Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Anglų kalbos mokytojas

Pavadinimas anglų kalba

English teacher

Kodas

233002

Pogrupio pavadinimas

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai

Pogrupio kodas

2330

Pogrupio aprašymas

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai moko vieno ar kelių pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmens mokomųjų dalykų, išskyrus mokomuosius dalykus, skirtus moksleiviams rengti konkrečių profesinių sričių darbui. Atliekamos užduotys:

 • mokymo planų sudarymas ir keitimas, taip pat ugdymo kurso rengimas pagal mokymo planams keliamus reikalavimus;
 • moksleivių elgesio taisyklių ir tvarkos klasėje nustatymas ir priežiūra;
 • vieno ar kelių dalykų pamokų, diskusijų ir pristatymų rengimas ir jų vedimas;
 • visų pamokų, projektų ir kitų mokymo formų aiškių tikslų nustatymas ir mokinių informavimas apie šiuos tikslus;
 • medžiagos ir klasių parengimas pamokoms;
 • mokymo metodų ir mokomosios medžiagos pritaikymas mokinių poreikiams ir interesams;
 • mokinių pažangos ir elgesio stebėjimas ir vertinimas;
 • mokinių pažangumo testų, užduočių ir egzaminų rengimas, skyrimas ir įvertinimas;
 • ataskaitų apie mokinių darbą rengimas ir konsultavimasis su kitais mokytojais ir tėvais;
 • dalyvavimas susirinkimuose, kuriuose svarstomi mokymo ir organizaciniai klausimai;
 • tokios mokyklos veiklos, kaip ekskursijos, sporto renginiai ir koncertai, planavimas, organizavimas ir dalyvavimas joje.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

reglamentuojama, mokytojas/pedagogas, (direktyva 2005/36/EB). "Pedagogo kvalifikacija  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens turimų kompetencijų arba profesinės patirties ir turimų kompetencijų, reikalingų mokiniams ugdyti, visuma." Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38-1804); Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. ISAK-2826 „Dėl Profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti ar teikti laikinas arba vienkartines paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kuruojamai sričiai, tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 125-4769).
Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):mokyti mokinį anglų kalbos planuojant ir organizuojant mokymo bei ugdymo procesą pagal humanistinės pedagogikos principus, naudojant šiuolaikines technologijas ir mokymo priemones.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įvairaus amžiaus mokinių mokymas anglų kalbos taikant įvairius anglų kalbos mokymo(si) principus, kryptis ir metodus; ugdant jų mokymosi gebėjimus remiantis amžiaus tarpsnių psichologija ir pedagogika;
 • objektyvios ir motyvuojančios mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos taikymas vertinant mokinių įgytas komunikacines kalbines kompetencijas;
 • konstruktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais, kitais pedagogais ir ugdymo institucijomis;
 • neformaliojo ugdymo veiklų organizavimas mokyklose, vaikų ugdymo centruose;
 • vaikų komunikacinių kalbinių kompetencijų ugdymas, jų kūrybinių gebėjimų lavinimas kuriant palankią ugdymo/si aplinką;
 • kritiškas ugdymo proceso vertinimas, besimokančiųjų poreikių analizavimas;
 • gerosios patirties sklaidos vykdymas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ar privačios, formalios ir neformalios švietimo institucijos, kalbų centrai. 
Darbo priemonėsAnglų kalbos vadovėliai, dalykinė ir metodinė literatūra, modernios informacinės technologijos, interneto prieiga, interaktyvi lenta, garso ir vaizdo metodinės priemonės.
Profesinės perspektyvosAnglų kalbos mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose (suteikiamas pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija), vykdančiuose studijas pagal anglų filologijos, dalyko pedagogikos studijų programą. Įgiję mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti su pradinio, pagrindinio, vidurinio, profesinio lygmens mokiniais mokymo įstaigose.  Baigus bakalauro studijas universitete jas galima tęsti švietimo ir ugdymo krypčių grupės magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, lankstumas, gebėjimas empatiškai bendrauti, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas konstruktyviai, kryptingai bendrauti ir bendradarbiauti su kitais pedagogais, tėvais, gebėjimas spręsti problemas, atsakingumas,  savarankiškumas, gebėjimas planuoti ir organizuoti savo veiklą, atvirumas kaitai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Tačiau dirbti mokytoju pagal pirminio profesinio mokymo programą gali asmuo, baigęs ir profesinę mokyklą, turintis vidurinį išsilavinimą, 3 metų atitinkamos srities darbo praktiką ir išklausęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą bei išpildęs kitus Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytus reikalavimus.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų