Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Lietuvių kalbos mokytojas

Pavadinimas anglų kalba

Lithuanian language teacher

Kodas

233001

Pogrupio pavadinimas

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai

Pogrupio kodas

2330

Pogrupio aprašymas

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai moko vieno ar kelių pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmens mokomųjų dalykų, išskyrus mokomuosius dalykus, skirtus moksleiviams rengti konkrečių profesinių sričių darbui. Atliekamos užduotys:

 • mokymo planų sudarymas ir keitimas, taip pat ugdymo kurso rengimas pagal mokymo planams keliamus reikalavimus;
 • moksleivių elgesio taisyklių ir tvarkos klasėje nustatymas ir priežiūra;
 • vieno ar kelių dalykų pamokų, diskusijų ir pristatymų rengimas ir jų vedimas;
 • visų pamokų, projektų ir kitų mokymo formų aiškių tikslų nustatymas ir mokinių informavimas apie šiuos tikslus;
 • medžiagos ir klasių parengimas pamokoms;
 • mokymo metodų ir mokomosios medžiagos pritaikymas mokinių poreikiams ir interesams;
 • mokinių pažangos ir elgesio stebėjimas ir vertinimas;
 • mokinių pažangumo testų, užduočių ir egzaminų rengimas, skyrimas ir įvertinimas;
 • ataskaitų apie mokinių darbą rengimas ir konsultavimasis su kitais mokytojais ir tėvais;
 • dalyvavimas susirinkimuose, kuriuose svarstomi mokymo ir organizaciniai klausimai;
 • tokios mokyklos veiklos, kaip ekskursijos, sporto renginiai ir koncertai, planavimas, organizavimas ir dalyvavimas joje.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

reglamentuojama, mokytojas/pedagogas, (direktyva 2005/36/EB). "Pedagogo kvalifikacija  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens turimų kompetencijų arba profesinės patirties ir turimų kompetencijų, reikalingų mokiniams ugdyti, visuma." Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38-1804); Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. ISAK-2826 „Dėl Profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti ar teikti laikinas arba vienkartines paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kuruojamai sričiai, tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 125-4769).

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kvalifikuotai ir kūrybiškai organizuoti lietuvių kalbos ir literatūros pamokas planuojant mokymo(si) bei ugdymo procesą naudojant šiuolaikines technologijas ir mokymo priemones.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įvairaus amžiaus žmonių lietuvių kalbos ir literatūros dalykų mokymas (kalbėjimo, klausymo, skaitymo, rašymo gebėjimų, grožinio teksto analizės gebėjimų ir kt. ugdymas) taikant įvairius klasikinius ir alternatyvius, kūrybinius metodus; atsižvelgiant į mokinių mokymosi gebėjimus remiantis amžiaus tarpsnių psichologija ir pedagogika;
 • objektyvios ir motyvuojančios mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo/įsivertinimo sistemos taikymas vertinant mokinių įgytas lietuvių kalbos ir literatūros kompetencijas;
 • įvairių lietuvių kalbos ir literatūros neformaliojo ugdymo veiklų organizavimas ir vedimas;
 • literatūrinio vaikų skonio ugdymas, kūrybinių jų gebėjimų lavinimas;
 • įvairių kalbinių ir literatūrinių parodų, konkursų bei olimpiadų organizavimas;
 • konstruktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais, kitais pedagogais ir ugdymo institucijomis;
 • kritiškas ugdymo proceso vertinimas, besimokančiųjų poreikių analizavimas; gerosios patirties sklaidos vykdymas.
Potencialūs darbdaviaiBendrojo lavinimo arba profesinės mokyklos, gimnazijos, mokymo centrai, papildomo ugdymo įstaigos.
Darbo priemonėsLietuvių kalbos ir literatūros vadovėliai, pratybos, dalykinė ir metodinė literatūra, modernios informacinės technologijos, interneto prieiga, interaktyvi lenta, garso ir vaizdo metodinės priemonės.
Profesinės perspektyvosFilologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo darbą. Išsilavinimą ir kvalifikaciją galima įgyti studijuojant universitetinėse studijų programose, suteikiančiose pedagogo kvalifikaciją. Įgiję filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju bendrojo lavinimo arba profesinėse mokyklose, gimnazijose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose. Baigus studijų programą studijas galima tęsti humanitarinių ir kitų mokslų srities magistrantūroje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, gebėjimas išlaikyti savitvardą, gebėjimas valdyti konfliktus, tolerantiškumas, kūrybingumas, lankstumas, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas konstruktyviai, kryptingai bendrauti ir bendradarbiauti su kitais pedagogais, tėvais, atsakingumas,  savarankiškumas, gebėjimas planuoti ir organizuoti savo veiklą, nuolatinis profesinis tobulėjimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Tačiau dirbti mokytoju pagal pirminio profesinio mokymo programą gali asmuo, baigęs ir profesinę mokyklą, turintis vidurinį išsilavinimą, 3 metų atitinkamos srities darbo praktiką ir išklausęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą bei išpildęs kitus Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytus reikalavimus.​

Vaizdinė medžiaga