klasių dalykų vadovėliai, dalykinė literatūra, modernios informacinės technologijos, interneto prieiga, interaktyvi lenta, garso ir vaizdo metodinės priemonės.
Profesinės perspektyvosPradinių klasių mokytojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose (suteikiamas edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija) arba universitetuose (suteikiamas pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija), vykdančiuose studijas pagal pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą. Įgiję mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti pradinių klasių mokytojais pradinėse mokyklose, taip pat bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų bei pagrindinių mokyklų pradinėse klasėse. Baigus pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą universitete studijas galima tęsti švietimo ir ugdymo krypčių grupės magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, lankstumas, gebėjimas empatiškai bendrauti, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas konstruktyviai, kryptingai bendrauti ir bendradarbiauti su kitais pedagogais, tėvais, gebėjimas spręsti problemas, atsakingumas,  savarankiškumas, gebėjimas planuoti ir organizuoti savo veiklą, atvirumas kaitai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Tačiau dirbti mokytoju pagal pirminio profesinio mokymo programą gali asmuo, baigęs ir profesinę mokyklą, turintis vidurinį išsilavinimą, 3 metų atitinkamos srities darbo praktiką ir išklausęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą bei išpildęs kitus Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytus reikalavimus.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų