Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Asmenų ir nuosavybės apsaugos mokytojas

Pavadinimas anglų kalba

Teacher, individuals and property protection

Kodas

232069

Pogrupio pavadinimas

Profesijos mokytojai

Pogrupio kodas

2320

Pogrupio aprašymas

Profesijos mokytojai moko profesinio rengimo ar su darbine veikla susijusių mokomųjų dalykų ir skaito paskaitas suaugusiųjų ir tolesnio lavinimo įstaigose, vyresniųjų klasių mokiniams vidurinėse mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose. Jie rengia konkrečios profesijos ar profesinės srities darbuotojus, kuriems paprastai nereikia universitetinio ar aukštojo išsilavinimo.
Atliekamos užduotys:

 • mokymo planų sudarymas, kurso programų ir mokymo metodų rengimas;
 • mokinių ar darbuotojų mokymo poreikių nustatymas ir ryšių su socialiniais partneriais ir kitomis švietimo įstaigomis palaikymas, siekiant užtikrinti reikiamų lavinimo ir mokymų planų sudarymą;
 • paskaitų skaitymas ir diskusijų rengimas, siekiant plėsti mokinių žinias ir lavinti gebėjimus;
 • mokinių mokymas naudoti įrankius, įrenginius ir medžiagas bei jų priežiūra, traumų ir žalos prevencija;
 • mokinių darbo stebėsena ir vertinimas, siekiant nustatyti pažangą, teikti siūlymus, kaip tobulėti;
 • testų žodžiu, raštu ar pažangumo testų rengimas, siekiant įvertinti pažangumą, mokymų veiksmingumą ir gebėjimus;
 • ataskaitų rengimas ir tokių duomenų, kaip mokinių pažangumas, lankomumas ir išsami informacija apie mokymus, tvarkymas;
 • individualių ar grupinių projektų, stažuočių, laboratorinio darbo ar kitų mokymų priežiūra;
 • individualus mokymas ir konsultavimas ar koreguojamasis mokymas;
 • praktiniai mokymai realioje aplinkoje, rodant mokomųjų dalykų principus, procedūras ar metodus.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-03

Reikalinga kvalifikacija

LR reglamentuojama profesija (direktyva 2005/36/EB);

Reikalinga mokytojo kvalifikacija.  

Dirbti mokytoju pagal pirminio profesinio mokymo programą gali asmuo: įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir turintis pedagogo kvalifikaciją; įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, neturintis pedagogo kvalifikacijos ir išklausęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą; baigęs profesinę mokyklą, turintis vidurinį išsilavinimą, 3 metų atitinkamos srities darbo praktiką ir išklausęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą; asmuo, įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, neturintis pedagogo kvalifikacijos, bet studijų metu išklausęs ne mažesnį kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą. Kitiems mokytojams kvalifikacijos įgijimo darbo pagal ją sąlygos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos teisės aktais. (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 506 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo“, (Žin., 2005, Nr. 139-5029; 2007, Nr. 68-2682; 2007, Nr. 99-4022; 2009, Nr. 100-4201; 2012, Nr. 65-3312).

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, skatinantį mokinio asmenybės raidą, ugdymo pasiekimų  pažangą, užtikrinti psichologinį, fizinį saugumą, ugdyti mokinių bendros kultūros, bendrąsias, profesines kompetencijas svarbias asmenų ir nuosavybės apsaugos srities darbuotojams.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • ugdymo proceso planavimas ir projektavimas;
 • ugdymo proceso organizavimas, valdymas ir modeliavimas;
 • ugdymo ir ugdymosi aplinkos kūrimas;
 • mokinių, siekiančių dirbti asmenų ir nuosavybės apsaugos srityje, profesinių kompetencijų ugdymas;
 • mokinių bendros kultūros bei bendrųjų kompetencijų ugdymas;
 • mokinių mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas ir nuolatinio asmeninio profesinio tobulėjimo, domėjimosi naujovėmis nuostatų formavimas;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdymo (-si) proceso dalyviais, jų atstovais ir kitais specialistais, asmenimis;
 • asmenų ir nuosavybės apsaugos mokytojo vykdomos ugdomosios veiklos tikslingumo, veiksmingumo, rezultatyvumo savianalizė;
 • sistemingas asmenų ir nuosavybės apsaugos mokytojo kompetencijų tobulinimas ir naujų kompetencijų įgijimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir nevalstybinės mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, taip pat mokyklos, kuriose vykdomas neformalus švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomų kompetencijų įgijimo programas.
Darbo priemonėsUgdymo planai, mokymo programos, teminiai planai, profesinė pedagoginė ir dalykinė literatūra asmenų ir nuosavybės apsaugos tematika, kompiuteris, vizualizavimo priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti mokytoju, profesijos mokytoju valstybinėse ir nevalstybinėse mokyklose ir ugdyti pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, profesinio mokymo programas, profesinio mokymo programos modulį. Įgijus papildomų kompetencijų, darbo patirties, gali atestuotis ir įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Pvz. profesijos mokytojas tapti vyresniuoju profesijos mokytoju, profesijos mokytoju metodininku, profesijos mokytoju ekspertu, o mokytojas - vyresniuoju mokytoju, mokytoju metodininku, mokytoju ekspertu. Gali studijuoti magistrantūroje, rinktis pedagogikos krypties ar kitas studijas, o siekiant studijuoti, tapti profesionalu - rinktis doktorantūros studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):taktiškumas, tolerantiškumas, atsakingumas, organizuotumas, kūrybingumas, iniciatyvumas, empatiškumas, darbštumas, objektyvumas, atkaklumas, komunikabilumas, gebėjimas dirbti individualiai ir grupėje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Tačiau dirbti mokytoju pagal pirminio profesinio mokymo programą gali ir asmuo, baigęs profesinę mokyklą, turintis vidurinį išsilavinimą, 3 metų atitinkamos srities darbo praktiką ir išklausęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą bei išpildęs kitus Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytus reikalavimus.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų